From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

zrIbrAhmaNa uvAca

sukhamaindriyakaM rAjansvargE naraka Eva ca|
dEhinAM yadyathA duHkhaM tasmAnnEcchEta tadbudhaH||1||
grAsaM sumRSTaM virasaM mahAntaM stOkamEva vA|
yadRcchayaivApatitaM grasEdAjagarO'kriyaH||2||
zayItAhAni bhUrINi nirAhArO'nupakramaH|
yadi nOpanayEdgrAsO mahAhiriva diSTabhuk||3||
OjaHsahObalayutaM bibhraddEhamakarmakam|
zayAnO vItanidrazca nEhEtEndriyavAnapi||4||
muniH prasannagambhIrO durvigAhyO duratyayaH|
anantapArO hyakSObhyaH stimitOda ivArNavaH||5||
samRddhakAmO hInO vA nArAyaNaparO muniH|
nOtsarpEta na zuSyEta saridbhiriva sAgaraH||6||
dRSTvA striyaM dEvamAyAM tadbhAvairajitEndriyaH|
pralObhitaH patatyandhE tamasyagnau pataGgavat||7||
yOSiddhiraNyAbharaNAmbarAdi dravyESu mAyAracitESu mUDhaH|
pralObhitAtmA hyupabhOgabuddhyA pataGgavannazyati naSTadRSTiH||8||
stOkaM stOkaM grasEdgrAsaM dEhO vartEta yAvatA|
gRhAnahiMsannAtiSThEdvRttiM mAdhukarIM muniH||9||
aNubhyazca mahadbhyazca zAstrEbhyaH kuzalO naraH|
sarvataH sAramAdadyAtpuSpEbhya iva SaTpadaH||10||
sAyantanaM zvastanaM vA na saGgRhNIta bhikSitam|
pANipAtrOdarAmatrO makSikEva na saGgrahI||11||
sAyantanaM zvastanaM vA na saGgRhNIta bhikSukaH|
makSikA iva saGgRhNansaha tEna vinazyati||12||
padApi yuvatIM bhikSurna spRzEddAravImapi|
spRzankarIva badhyEta kariNyA aGgasaGgataH||13||
nAdhigacchEtstriyaM prAjJaH karhicinmRtyumAtmanaH|
balAdhikaiH sa hanyEta gajairanyairgajO yathA||14||
na dEyaM nOpabhOgyaM ca lubdhairyadduHkhasaJcitam|
bhuGktE tadapi taccAnyO madhuhEvArthavinmadhu||15||
suduHkhOpArjitairvittairAzAsAnAM gRhAziSaH|
madhuhEvAgratO bhuGktE yatirvai gRhamEdhinAm||16||
grAmyagItaM na zRNuyAdyatirvanacaraH kvacit|
zikSEta hariNAdbaddhAnmRgayOrgItamOhitAt||17||
nRtyavAditragItAni juSangrAmyANi yOSitAm|
AsAM krIDanakO vazya RSyazRGgO mRgIsutaH||18||
jihvayAtipramAthinyA janO rasavimOhitaH|
mRtyumRcchatyasadbuddhirmInastu baDizairyathA||19||
indriyANi jayantyAzu nirAhArA manISiNaH|
varjayitvA tu rasanaM tannirannasya vardhatE||20||
tAvajjitEndriyO na syAdvijitAnyEndriyaH pumAn|
na jayEdrasanaM yAvajjitaM sarvaM jitE rasE||21||
piGgalA nAma vEzyAsIdvidEhanagarE purA|
tasyA mE zikSitaM kiJcinnibOdha nRpanandana||22||
sA svairiNyEkadA kAntaM saGkEta upanESyatI|
abhUtkAlE bahirdvArE bibhratI rUpamuttamam||23||
mArga AgacchatO vIkSya puruSAnpuruSarSabha|
tAnzulkadAnvittavataH kAntAnmEnE'rthakAmukI||24||
AgatESvapayAtESu sA saGkEtOpajIvinI|
apyanyO vittavAnkO'pi mAmupaiSyati bhUridaH||25||
EvaM durAzayA dhvasta nidrA dvAryavalambatI|
nirgacchantI pravizatI nizIthaM samapadyata||26||
tasyA vittAzayA zuSyad vaktrAyA dInacEtasaH|
nirvEdaH paramO jajJE cintAhEtuH sukhAvahaH||27||
tasyA nirviNNacittAyA gItaM zRNu yathA mama|
nirvEda AzApAzAnAM puruSasya yathA hyasiH||28||
na hyaGgAjAtanirvEdO dEhabandhaM jihAsati|
yathA vijJAnarahitO manujO mamatAM nRpa||29||

piGgalOvAca

ahO mE mOhavitatiM pazyatAvijitAtmanaH|
yA kAntAdasataH kAmaM kAmayE yEna bAlizA||30||
santaM samIpE ramaNaM ratipradaM vittapradaM nityamimaM vihAya|
akAmadaM duHkhabhayAdhizOka mOhapradaM tucchamahaM bhajE'jJA||31||
ahO mayAtmA paritApitO vRthA sAGkEtyavRttyAtivigarhyavArtayA|
straiNAnnarAdyArthatRSO'nuzOcyAtkrItEna vittaM ratimAtmanEcchatI||32||
yadasthibhirnirmitavaMzavaMsya
sthUNaM tvacA rOmanakhaiH pinaddham|
kSarannavadvAramagAramEtad
viNmUtrapUrNaM madupaiti kAnyA||33||
vidEhAnAM purE hyasminnahamEkaiva mUDhadhIH|
yAnyamicchantyasatyasmAdAtmadAtkAmamacyutAt||34||
suhRtprESThatamO nAtha AtmA cAyaM zarIriNAm|
taM vikrIyAtmanaivAhaM ramE'nEna yathA ramA||35||
kiyatpriyaM tE vyabhajankAmA yE kAmadA narAH|
AdyantavantO bhAryAyA dEvA vA kAlavidrutAH||36||
nUnaM mE bhagavAnprItO viSNuH kEnApi karmaNA|
nirvEdO'yaM durAzAyA yanmE jAtaH sukhAvahaH||37||
maivaM syurmandabhAgyAyAH klEzA nirvEdahEtavaH|
yEnAnubandhaM nirhRtya puruSaH zamamRcchati||38||
tEnOpakRtamAdAya zirasA grAmyasaGgatAH|
tyaktvA durAzAH zaraNaM vrajAmi tamadhIzvaram||39||
santuSTA zraddadhatyEtadyathAlAbhEna jIvatI|
viharAmyamunaivAhamAtmanA ramaNEna vai||40||
saMsArakUpE patitaM viSayairmuSitEkSaNam|
grastaM kAlAhinAtmAnaM kO'nyastrAtumadhIzvaraH||41||
Atmaiva hyAtmanO gOptA nirvidyEta yadAkhilAt|
apramatta idaM pazyEdgrastaM kAlAhinA jagat||42||

zrIbrAhmaNa uvAca

EvaM vyavasitamatirdurAzAM kAntatarSajAm|
chittvOpazamamAsthAya zayyAmupavivEza sA||43||
AzA hi paramaM duHkhaM nairAzyaM paramaM sukham
yathA saJchidya kAntAzAM sukhaM suSvApa piGgalA||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox