From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

sattvaM rajastama iti guNA buddhErna cAtmanaH|
sattvEnAnyatamau hanyAtsattvaM sattvEna caiva hi||1||
sattvAddharmO bhavEdvRddhAtpuMsO madbhaktilakSaNaH|
sAttvikOpAsayA sattvaM tatO dharmaH pravartatE||2||
dharmO rajastamO hanyAtsattvavRddhiranuttamaH|
Azu nazyati tanmUlO hyadharma ubhayE hatE||3||
AgamO'paH prajA dEzaH kAlaH karma ca janma ca|
dhyAnaM mantrO'tha saMskArO dazaitE guNahEtavaH||4||
tattatsAttvikamEvaiSAM yadyadvRddhAH pracakSatE|
nindanti tAmasaM tattadrAjasaM tadupEkSitam||5||
sAttvikAnyEva sEvEta pumAnsattvavivRddhayE|
tatO dharmastatO jJAnaM yAvatsmRtirapOhanam||6||
vENusaGgharSajO vahnirdagdhvA zAmyati tadvanam|
EvaM guNavyatyayajO dEhaH zAmyati tatkriyaH||7||

zrIuddhava uvAca

vidanti martyAH prAyENa viSayAnpadamApadAm|
tathApi bhuJjatE kRSNa tatkathaM zvakharAjavat||8||

zrIbhagavAnuvAca

ahamityanyathAbuddhiH pramattasya yathA hRdi|
utsarpati rajO ghOraM tatO vaikArikaM manaH||9||
rajOyuktasya manasaH saGkalpaH savikalpakaH|
tataH kAmO guNadhyAnAdduHsahaH syAddhi durmatEH||10||
karOti kAmavazagaH karmANyavijitEndriyaH|
duHkhOdarkANi sampazyanrajOvEgavimOhitaH||11||
rajastamObhyAM yadapi vidvAnvikSiptadhIH punaH|
atandritO manO yuJjandOSadRSTirna sajjatE||12||
apramattO'nuyuJjIta manO mayyarpayaJchanaiH|
anirviNNO yathAkAlaM jitazvAsO jitAsanaH||13||
EtAvAnyOga AdiSTO macchiSyaiH sanakAdibhiH|
sarvatO mana AkRSya mayyaddhAvEzyatE yathA||14||

zrIuddhava uvAca

yadA tvaM sanakAdibhyO yEna rUpENa kEzava|
yOgamAdiSTavAnEtadrUpamicchAmi vEditum||15||

zrIbhagavAnuvAca

putrA hiraNyagarbhasya mAnasAH sanakAdayaH|
papracchuH pitaraM sUkSmAM yOgasyaikAntikImgatim||16||

sanakAdaya UcuH

guNESvAvizatE cEtO guNAzcEtasi ca prabhO|
kathamanyOnyasantyAgO mumukSOratititIrSOH||17||

zrIbhagavAnuvAca

EvaM pRSTO mahAdEvaH svayambhUrbhUtabhAvanaH|
dhyAyamAnaH praznabIjaM nAbhyapadyata karmadhIH||18||
sa mAmacintayaddEvaH praznapAratitIrSayA|
tasyAhaM haMsarUpENa sakAzamagamaM tadA||19||
dRSTvA mAmta upavrajya kRtva pAdAbhivandanam|
brahmANamagrataH kRtvA papracchuH kO bhavAniti||20||
ityahaM munibhiH pRSTastattvajijJAsubhistadA|
yadavOcamahaM tEbhyastaduddhava nibOdha mE||21||
vastunO yadyanAnAtva AtmanaH prazna IdRzaH|
kathaM ghaTEta vO viprA vakturvA mE ka AzrayaH||22||
paJcAtmakESu bhUtESu samAnESu ca vastutaH|
kO bhavAniti vaH praznO vAcArambhO hyanarthakaH||23||
manasA vacasA dRSTyA gRhyatE'nyairapIndriyaiH|
ahamEva na mattO'nyaditi budhyadhvamaJjasA||24||
guNESvAvizatE cEtO guNAzcEtasi ca prajAH|
jIvasya dEha ubhayaM guNAzcEtO madAtmanaH||25||
guNESu cAvizaccittamabhIkSNaM guNasEvayA|
guNAzca cittaprabhavA madrUpa ubhayaM tyajEt||26||
jAgratsvapnaH suSuptaM ca guNatO buddhivRttayaH|
tAsAM vilakSaNO jIvaH sAkSitvEna vinizcitaH||27||
yarhi saMsRtibandhO'yamAtmanO guNavRttidaH|
mayi turyE sthitO jahyAttyAgastadguNacEtasAm||28||
ahaGkArakRtaM bandhamAtmanO'rthaviparyayam|
vidvAnnirvidya saMsAra cintAM turyE sthitastyajEt||29||
yAvannAnArthadhIH puMsO na nivartEta yuktibhiH|
jAgartyapi svapannajJaH svapnE jAgaraNaM yathA||30||
asattvAdAtmanO'nyESAM bhAvAnAM tatkRtA bhidA|
gatayO hEtavazcAsya mRSA svapnadRzO yathA||31||
yO jAgarE bahiranukSaNadharmiNO'rthAn
bhuGktE samastakaraNairhRdi tatsadRkSAn|
svapnE suSupta upasaMharatE sa EkaH
smRtyanvayAttriguNavRttidRgindriyEzaH||32||
EvaM vimRzya guNatO manasastryavasthA
manmAyayA mayi kRtA iti nizcitArthAH|
saJchidya hArdamanumAnasaduktitIkSNa
jJAnAsinA bhajata mAkhilasaMzayAdhim||33||
IkSEta vibhramamidaM manasO vilAsaM
dRSTaM vinaSTamatilOlamalAtacakram|
vijJAnamEkamurudhEva vibhAti mAyA
svapnastridhA guNavisargakRtO vikalpaH||34||
dRSTimtataH pratinivartya nivRttatRSNas
tUSNIM bhavEnnijasukhAnubhavO nirIhaH|
sandRzyatE kva ca yadIdamavastubuddhyA
tyaktaM bhramAya na bhavEtsmRtirAnipAtAt||35||
dEhaM ca nazvaramavasthitamutthitaM vA
siddhO na pazyati yatO'dhyagamatsvarUpam|
daivAdapEtamatha daivavazAdupEtaM
vAsO yathA parikRtaM madirAmadAndhaH||36||
dEhO'pi daivavazagaH khalu karma yAvat
svArambhakaM pratisamIkSata Eva sAsuH|
taM saprapaJcamadhirUDhasamAdhiyOgaH
svApnaM punarna bhajatE pratibuddhavastuH||37||
mayaitaduktaM vO viprA guhyaM yatsAGkhyayOgayOH|
jAnIta mAgataM yajJaM yuSmaddharmavivakSayA||38||
ahaM yOgasya sAGkhyasya satyasyartasya tEjasaH|
parAyaNaM dvijazrESThAH zriyaH kIrtErdamasya ca||39||
mAM bhajanti guNAH sarvE nirguNaM nirapEkSakam|
suhRdaM priyamAtmAnaM sAmyAsaGgAdayO'guNAH||40||
iti mE chinnasandEhA munayaH sanakAdayaH|
sabhAjayitvA parayA bhaktyAgRNata saMstavaiH||41||
tairahaM pUjitaH saMyaksaMstutaH paramarSibhiH
pratyEyAya svakaM dhAma pazyataH paramESThinaH||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox