From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

zrIuddhava uvAca

vadanti kRSNa zrEyAMsi bahUni brahmavAdinaH|
tESAM vikalpaprAdhAnyamutAhO EkamukhyatA||1||
bhavatOdAhRtaH svAminbhaktiyOgO'napEkSitaH|
nirasya sarvataH saGgaM yEna tvayyAvizEnmanaH||2||

zrIbhagavAnuvAca

kAlEna naSTA pralayE vANIyaM vEdasaMjJitA|
mayAdau brahmaNE prOktA dharmO yasyAM madAtmakaH||3||
tEna prOktA svaputrAya manavE pUrvajAya sA|
tatO bhRgvAdayO'gRhNansapta brahmamaharSayaH||4||
tEbhyaH pitRbhyastatputrA dEvadAnavaguhyakAH|
manuSyAH siddhagandharvAH savidyAdharacAraNAH||5||
kindEvAH kinnarA nAgA rakSaHkimpuruSAdayaH|
bahvyastESAM prakRtayO rajaHsattvatamObhuvaH||6||
yAbhirbhUtAni bhidyantE bhUtAnAM patayastathA|
yathAprakRti sarvESAM citrA vAcaH sravanti hi||7||
EvaM prakRtivaicitryAdbhidyantE matayO nRNAm|
pAramparyENa kESAJcitpASaNDamatayO'parE||8||
manmAyAmOhitadhiyaH puruSAH puruSarSabha|
zrEyO vadantyanEkAntaM yathAkarma yathAruci||9||
dharmamEkE yazazcAnyE kAmaM satyaM damaM zamam
anyE vadanti svArthaM vA aizvaryaM tyAgabhOjanam
kEcidyajJaM tapO dAnaM vratAni niyamAnyamAn||10||
Adyantavanta EvaiSAM lOkAH karmavinirmitAH|
duHkhOdarkAstamOniSThAH kSudrA mandAH zucArpitAH||11||
mayyarpitAtmanaH sabhya nirapEkSasya sarvataH|
mayAtmanA sukhaM yattatkutaH syAdviSayAtmanAm||12||
akiJcanasya dAntasya zAntasya samacEtasaH|
mayA santuSTamanasaH sarvAH sukhamayA dizaH||13||
na pAramESThyaM na mahEndradhiSNyaM
na sArvabhaumaM na rasAdhipatyam|
na yOgasiddhIrapunarbhavaM vA
mayyarpitAtmEcchati madvinAnyat||14||
na tathA mE priyatama AtmayOnirna zaGkaraH|
na ca saGkarSaNO na zrIrnaivAtmA ca yathA bhavAn||15||
nirapEkSaM muniM zAntaM nirvairaM samadarzanam|
anuvrajAmyahaM nityaM pUyEyEtyaGghrirENubhiH||16||
niSkiJcanA mayyanuraktacEtasaH zAntA mahAntO'khilajIvavatsalAH|
kAmairanAlabdhadhiyO juSanti tE yannairapEkSyaM na viduH sukhaM mama||17||
bAdhyamAnO'pi madbhaktO viSayairajitEndriyaH|
prAyaH pragalbhayA bhaktyA viSayairnAbhibhUyatE||18||
yathAgniH susamRddhArciH karOtyEdhAMsi bhasmasAt|
tathA madviSayA bhaktiruddhavainAMsi kRtsnazaH||19||
na sAdhayati mAM yOgO na sAGkhyaM dharma uddhava|
na svAdhyAyastapastyAgO yathA bhaktirmamOrjitA||20||
bhaktyAhamEkayA grAhyaH zraddhayAtmA priyaH satAm|
bhaktiH punAti manniSThA zvapAkAnapi sambhavAt||21||
dharmaH satyadayOpEtO vidyA vA tapasAnvitA|
madbhaktyApEtamAtmAnaM na samyakprapunAti hi||22||
kathaM vinA rOmaharSaM dravatA cEtasA vinA|
vinAnandAzrukalayA zudhyEdbhaktyA vinAzayaH||23||
vAggadgadA dravatE yasya cittaM rudatyabhIkSNaM hasati kvacicca|
vilajja udgAyati nRtyatE ca madbhaktiyuktO bhuvanaM punAti||24||
yathAgninA hEma malaM jahAti dhmAtaM punaH svaM bhajatE ca rUpam|
AtmA ca karmAnuzayaM vidhUya madbhaktiyOgEna bhajatyathO mAm||25||
yathA yathAtmA parimRjyatE'sau matpuNyagAthAzravaNAbhidhAnaiH|
tathA tathA pazyati vastu sUkSmaM cakSuryathaivAJjanasamprayuktam||26||
viSayAndhyAyatazcittaM viSayESu viSajjatE|
mAmanusmaratazcittaM mayyEva pravilIyatE||27||
tasmAdasadabhidhyAnaM yathA svapnamanOratham|
hitvA mayi samAdhatsva manO madbhAvabhAvitam||28||
strINAM strIsaGginAM saGgaM tyaktvA dUrata AtmavAn|
kSEmE vivikta AsInazcintayEnmAmatandritaH||29||
na tathAsya bhavEtklEzO bandhazcAnyaprasaGgataH|
yOSitsaGgAdyathA puMsO yathA tatsaGgisaGgataH||30||

zrIuddhava uvAca

yathA tvAmaravindAkSa yAdRzaM vA yadAtmakam|
dhyAyEnmumukSurEtanmE dhyAnaM tvaM vaktumarhasi||31||

zrIbhagavAnuvAca

sama Asana AsInaH samakAyO yathAsukham|
hastAvutsaGga AdhAya svanAsAgrakRtEkSaNaH||32||
prANasya zOdhayEnmArgaM pUrakumbhakarEcakaiH|
viparyayENApi zanairabhyasEnnirjitEndriyaH||33||
hRdyavicchinamOMkAraM ghaNTAnAdaM bisOrNavat|
prANEnOdIrya tatrAtha punaH saMvEzayEtsvaram||34||
EvaM praNavasaMyuktaM prANamEva samabhyasEt|
dazakRtvastriSavaNaM mAsAdarvAgjitAnilaH||35||
hRtpuNDarIkamantaHsthamUrdhvanAlamadhOmukham|
dhyAtvOrdhvamukhamunnidramaSTapatraM sakarNikam||36||
karNikAyAM nyasEtsUrya sOmAgnInuttarOttaram|
vahnimadhyE smarEdrUpaM mamaitaddhyAnamaGgalam||37||
samaM prazAntaM sumukhaM dIrghacArucaturbhujam|
sucArusundaragrIvaM sukapOlaM zucismitam||38||
samAnakarNavinyasta sphuranmakarakuNDalam|
hEmAmbaraM ghanazyAmaM zrIvatsazrInikEtanam||39||
zaGkhacakragadApadma vanamAlAvibhUSitam|
nUpurairvilasatpAdaM kaustubhaprabhayA yutam||40||
dyumatkirITakaTaka kaTisUtrAGgadAyutam|
sarvAGgasundaraM hRdyaM prasAdasumukhEkSanam||41||
sukumAramabhidhyAyEtsarvAGgESu manO dadhat
indriyANIndriyArthEbhyO manasAkRSya tanmanaH
buddhyA sArathinA dhIraH praNayEnmayi sarvataH||42||
tatsarvavyApakaM cittamAkRSyaikatra dhArayEt|
nAnyAni cintayEdbhUyaH susmitaM bhAvayEnmukham||43||
tatra labdhapadaM cittamAkRSya vyOmni dhArayEt|
tacca tyaktvA madArOhO na kiJcidapi cintayEt||44||
EvaM samAhitamatirmAmEvAtmAnamAtmani|
vicaSTE mayi sarvAtmanjyOtirjyOtiSi saMyutam||45||
dhyAnEnEtthaM sutIvrENa yuJjatO yOginO manaH
saMyAsyatyAzu nirvANaM dravya jJAnakriyAbhramaH||46||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox