From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha brahmAtmajaiH dEvaiH prajEzairAvRtO'bhyagAt|
bhavazca bhUtabhavyEzO yayau bhUtagaNairvRtaH||1||
indrO marudbhirbhagavAnAdityA vasavO'zvinau|
RbhavO'GgirasO rudrA vizvE sAdhyAzca dEvatAH||2||
gandharvApsarasO nAgAH siddhacAraNaguhyakAH|
RSayaH pitarazcaiva savidyAdharakinnarAH||3||
dvArakAmupasaJjagmuH sarvE kRSNadidRkSavaH
vapuSA yEna bhagavAnnaralOkamanOramaH
yazO vitEnE lOkESu sarvalOkamalApaham||4||
tasyAM vibhrAjamAnAyAM samRddhAyAM maharddhibhiH|
vyacakSatAvitRptAkSAH kRSNamadbhutadarzanam||5||
svargOdyAnOpagairmAlyaizchAdayantO yudUttamam|
gIrbhizcitrapadArthAbhistuSTuvurjagadIzvaram||6||

zrIdEvA UcuH

natAH sma tE nAtha padAravindaM buddhIndriyaprANamanOvacObhiH|
yaccintyatE'ntarhRdi bhAvayuktairmumukSubhiH karmamayOrupAzAt||7||
tvaM mAyayA triguNayAtmani durvibhAvyaM
vyaktaM sRjasyavasi lumpasi tadguNasthaH|
naitairbhavAnajita karmabhirajyatE vai
yatsvE sukhE'vyavahitE'bhiratO'navadyaH||8||
zuddhirnRNAM na tu tathEDya durAzayAnAM
vidyAzrutAdhyayanadAnatapaHkriyAbhiH|
sattvAtmanAmRSabha tE yazasi pravRddha
sacchraddhayA zravaNasambhRtayA yathA syAt||9||
syAnnastavAGghrirazubhAzayadhUmakEtuH
kSEmAya yO munibhirArdrahRdOhyamAnaH|
yaH sAtvataiH samavibhUtaya Atmavadbhir
vyUhE'rcitaH savanazaH svaratikramAya||10||
yascintyatE prayatapANibhiradhvarAgnau
trayyA niruktavidhinEza havirgRhItvA|
adhyAtmayOga uta yOgibhirAtmamAyAM
jijJAsubhiH paramabhAgavataiH parISTaH||11||
paryuSTayA tava vibhO vanamAlayEyaM
saMspArdhinI bhagavatI pratipatnIvacchrIH|
yaH supraNItamamuyArhaNamAdadannO
bhUyAtsadAGghrirazubhAzayadhUmakEtuH||12||
kEtustrivikramayutastripatatpatAkO
yastE bhayAbhayakarO'suradEvacamvOH|
svargAya sAdhuSu khalESvitarAya bhUman
padaH punAtu bhagavanbhajatAmaghaM naH||13||
nasyOtagAva iva yasya vazE bhavanti
brahmAdayastanubhRtO mithurardyamAnAH|
kAlasya tE prakRtipUruSayOH parasya
zaM nastanOtu caraNaH puruSOttamasya||14||
asyAsi hEturudayasthitisaMyamAnAm
avyaktajIvamahatAmapi kAlamAhuH|
sO'yaM triNAbhirakhilApacayE pravRttaH
kAlO gabhIraraya uttamapUruSastvam||15||
tvattaH pumAnsamadhigamya yayAsya vIryaM
dhattE mahAntamiva garbhamamOghavIryaH|
sO'yaM tayAnugata Atmana ANDakOzaM
haimaM sasarja bahirAvaraNairupEtam||16||
tattasthUSazca jagatazca bhavAnadhIzO
yanmAyayOtthaguNavikriyayOpanItAn|
arthAJjuSannapi hRSIkapatE na liptO
yE'nyE svataH parihRtAdapi bibhyati sma||17||
smAyAvalOkalavadarzitabhAvahAri
bhrUmaNDalaprahitasauratamantrazauNDaiH|
patnyastu SODazasahasramanaGgabANair
yasyEndriyaM vimathituM karaNairna vibhvyaH||18||
vibhvyastavAmRtakathOdavahAstrilOkyAH
pAdAvanEjasaritaH zamalAni hantum|
AnuzravaM zrutibhiraGghrijamaGgasaGgais
tIrthadvayaM zuciSadasta upaspRzanti||19||

zrIbAdarAyaNiruvAca

ityabhiSTUya vibudhaiH sEzaH zatadhRtirharim|
abhyabhASata gOvindaM praNamyAmbaramAzritaH||20||

zrIbrahmOvAca

bhUmErbhArAvatArAya purA vijJApitaH prabhO|
tvamasmAbhirazESAtmantattathaivOpapAditam||21||
dharmazca sthApitaH satsu satyasandhESu vai tvayA|
kIrtizca dikSu vikSiptA sarvalOkamalApahA||22||
avatIrya yadOrvaMzE bibhradrUpamanuttamam|
karmANyuddAmavRttAni hitAya jagatO'kRthAH||23||
yAni tE caritAnIza manuSyAH sAdhavaH kalau|
zRNvantaH kIrtayantazca tariSyantyaJjasA tamaH||24||
yaduvaMzE'vatIrNasya bhavataH puruSOttama|
zaracchataM vyatIyAya paJcaviMzAdhikaM prabhO||25||
nAdhunA tE'khilAdhAra dEvakAryAvazESitam|
kulaM ca viprazApEna naSTaprAyamabhUdidam||26||
tataH svadhAma paramaM vizasva yadi manyasE|
salOkAllOkapAlAnnaH pAhi vaikuNThakiGkarAn||27||

zrIbhagavAnuvAca

avadhAritamEtanmE yadAttha vibudhEzvara|
kRtaM vaH kAryamakhilaM bhUmErbhArO'vatAritaH||28||
tadidaM yAdavakulaM vIryazauryazriyOddhatam|
lOkaM jighRkSadruddhaM mE vElayEva mahArNavaH||29||
yadyasaMhRtya dRptAnAM yadUnAM vipulaM kulam|
gantAsmyanEna lOkO'yamudvElEna vinaGkSyati||30||
idAnIM nAza ArabdhaH kulasya dvijazApajaH|
yAsyAmi bhavanaM brahmannEtadantE tavAnagha||31||

zrIzuka uvAca

ityuktO lOkanAthEna svayambhUH praNipatya tam|
saha dEvagaNairdEvaH svadhAma samapadyata||32||
atha tasyAM mahOtpAtAndvAravatyAM samutthitAn|
vilOkya bhagavAnAha yaduvRddhAnsamAgatAn||33||

zrIbhagavAnuvAca

EtE vai sumahOtpAtA vyuttiSThantIha sarvataH|
zApazca naH kulasyAsIdbrAhmaNEbhyO duratyayaH||34||
na vastavyamihAsmAbhirjijIviSubhirAryakAH|
prabhAsaM sumahatpuNyaM yAsyAmO'dyaiva mA ciram||35||
yatra snAtvA dakSazApAdgRhItO yakSmaNOdurAT|
vimuktaH kilbiSAtsadyO bhEjE bhUyaH kalOdayam||36||
vayaM ca tasminnAplutya tarpayitvA pitRRnsurAn|
bhOjayitvOSijO viprAnnAnAguNavatAndhasA||37||
tESu dAnAni pAtrESu zraddhayOptvA mahAnti vai|
vRjinAni tariSyAmO dAnairnaubhirivArNavam||38||

zrIzuka uvAca

EvaM bhagavatAdiSTA yAdavAH kurunandana|
gantuM kRtadhiyastIrthaM syandanAnsamayUyujan||39||
tannirIkSyOddhavO rAjanzrutvA bhagavatOditam|
dRSTvAriSTAni ghOrANi nityaM kRSNamanuvrataH||40||
vivikta upasaGgamya jagatAmIzvarEzvaram|
praNamya zirisA pAdau prAJjalistamabhASata||41||

zrIuddhava uvAca

dEvadEvEza yOgEza puNyazravaNakIrtana
saMhRtyaitatkulaM nUnaM lOkaM santyakSyatE bhavAn
viprazApaM samarthO'pi pratyahanna yadIzvaraH||42||
nAhaM tavAGghrikamalaM kSaNArdhamapi kEzava|
tyaktuM samutsahE nAtha svadhAma naya mAmapi||43||
tava vikrIDitaM kRSNa nRnAM paramamaGgalam|
karNapIyUSamAsAdya tyajantyanyaspRhAM janAH||44||
zayyAsanATanasthAna snAnakrIDAzanAdiSu|
kathaM tvAM priyamAtmAnaM vayaM bhaktAstyajEma hi||45||
tvayOpabhuktasraggandha vAsO'laGkAracarcitAH|
ucchiSTabhOjinO dAsAstava mAyAM jayEma hi||46||
vAtavasanA ya RSayaH zramaNA UrdhramanthinaH|
brahmAkhyaM dhAma tE yAnti zAntAH sannyAsInO'malAH||47||
vayaM tviha mahAyOginbhramantaH karmavartmasu|
tvadvArtayA tariSyAmastAvakairdustaraM tamaH||48||
smarantaH kIrtayantastE kRtAni gaditAni ca|
gatyutsmitEkSaNakSvEli yannRlOkaviDambanam||49||

zrIzuka uvAca

EvaM vijJApitO rAjanbhagavAndEvakIsutaH
EkAntinaM priyaM bhRtyamuddhavaM samabhASata||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox