From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SODazO'dhyAyaH

zrIuddhava uvAca

tvaM brahma paramaM sAkSAdanAdyantamapAvRtam|
sarvESAmapi bhAvAnAM trANasthityapyayOdbhavaH||1||
uccAvacESu bhUtESu durjJEyamakRtAtmabhiH|
upAsatE tvAM bhagavanyAthAtathyEna brAhmaNAH||2||
yESu yESu ca bhUtESu bhaktyA tvAM paramarSayaH|
upAsInAH prapadyantE saMsiddhiM tadvadasva mE||3||
gUDhazcarasi bhUtAtmA bhUtAnAM bhUtabhAvana|
na tvAM pazyanti bhUtAni pazyantaM mOhitAni tE||4||
yAH kAzca bhUmau divi vai rasAyAM vibhUtayO dikSu mahAvibhUtE|
tA mahyamAkhyAhyanubhAvitAstE namAmi tE tIrthapadAGghripadmam||5||

zrIbhagavAnuvAca

EvamEtadahaM pRSTaH praznaM praznavidAM vara|
yuyutsunA vinazanE sapatnairarjunEna vai||6||
jJAtvA jJAtivadhaM garhyamadharmaM rAjyahEtukam|
tatO nivRttO hantAhaM hatO'yamiti laukikaH||7||
sa tadA puruSavyAghrO yuktyA mE pratibOdhitaH|
abhyabhASata mAmEvaM yathA tvaM raNamUrdhani||8||
ahamAtmOddhavAmISAM bhUtAnAM suhRdIzvaraH|
ahaM sarvANi bhUtAni tESAM sthityudbhavApyayaH||9||
ahaM gatirgatimatAM kAlaH kalayatAmaham|
gunANAM cApyahaM sAmyaM guNinyautpattikO guNaH||10||
guNinAmapyahaM sUtraM mahatAM ca mahAnaham|
sUkSmANAmapyahaM jIvO durjayAnAmahaM manaH||11||
hiraNyagarbhO vEdAnAM mantrANAM praNavastrivRt|
akSarANAmakArO'smi padAni cchandusAmaham||12||
indrO'haM sarvadEvAnAM vasUnAmasmi havyavAT|
AdityAnAmahaM viSNU rudrANAM nIlalOhitaH||13||
brahmarSINAM bhRgurahaM rAjarSINAmahaM manuH|
dEvarSINAM nAradO'haM havirdhAnyasmi dhEnuSu||14||
siddhEzvarANAM kapilaH suparNO'haM patatriNAm|
prajApatInAM dakSO'haM pitRRNAmahamaryamA||15||
mAM viddhyuddhava daityAnAM prahlAdamasurEzvaram|
sOmaM nakSatrauSadhInAM dhanEzaM yakSarakSasAm||16||
airAvataM gajEndrANAM yAdasAM varuNaM prabhum|
tapatAM dyumatAM sUryaM manuSyANAM ca bhUpatim||17||
uccaiHzravAsturaGgANAM dhAtUnAmasmi kAJcanam|
yamaH saMyamatAM cAhamsarpANAmasmi vAsukiH||18||
nAgEndrANAmanantO'haM mRgEndraH zRGgidaMSTriNAm|
AzramANAmahaM turyO varNAnAM prathamO'nagha||19||
tIrthAnAM srOtasAM gaGgA samudraH sarasAmaham|
AyudhAnAM dhanurahaM tripuraghnO dhanuSmatAm||20||
dhiSNyAnAmasmyahaM mErurgahanAnAM himAlayaH|
vanaspatInAmazvattha OSadhInAmahaM yavaH||21||
purOdhasAM vasiSThO'haM brahmiSThAnAM bRhaspatiH|
skandO'haM sarvasEnAnyAmagraNyAM bhagavAnajaH||22||
yajJAnAM brahmayajJO'haM vratAnAmavihiMsanam|
vAyvagnyarkAmbuvAgAtmA zucInAmapyahaM zuciH||23||
yOgAnAmAtmasaMrOdhO mantrO'smi vijigISatAm|
AnvIkSikI kauzalAnAM vikalpaH khyAtivAdinAm||24||
strINAM tu zatarUpAhaM puMsAM svAyambhuvO manuH|
nArAyaNO munInAM ca kumArO brahmacAriNAm||25||
dharmANAmasmi sannyAsaH kSEmANAmabahirmatiH|
guhyAnAM sunRtaM maunaM mithunAnAmajastvaham||26||
saMvatsarO'smyanimiSAmRtUnAM madhumAdhavau|
mAsAnAM mArgazIrSO'haM nakSatrANAM tathAbhijit||27||
ahaM yugAnAM ca kRtaM dhIrANAM dEvalO'sitaH|
dvaipAyanO'smi vyAsAnAM kavInAM kAvya AtmavAn||28||
vAsudEvO bhagavatAM tvaM tu bhAgavatESvaham|
kimpuruSAnAM hanumAnvidyAdhrANAM sudarzanaH||29||
ratnAnAM padmarAgO'smi padmakOzaH supEzasAm|
kuzO'smi darbhajAtInAM gavyamAjyaM haviHSvaham||30||
vyavasAyinAmahaM lakSmIH kitavAnAM chalagrahaH|
titikSAsmi titikSUNAM sattvaM sattvavatAmaham||31||
OjaH sahO balavatAM karmAhaM viddhi sAtvatAm|
sAtvatAM navamUrtInAmAdimUrtirahaM parA||32||
vizvAvasuH pUrvacittirgandharvApsarasAmaham|
bhUdharANAmahaM sthairyaM gandhamAtramahaM bhuvaH||33||
apAM rasazca paramastEjiSThAnAM vibhAvasuH|
prabhA sUryEndutArANAM zabdO'haM nabhasaH paraH||34||
brahmaNyAnAM balirahaM vIrANAmahamarjunaH|
bhUtAnAM sthitirutpattirahaM vai pratisaGkramaH||35||
gatyuktyutsargOpAdAnamAnandasparzalakSanam|
AsvAdazrutyavaghrANamahaM sarvEndriyEndriyam||36||
pRthivI vAyurAkAza ApO jyOtirahaM mahAn
vikAraH puruSO'vyaktaM rajaH sattvaM tamaH param
ahamEtatprasaGkhyAnaM jJAnaM tattvavinizcayaH||37||
mayEzvarENa jIvEna guNEna guNinA vinA|
sarvAtmanApi sarvENa na bhAvO vidyatE kvacit||38||
saGkhyAnaM paramANUnAM kAlEna kriyatE mayA|
na tathA mE vibhUtInAM sRjatO'NDAni kOTizaH||39||
tEjaH zrIH kIrtiraizvaryaM hrIstyAgaH saubhagaM bhagaH|
vIryaM titikSA vijJAnaM yatra yatra sa mE'MzakaH||40||
EtAstE kIrtitAH sarvAH saGkSEpENa vibhUtayaH|
manOvikArA EvaitE yathA vAcAbhidhIyatE||41||
vAcaM yaccha manO yaccha prANAnyacchEdriyANi ca|
AtmAnamAtmanA yaccha na bhUyaH kalpasE'dhvanE||42||
yO vai vAGmanasI saMyagasaMyacchandhiyA yatiH|
tasya vrataM tapO dAnaM sravatyAmaghaTAmbuvat||43||
tasmAdvacO manaH prANAnniyacchEnmatparAyaNaH
madbhaktiyuktayA buddhyA tataH parisamApyatE||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE SODazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox