From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

mayOditESvavahitaH svadharmESu madAzrayaH|
varNAzramakulAcAramakAmAtmA samAcarEt||1||
anvIkSEta vizuddhAtmA dEhinAM viSayAtmanAm|
guNESu tattvadhyAnEna sarvArambhaviparyayam||2||
suptasya viSayAlOkO dhyAyatO vA manOrathaH|
nAnAtmakatvAdviphalastathA bhEdAtmadhIrguNaiH||3||
nivRttaM karma sEvEta pravRttaM matparastyajEt|
jijJAsAyAM sampravRttO nAdriyEtkarmacOdanAm||4||
yamAnabhIkSNaM sEvEta niyamAnmatparaH kvacit|
madabhijJaM guruM zAntamupAsIta madAtmakam||5||
amAnyamatsarO dakSO nirmamO dRDhasauhRdaH|
asatvarO'rthajijJAsuranasUyuramOghavAk||6||
jAyApatyagRhakSEtra svajanadraviNAdiSu|
udAsInaH samaM pazyansarvESvarthamivAtmanaH||7||
vilakSaNaH sthUlasUkSmAddEhAdAtmEkSitA svadRk|
yathAgnirdAruNO dAhyAddAhakO'nyaH prakAzakaH||8||
nirOdhOtpattyaNubRhan nAnAtvaM tatkRtAnguNAn|
antaH praviSTa Adhatta EvaM dEhaguNAnparaH||9||
yO'sau guNairviracitO dEhO'yaM puruSasya hi|
saMsArastannibandhO'yaM puMsO vidyA cchidAtmanaH||10||
tasmAjjijJAsayAtmAnamAtmasthaM kEvalaM param|
saGgamya nirasEdEtadvastubuddhiM yathAkramam||11||
AcAryO'raNirAdyaH syAdantEvAsyuttarAraNiH|
tatsandhAnaM pravacanaM vidyAsandhiH sukhAvahaH||12||
vaizAradI sAtivizuddhabuddhirdhunOti mAyAM guNasamprasUtAm|
gunAMzca sandahya yadAtmamEtatsvayaM ca zAMyatyasamidyathAgniH||13||
athaiSAmkarmakartRRNAM bhOktRRNAM sukhaduHkhayOH|
nAnAtvamatha nityatvaM lOkakAlAgamAtmanAm||14||
manyasE sarvabhAvAnAM saMsthA hyautpattikI yathA|
tattadAkRtibhEdEna jAyatE bhidyatE ca dhIH||15||
EvamapyaGga sarvESAM dEhinAM dEhayOgataH|
kAlAvayavataH santi bhAvA janmAdayO'sakRt||16||
tatrApi karmaNAM karturasvAtantryaM ca lakSyatE|
bhOktuzca duHkhasukhayOH kO nvarthO vivazaM bhajEt||17||
na dEhinAM sukhaM kiJcidvidyatE viduSAmapi|
tathA ca duHkhaM mUDhAnAM vRthAhaGkaraNaM param||18||
yadi prAptiM vighAtaM ca jAnanti sukhaduHkhayOH|
tE'pyaddhA na viduryOgaM mRtyurna prabhavEdyathA||19||
kO'nvarthaH sukhayatyEnaM kAmO vA mRtyurantikE|
AghAtaM nIyamAnasya vadhyasyEva na tuSTidaH||20||
zrutaM ca dRSTavadduSTaM spardhAsUyAtyayavyayaiH|
bahvantarAyakAmatvAtkRSivaccApi niSphalam||21||
antarAyairavihitO yadi dharmaH svanuSThitaH|
tEnApi nirjitaM sthAnaM yathA gacchati tacchRNu||22||
iSTvEha dEvatA yajJaiH svarlOkaM yAti yAjJikaH|
bhuJjIta dEvavattatra bhOgAndivyAnnijArjitAn||23||
svapuNyOpacitE zubhrE vimAna upagIyatE|
gandharvairviharanmadhyE dEvInAM hRdyavESadhRk||24||
strIbhiH kAmagayAnEna kiGkinIjAlamAlinA|
krIDanna vEdAtmapAtaM surAkrIDESu nirvRtaH||25||
tAvatsa mOdatE svargE yAvatpuNyaM samApyatE|
kSINapunyaH patatyarvAganicchankAlacAlitaH||26||
yadyadharmarataH saGgAdasatAM vAjitEndriyaH|
kAmAtmA kRpaNO lubdhaH straiNO bhUtavihiMsakaH||27||
pazUnavidhinAlabhya prEtabhUtagaNAnyajan|
narakAnavazO janturgatvA yAtyulbaNaM tamaH||28||
karmANi duHkhOdarkANi kurvandEhEna taiH punaH|
dEhamAbhajatE tatra kiM sukhaM martyadharmiNaH||29||
lOkAnAM lOkapAlAnAM madbhayaM kalpajIvinAm|
brahmaNO'pi bhayaM mattO dviparArdhaparAyuSaH||30||
guNAH sRjanti karmANi guNO'nusRjatE guNAn|
jIvastu guNasaMyuktO bhuGktE karmaphalAnyasau||31||
yAvatsyAdguNavaiSamyaM tAvannAnAtvamAtmanaH|
nAnAtvamAtmanO yAvatpAratantryaM tadaiva hi||32||
yAvadasyAsvatantratvaM tAvadIzvaratO bhayam|
ya EtatsamupAsIraMstE muhyanti zucArpitAH||33||
kAla AtmAgamO lOkaH svabhAvO dharma Eva ca|
iti mAM bahudhA prAhurguNavyatikarE sati||34||

zrIuddhava uvAca

guNESu vartamAnO'pi dEhajESvanapAvRtaH|
guNairna badhyatE dEhI badhyatE vA kathaM vibhO||35||
kathaM vartEta viharEtkairvA jJAyEta lakSaNaiH|
kiM bhuJjItOta visRjEcchayItAsIta yAti vA||36||
Etadacyuta mE brUhi praznaM praznavidAM vara
nityabaddhO nityamukta Eka EvEti mE bhramaH||37||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox