From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcadazO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

jitEndriyasya yuktasya jitazvAsasya yOginaH|
mayi dhArayatazcEta upatiSThanti siddhayaH||1||

zrIuddhava uvAca

kayA dhAraNayA kA svitkathaM vA siddhiracyuta|
kati vA siddhayO brUhi yOginAM siddhidO bhavAn||2||

zrIbhagavAnuvAca

siddhayO'STAdaza prOktA dhAraNA yOgapAragaiH|
tAsAmaSTau matpradhAnA dazaiva guNahEtavaH||3||
aNimA mahimA mUrtErlaghimA prAptirindriyaiH|
prAkAmyaM zrutadRSTESu zaktiprEraNamIzitA||4||
guNESvasaGgO vazitA yatkAmastadavasyati|
EtA mE siddhayaH saumya aSTAvautpattikA matAH||5||
anUrmimattvaM dEhE'smindUrazravaNadarzanam|
manOjavaH kAmarUpaM parakAyapravEzanam||6||
svacchandamRtyurdEvAnAM sahakrIDAnudarzanam|
yathAsaGkalpasaMsiddhirAjJApratihatA gatiH||7||
trikAlajJatvamadvandvaM paracittAdyabhijJatA|
agnyarkAmbuviSAdInAM pratiSTambhO'parAjayaH||8||
EtAzcOddEzataH prOktA yOgadhAraNasiddhayaH|
yayA dhAraNayA yA syAdyathA vA syAnnibOdha mE||9||
bhUtasUkSmAtmani mayi tanmAtraM dhArayEnmanaH|
aNimAnamavApnOti tanmAtrOpAsakO mama||10||
mahattattvAtmani mayi yathAsaMsthaM manO dadhat|
mahimAnamavApnOti bhUtAnAM ca pRthakpRthak||11||
paramANumayE cittaM bhUtAnAM mayi raJjayan|
kAlasUkSmArthatAM yOgI laghimAnamavApnuyAt||12||
dhArayanmayyahaM tattvE manO vaikArikE'khilam|
sarvEndriyANAmAtmatvaM prAptiM prApnOti manmanAH||13||
mahatyAtmani yaH sUtrE dhArayEnmayi mAnasam|
prAkAmyaM pAramESThyaM mE vindatE'vyaktajanmanaH||14||
viSNau tryadhIzvarE cittaM dhArayEtkAlavigrahE|
sa IzitvamavApnOti kSEtrajJakSEtracOdanAm||15||
nArAyaNE turIyAkhyE bhagavacchabdazabditE|
manO mayyAdadhadyOgI maddharmA vazitAmiyAt||16||
nirguNE brahmaNi mayi dhArayanvizadaM manaH|
paramAnandamApnOti yatra kAmO'vasIyatE||17||
zvEtadvIpapatau cittaM zuddhE dharmamayE mayi|
dhArayaJchvEtatAM yAti SaDUrmirahitO naraH||18||
mayyAkAzAtmani prANE manasA ghOSamudvahan|
tatrOpalabdhA bhUtAnAM haMsO vAcaH zRNOtyasau||19||
cakSustvaSTari saMyOjya tvaSTAramapi cakSuSi|
mAM tatra manasA dhyAyanvizvaM pazyati dUrataH||20||
manO mayi susaMyOjya dEhaM tadanuvAyunA|
maddhAraNAnubhAvEna tatrAtmA yatra vai manaH||21||
yadA mana upAdAya yadyadrUpaM bubhUSati|
tattadbhavEnmanOrUpaM madyOgabalamAzrayaH||22||
parakAyaM vizansiddha AtmAnaM tatra bhAvayEt|
piNDaM hitvA vizEtprANO vAyubhUtaH SaDaGghrivat||23||
pArSNyApIDya gudaM prANaM hRduraHkaNThamUrdhasu|
ArOpya brahmarandhrENa brahma nItvOtsRjEttanum||24||
vihariSyansurAkrIDE matsthaM sattvaM vibhAvayEt|
vimAnEnOpatiSThanti sattvavRttIH surastriyaH||25||
yathA saGkalpayEdbuddhyA yadA vA matparaH pumAn|
mayi satyE manO yuJjaMstathA tatsamupAznutE||26||
yO vai madbhAvamApanna IziturvazituH pumAn|
kutazcinna vihanyEta tasya cAjJA yathA mama||27||
madbhaktyA zuddhasattvasya yOginO dhAraNAvidaH|
tasya traikAlikI buddhirjanmamRtyUpabRMhitA||28||
agnyAdibhirna hanyEta munEryOgamayaM vapuH|
madyOgazAntacittasya yAdasAmudakaM yathA||29||
madvibhUtIrabhidhyAyanzrIvatsAstravibhUSitAH|
dhvajAtapatravyajanaiH sa bhavEdaparAjitaH||30||
upAsakasya mAmEvaM yOgadhAraNayA munEH|
siddhayaH pUrvakathitA upatiSThantyazESataH||31||
jitEndriyasya dAntasya jitazvAsAtmanO munEH|
maddhAraNAM dhArayataH kA sA siddhiH sudurlabhA||32||
antarAyAnvadantyEtA yuJjatO yOgamuttamam|
mayA sampadyamAnasya kAlakSapaNahEtavaH||33||
janmauSadhitapOmantrairyAvatIriha siddhayaH|
yOgEnApnOti tAH sarvA nAnyairyOgagatiM vrajEt||34||
sarvAsAmapi siddhInAM hEtuH patirahaM prabhuH|
ahaM yOgasya sAGkhyasya dharmasya brahmavAdinAm||35||
ahamAtmAntarO bAhyO'nAvRtaH sarvadEhinAm
yathA bhUtAni bhUtESu bahirantaH svayaM tathA||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE paJcadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox