From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

zrIbrAhmaNa uvAca

parigrahO hi duHkhAya yadyatpriyatamaM nRNAm|
anantaM sukhamApnOti tadvidvAnyastvakiJcanaH||1||
sAmiSaM kuraraM jaghnurbalinO'nyE nirAmiSAH|
tadAmiSaM parityajya sa sukhaM samavindata||2||
na mE mAnApamAnau stO na cintA gEhaputriNAm|
AtmakrIDa AtmaratirvicarAmIha bAlavat||3||
dvAvEva cintayA muktau paramAnanda Aplutau|
yO vimugdhO jaDO bAlO yO guNEbhyaH paraM gataH||4||
kvacitkumArI tvAtmAnaM vRNAnAngRhamAgatAn|
svayaM tAnarhayAmAsa kvApi yAtESu bandhuSu||5||
tESAmabhyavahArArthaM zAlInrahasi pArthiva|
avaghnantyAH prakOSThasthAzcakruH zaGkhAH svanaM mahat||6||
sA tajjugupsitaM matvA mahatI vRIDitA tataH|
babhaJjaikaikazaH zaGkhAndvau dvau pANyOrazESayat||7||
ubhayOrapyabhUdghOSO hyavaghnantyAH svazaGkhayOH|
tatrApyEkaM nirabhidadEkasmAnnAbhavaddhvaniH||8||
anvazikSamimaM tasyA upadEzamarindama|
lOkAnanucarannEtAnlOkatattvavivitsayA||9||
vAsE bahUnAM kalahO bhavEdvArtA dvayOrapi|
Eka Eva vasEttasmAtkumAryA iva kaGkaNaH||10||
mana Ekatra saMyuJjyAjjitazvAsO jitAsanaH|
vairAgyAbhyAsayOgEna dhriyamANamatandritaH||11||
yasminmanO labdhapadaM yadEtacchanaiH zanairmuJcati karmarENUn|
sattvEna vRddhEna rajastamazca vidhUya nirvANamupaityanindhanam||12||
tadaivamAtmanyavaruddhacittO na vEda kiJcidbahirantaraM vA|
yathESukArO nRpatiM vrajantamiSau gatAtmA na dadarza pArzvE||13||
EkacAryanikEtaH syAdapramattO guhAzayaH|
alakSyamANa AcArairmunirEkO'lpabhASaNaH||14||
gRhArambhO hi duHkhAya viphalazcAdhruvAtmanaH|
sarpaH parakRtaM vEzma pravizya sukhamEdhatE||15||
EkO nArAyaNO dEvaH pUrvasRSTaM svamAyayA
saMhRtya kAlakalayA kalpAnta idamIzvaraH
Eka EvAdvitIyO'bhUdAtmAdhArO'khilAzrayaH||16||
kAlEnAtmAnubhAvEna sAmyaM nItAsu zaktiSu|
sattvAdiSvAdipuruSaH pradhAnapuruSEzvaraH||17||
parAvarANAM parama AstE kaivalyasaMjJitaH|
kEvalAnubhavAnanda sandOhO nirupAdhikaH||18||
kEvalAtmAnubhAvEna svamAyAM triguNAtmikAm|
saGkSObhayansRjatyAdau tayA sUtramarindama||19||
tAmAhustriguNavyaktiM sRjantIM vizvatOmukham|
yasminprOtamidaM vizvaM yEna saMsaratE pumAn||20||
yathOrNanAbhirhRdayAdUrNAM santatya vaktrataH|
tayA vihRtya bhUyastAM grasatyEvaM mahEzvaraH||21||
yatra yatra manO dEhI dhArayEtsakalaM dhiyA|
snEhAddvESAdbhayAdvApi yAti tattatsvarUpatAm||22||
kITaH pEzaskRtaM dhyAyankuDyAM tEna pravEzitaH|
yAti tatsAtmatAM rAjanpUrvarUpamasantyajan||23||
EvaM gurubhya EtEbhya ESA mE zikSitA matiH|
svAtmOpazikSitAM buddhiM zRNu mE vadataH prabhO||24||
dEhO gururmama viraktivivEkahEtur
bibhratsma sattvanidhanaM satatArtyudarkam|
tattvAnyanEna vimRzAmi yathA tathApi
pArakyamityavasitO vicarAmyasaGgaH||25||
jAyAtmajArthapazubhRtyagRhAptavargAn
puSnAti yatpriyacikIrSayA vitanvan|
svAntE sakRcchramavaruddhadhanaH sa dEhaH
sRSTvAsya bIjamavasIdati vRkSadharmaH||26||
jihvaikatO'mumapakarSati karhi tarSA
ziznO'nyatastvagudaraM zravaNaM kutazcit|
ghrANO'nyatazcapaladRkkva ca karmazaktir
bahvyaH sapatnya iva gEhapatiM lunanti||27||
sRSTvA purANi vividhAnyajayAtmazaktyA
vRkSAnsarIsRpapazUnkhagadandazUkAn|
taistairatuSTahRdayaH puruSaM vidhAya
brahmAvalOkadhiSaNaM mudamApa dEvaH||28||
labdhvA sudurlabhamidaM bahusambhavAntE
mAnuSyamarthadamanityamapIha dhIraH|
tUrNaM yatEta na patEdanumRtyu yAvan
niHzrEyasAya viSayaH khalu sarvataH syAt||29||
EvaM saJjAtavairAgyO vijJAnAlOka Atmani|
vicarAmi mahImEtAM muktasaGgO'nahaGkRtaH||30||
na hyEkasmAdgurOrjJAnaM susthiraM syAtsupuSkalam|
brahmaitadadvitIyaM vai gIyatE bahudharSibhiH||31||

zrIbhagavAnuvAca

ityuktvA sa yaduM viprastamAmantrya gabhIradhIH|
vanditaH svarcitO rAjJA yayau prItO yathAgatam||32||
avadhUtavacaH zrutvA pUrvESAM naH sa pUrvajaH
sarvasaGgavinirmuktaH samacittO babhUva ha||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox