From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

na rOdhayati mAM yOgO na sAGkhyaM dharma Eva ca|
na svAdhyAyastapastyAgO nESTApUrtaM na dakSiNA||1||
vratAni yajJazchandAMsi tIrthAni niyamA yamAH|
yathAvarundhE satsaGgaH sarvasaGgApahO hi mAm||2||
satsaGgEna hi daitEyA yAtudhAnA mRgAH khagAH|
gandharvApsarasO nAgAH siddhAzcAraNaguhyakAH||3||
vidyAdharA manuSyESu vaizyAH zUdrAH striyO'ntyajAH|
rajastamaHprakRtayastasmiMstasminyugE yugE||4||
bahavO matpadaM prAptAstvASTrakAyAdhavAdayaH|
vRSaparvA balirbANO mayazcAtha vibhISaNaH||5||
sugrIvO hanumAnRkSO gajO gRdhrO vaNikpathaH|
vyAdhaH kubjA vrajE gOpyO yajJapatnyastathAparE||6||
tE nAdhItazrutigaNA nOpAsitamahattamAH|
avratAtaptatapasaH matsaGgAnmAmupAgatAH||7||
kEvalEna hi bhAvEna gOpyO gAvO nagA mRgAH|
yE'nyE mUDhadhiyO nAgAH siddhA mAmIyuraJjasA||8||
yaM na yOgEna sAGkhyEna dAnavratatapO'dhvaraiH|
vyAkhyAsvAdhyAyasannyAsaiH prApnuyAdyatnavAnapi||9||
rAmENa sArdhaM mathurAM praNItE zvAphalkinA mayyanuraktacittAH|
vigADhabhAvEna na mE viyOga tIvrAdhayO'nyaM dadRzuH sukhAya||10||
tAstAH kSapAH prESThatamEna nItA mayaiva vRndAvanagOcarENa|
kSaNArdhavattAH punaraGga tAsAM hInA mayA kalpasamA babhUvuH||11||
tA nAvidanmayyanuSaGgabaddha dhiyaH svamAtmAnamadastathEdam|
yathA samAdhau munayO'bdhitOyE nadyaH praviSTA iva nAmarUpE||12||
matkAmA ramaNaM jAramasvarUpavidO'balAH|
brahma mAM paramaM prApuH saGgAcchatasahasrazaH||13||
tasmAttvamuddhavOtsRjya cOdanAM praticOdanAm|
pravRttiM ca nivRttiM ca zrOtavyaM zrutamEva ca||14||
mAmEkamEva zaraNamAtmAnaM sarvadEhinAm|
yAhi sarvAtmabhAvEna mayA syA hyakutObhayaH||15||

zrIuddhava uvAca

saMzayaH zRNvatO vAcaM tava yOgEzvarEzvara|
na nivartata AtmasthO yEna bhrAmyati mE manaH||16||

zrIbhagavAnuvAca

sa ESa jIvO vivaraprasUtiH prANEna ghOSENa guhAM praviSTaH|
manOmayaM sUkSmamupEtya rUpaM mAtrA svarO varNa iti sthaviSThaH||17||
yathAnalaH khE'nilabandhuruSmA balEna dAruNyadhimathyamAnaH|
aNuH prajAtO haviSA samEdhatE tathaiva mE vyaktiriyaM hi vANI||18||
EvaM gadiH karma gatirvisargO ghrANO rasO dRksparzaH zrutizca|
saGkalpavijJAnamathAbhimAnaH sUtraM rajaHsattvatamOvikAraH||19||
ayaM hi jIvastrivRdabjayOniravyakta EkO vayasA sa AdyaH|
vizliSTazaktirbahudhEva bhAti bIjAni yOniM pratipadya yadvat||20||
yasminnidaM prOtamazESamOtaM paTO yathA tantuvitAnasaMsthaH|
ya ESa saMsArataruH purANaH karmAtmakaH puSpaphalE prasUtE||21||
dvE asya bIjE zatamUlastrinAlaH paJcaskandhaH paJcarasaprasUtiH|
dazaikazAkhO dvisuparNanIDastrivalkalO dviphalO'rkaM praviSTaH||22||
adanti caikaM phalamasya gRdhrA grAmEcarA EkamaraNyavAsAH|
haMsA ya EkaM bahurUpamijyairmAyAmayaM vEda sa vEda vEdam||23||
EvaM gurUpAsanayaikabhaktyA vidyAkuThArENa zitEna dhIraH
vivRzcya jIvAzayamapramattaH sampadya cAtmAnamatha tyajAstram||24||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox