From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

yadAttha mAM mahAbhAga taccikIrSitamEva mE|
brahmA bhavO lOkapAlAH svarvAsaM mE'bhikAGkSiNaH||1||
mayA niSpAditaM hyatra dEvakAryamazESataH|
yadarthamavatIrNO'hamaMzEna brahmaNArthitaH||2||
kulaM vai zApanirdagdhaM naGkSyatyanyOnyavigrahAt|
samudraH saptamE hyEnAM purIM ca plAvayiSyati||3||
yarhyEvAyaM mayA tyaktO lOkO'yaM naSTamaGgalaH|
bhaviSyatyacirAtsAdhO kalinApi nirAkRtaH||4||
na vastavyaM tvayaivEha mayA tyaktE mahItalE|
janO'bhadrarucirbhadra bhaviSyati kalau yugE||5||
tvaM tu sarvaM parityajya snEhaM svajanabandhuSu|
mayyAvEzya manaH saMyaksamadRgvicarasva gAm||6||
yadidaM manasA vAcA cakSurbhyAM zravaNAdibhiH|
nazvaraM gRhyamANaM ca viddhi mAyAmanOmayam||7||
puMsO'yuktasya nAnArthO bhramaH sa guNadOSabhAk|
karmAkarmavikarmEti guNadOSadhiyO bhidA||8||
tasmAdyuktEndriyagrAmO yuktacitta idamjagat|
AtmanIkSasva vitatamAtmAnaM mayyadhIzvarE||9||
jJAnavijJAnasaMyukta AtmabhUtaH zarIriNAm|
atmAnubhavatuSTAtmA nAntarAyairvihanyasE||10||
dOSabuddhyObhayAtItO niSEdhAnna nivartatE|
guNabuddhyA ca vihitaM na karOti yathArbhakaH||11||
sarvabhUtasuhRcchAntO jJAnavijJAnanizcayaH|
pazyanmadAtmakaM vizvaM na vipadyEta vai punaH||12||

zrIzuka uvAca

ityAdiSTO bhagavatA mahAbhAgavatO nRpa|
uddhavaH praNipatyAha tattvaM jijJAsuracyutam||13||

zrIuddhava uvAca

yOgEza yOgavinyAsa yOgAtmanyOgasambhava|
niHzrEyasAya mE prOktastyAgaH sannyAsalakSaNaH||14||
tyAgO'yaM duSkarO bhUmankAmAnAM viSayAtmabhiH|
sutarAM tvayi sarvAtmannabhaktairiti mE matiH||15||
sO'haM mamAhamiti mUDhamatirvigADhas
tvanmAyayA viracitAtmani sAnubandhE|
tattvaJjasA nigaditaM bhavatA yathAhaM
saMsAdhayAmi bhagavannanuzAdhi bhRtyam||16||
satyasya tE svadRza Atmana AtmanO'nyaM
vaktAramIza vibudhESvapi nAnucakSE|
sarvE vimOhitadhiyastava mAyayEmE
brahmAdayastanubhRtO bahirarthabhAvAH||17||
tasmAdbhavantamanavadyamanantapAraM
sarvajJamIzvaramakuNThavikuNThadhiSNyam|
nirviNNadhIrahamu hE vRjinAbhitaptO
nArAyaNaM narasakhaM zaraNaM prapadyE||18||

zrIbhagavAnuvAca

prAyENa manujA lOkE lOkatattvavicakSaNAH|
samuddharanti hyAtmAnamAtmanaivAzubhAzayAt||19||
AtmanO gururAtmaiva puruSasya vizESataH|
yatpratyakSAnumAnAbhyAM zrEyO'sAvanuvindatE||20||
puruSatvE ca mAM dhIrAH sAGkhyayOgavizAradAH|
AvistarAM prapazyanti sarvazaktyupabRMhitam||21||
EkadvitricatuspAdO bahupAdastathApadaH|
bahvyaH santi puraH sRSTAstAsAM mE pauruSI priyA||22||
atra mAM mRgayantyaddhA yuktA hEtubhirIzvaram|
gRhyamANairguNairliGgairagrAhyamanumAnataH||23||
atrApyudAharantImamitihAsaM purAtanam|
avadhUtasya saMvAdaM yadOramitatEjasaH||24||
avadhUtaM dviyaM kaJciccarantamakutObhayam|
kaviM nirIkSya taruNaM yaduH papraccha dharmavit||25||

zrIyaduruvAca

kutO buddhiriyaM brahmannakartuH suvizAradA|
yAmAsAdya bhavAllOkaM vidvAMzcarati bAlavat||26||
prAyO dharmArthakAmESu vivitsAyAM ca mAnavAH|
hEtunaiva samIhanta AyuSO yazasaH zriyaH||27||
tvaM tu kalpaH kavirdakSaH subhagO'mRtabhASaNaH|
na kartA nEhasE kiJcijjaDOnmattapizAcavat||28||
janESu dahyamAnESu kAmalObhadavAgninA|
na tapyasE'gninA muktO gaGgAmbhaHstha iva dvipaH||29||
tvaM hi naH pRcchatAM brahmannAtmanyAnandakAraNam|
brUhi sparzavihInasya bhavataH kEvalAtmanaH||30||

zrIbhagavAnuvAca

yadunaivaM mahAbhAgO brahmaNyEna sumEdhasA|
pRSTaH sabhAjitaH prAha prazrayAvanataM dvijaH||31||

zrIbrAhmaNa uvAca

santi mE guravO rAjanbahavO buddhyupazritAH|
yatO buddhimupAdAya muktO'TAmIha tAnzRNu||32||
pRthivI vAyurAkAzamApO'gnizcandramA raviH|
kapOtO'jagaraH sindhuH pataGgO madhukRdgajaH||33||
madhuhA hariNO mInaH piGgalA kurarO'rbhakaH|
kumArI zarakRtsarpa UrNanAbhiH supEzakRt||34||
EtE mE guravO rAjancaturviMzatirAzritAH|
zikSA vRttibhirEtESAmanvazikSamihAtmanaH||35||
yatO yadanuzikSAmi yathA vA nAhuSAtmaja|
tattathA puruSavyAghra nibOdha kathayAmi tE||36||
bhUtairAkramyamANO'pi dhIrO daivavazAnugaiH|
tadvidvAnna calEnmArgAdanvazikSaM kSitErvratam||37||
zazvatparArthasarvEhaH parArthaikAntasambhavaH|
sAdhuH zikSEta bhUbhRttO nagaziSyaH parAtmatAm||38||
prANavRttyaiva santuSyEnmunirnaivEndriyapriyaiH|
jJAnaM yathA na nazyEta nAvakIryEta vAGmanaH||39||
viSayESvAvizanyOgI nAnAdharmESu sarvataH|
guNadOSavyapEtAtmA na viSajjEta vAyuvat||40||
pArthivESviha dEhESu praviSTastadguNAzrayaH|
guNairna yujyatE yOgI gandhairvAyurivAtmadRk||41||
antarhitazca sthirajaGgamESu brahmAtmabhAvEna samanvayEna|
vyAptyAvyavacchEdamasaGgamAtmanO munirnabhastvaM vitatasya bhAvayEt||42||
tEjO'bannamayairbhAvairmEghAdyairvAyunEritaiH|
na spRzyatE nabhastadvatkAlasRSTairguNaiH pumAn||43||
svacchaH prakRtitaH snigdhO mAdhuryastIrthabhUrnRNAm|
muniH punAtyapAM mitramIkSOpasparzakIrtanaiH||44||
tEjasvI tapasA dIptO durdharSOdarabhAjanaH|
sarvabhakSyO'pi yuktAtmA nAdattE malamagnivat||45||
kvacicchannaH kvacitspaSTa upAsyaH zrEya icchatAm|
bhuGktE sarvatra dAtRNAM dahanprAguttarAzubham||46||
svamAyayA sRSTamidaM sadasallakSaNaM vibhuH|
praviSTa IyatE tattat svarUpO'gnirivaidhasi||47||
visargAdyAH zmazAnAntA bhAvA dEhasya nAtmanaH|
kalAnAmiva candrasya kAlEnAvyaktavartmanA||48||
kAlEna hyOghavEgEna bhUtAnAM prabhavApyayau|
nityAvapi na dRzyEtE AtmanO'gnEryathArciSAm||49||
guNairguNAnupAdattE yathAkAlaM vimuJcati|
na tESu yujyatE yOgI gObhirgA iva gOpatiH||50||
budhyatE svE na bhEdEna vyaktistha iva tadgataH|
lakSyatE sthUlamatibhirAtmA cAvasthitO'rkavat||51||
nAtisnEhaH prasaGgO vA kartavyaH kvApi kEnacit|
kurvanvindEta santApaM kapOta iva dInadhIH||52||
kapOtaH kazcanAraNyE kRtanIDO vanaspatau|
kapOtyA bhAryayA sArdhamuvAsa katicitsamAH||53||
kapOtau snEhaguNita hRdayau gRhadharmiNau|
dRSTiM dRSTyAGgamaGgEna buddhiM buddhyA babandhatuH||54||
zayyAsanATanasthAna vArtAkrIDAzanAdikam|
mithunIbhUya vizrabdhau cEraturvanarAjiSu||55||
yaM yaM vAJchati sA rAjantarpayantyanukampitA|
taM taM samanayatkAmaM kRcchrENApyajitEndriyaH||56||
kapOtI prathamaM garbhaM gRhNantI kAla AgatE|
aNDAni suSuvE nIDE stapatyuH sannidhau satI||57||
tESu kAlE vyajAyanta racitAvayavA harEH|
zaktibhirdurvibhAvyAbhiH kOmalAGgatanUruhAH||58||
prajAH pupuSatuH prItau dampatI putravatsalau|
zRNvantau kUjitaM tAsAM nirvRtau kalabhASitaiH||59||
tAsAM patatraiH susparzaiH kUjitairmugdhacESTitaiH|
pratyudgamairadInAnAM pitarau mudamApatuH||60||
snEhAnubaddhahRdayAvanyOnyaM viSNumAyayA|
vimOhitau dInadhiyau zizUnpupuSatuH prajAH||61||
EkadA jagmatustAsAmannArthaM tau kuTumbinau|
paritaH kAnanE tasminnarthinau cEratuzciram||62||
dRSTvA tAnlubdhakaH kazcidyadRcchAtO vanEcaraH|
jagRhE jAlamAtatya carataH svAlayAntikE||63||
kapOtazca kapOtI ca prajApOSE sadOtsukau|
gatau pOSaNamAdAya svanIDamupajagmatuH||64||
kapOtI svAtmajAnvIkSya bAlakAnjAlasamvRtAn|
tAnabhyadhAvatkrOzantI krOzatO bhRzaduHkhitA||65||
sAsakRtsnEhaguNitA dInacittAjamAyayA|
svayaM cAbadhyata zicA baddhAnpazyantyapasmRtiH||66||
kapOtaH svAtmajAnbaddhAnAtmanO'pyadhikAnpriyAn|
bhAryAM cAtmasamAM dInO vilalApAtiduHkhitaH||67||
ahO mE pazyatApAyamalpapuNyasya durmatEH|
atRptasyAkRtArthasya gRhastraivargikO hataH||68||
anurUpAnukUlA ca yasya mE patidEvatA|
zUnyE gRhE mAM santyajya putraiH svaryAti sAdhubhiH||69||
sO'haM zUnyE gRhE dInO mRtadArO mRtaprajaH|
jijIviSE kimarthaM vA vidhurO duHkhajIvitaH||70||
tAMstathaivAvRtAnzigbhirmRtyugrastAnvicESTataH|
svayaM ca kRpaNaH zikSu pazyannapyabudhO'patat||71||
taM labdhvA lubdhakaH krUraH kapOtaM gRhamEdhinam|
kapOtakAnkapOtIM ca siddhArthaH prayayau gRham||72||
EvaM kuTumbyazAntAtmA dvandvArAmaH patatrivat|
puSNankuTumbaM kRpaNaH sAnubandhO'vasIdati||73||
yaH prApya mAnuSaM lOkaM muktidvAramapAvRtam
gRhESu khagavatsaktastamArUDhacyutaM viduH||74||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox