From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptadazO'dhyAyaH

zrIuddhava uvAca

yastvayAbhihitaH pUrvaM dharmastvadbhaktilakSaNaH|
varNAzamAcAravatAM sarvESAM dvipadAmapi||1||
yathAnuSThIyamAnEna tvayi bhaktirnRNAM bhavEt|
svadharmENAravindAkSa tanmamAkhyAtumarhasi||2||
purA kila mahAbAhO dharmaM paramakaM prabhO|
yattEna haMsarUpENa brahmaNE'bhyAttha mAdhava||3||
sa idAnIM sumahatA kAlEnAmitrakarzana|
na prAyO bhavitA martya lOkE prAganuzAsitaH||4||
vaktA kartAvitA nAnyO dharmasyAcyuta tE bhuvi|
sabhAyAmapi vairiJcyAM yatra mUrtidharAH kalAH||5||
kartrAvitrA pravaktrA ca bhavatA madhusUdana|
tyaktE mahItalE dEva vinaSTaM kaH pravakSyati||6||
tattvaM naH sarvadharmajJa dharmastvadbhaktilakSaNaH|
yathA yasya vidhIyEta tathA varNaya mE prabhO||7||

zrIzuka uvAca

itthaM svabhRtyamukhyEna pRSTaH sa bhagavAnhariH|
prItaH kSEmAya martyAnAM dharmAnAha sanAtanAn||8||

zrIbhagavAnuvAca

dharmya ESa tava praznO naiHzrEyasakarO nRNAm|
varNAzramAcAravatAM tamuddhava nibOdha mE||9||
Adau kRtayugE varNO nRNAM haMsa iti smRtaH|
kRtakRtyAH prajA jAtyA tasmAtkRtayugaM viduH||10||
vEdaH praNava EvAgrE dharmO'haM vRSarUpadhRk|
upAsatE tapOniSThA haMsaM mAM muktakilbiSAH||11||
trEtAmukhE mahAbhAga prANAnmE hRdayAttrayI|
vidyA prAdurabhUttasyA ahamAsaM trivRnmakhaH||12||
viprakSatriyaviTzUdrA mukhabAhUrupAdajAH|
vairAjAtpuruSAjjAtA ya AtmAcAralakSaNAH||13||
gRhAzramO jaghanatO brahmacaryaM hRdO mama|
vakSaHsthalAdvanEvAsaH sannyAsaH zirasi sthitaH||14||
varNAnAmAzramANAM ca janmabhUmyanusAriNIH|
AsanprakRtayO nRRnAM nIcairnIcOttamOttamAH||15||
zamO damastapaH zaucaM santOSaH kSAntirArjavam|
madbhaktizca dayA satyaM brahmaprakRtayastvimAH||16||
tEjO balaM dhRtiH zauryaM titikSaudAryamudyamaH|
sthairyaM brahmanyamaizvaryaM kSatraprakRtayastvimAH||17||
AstikyaM dAnaniSThA ca adambhO brahmasEvanam|
atuSTirarthOpacayairvaizyaprakRtayastvimAH||18||
zuzrUSaNaM dvijagavAM dEvAnAM cApyamAyayA|
tatra labdhEna santOSaH zUdraprakRtayastvimAH||19||
azaucamanRtaM stEyaM nAstikyaM zuSkavigrahaH|
kAmaH krOdhazca tarSazca sa bhAvO'ntyAvasAyinAm||20||
ahiMsA satyamastEyamakAmakrOdhalObhatA|
bhUtapriyahitEhA ca dharmO'yaM sArvavarNikaH||21||
dvitIyaM prApyAnupUrvyAjjanmOpanayanaM dvijaH|
vasangurukulE dAntO brahmAdhIyIta cAhUtaH||22||
mEkhalAjinadaNDAkSa brahmasUtrakamaNDalUn|
jaTilO'dhautadadvAsO'raktapIThaH kuzAndadhat||23||
snAnabhOjanahOmESu japOccArE ca vAgyataH|
na cchindyAnnakharOmANi kakSOpasthagatAnyapi||24||
rEtO nAvakirEjjAtu brahmavratadharaH svayam|
avakIrNE'vagAhyApsu yatAsustripadAM japEt||25||
agnyarkAcAryagOvipra guruvRddhasurAJzuciH|
samAhita upAsIta sandhyE dvE yatavAgjapan||26||
AcAryaM mAM vijAnIyAnnAvanmanyEta karhicit|
na martyabuddhyAsUyEta sarvadEvamayO guruH||27||
sAyaM prAtarupAnIya bhaikSyaM tasmai nivEdayEt|
yaccAnyadapyanujJAtamupayuJjIta saMyataH||28||
zuzrUSamANa AcAryaM sadOpAsIta nIcavat|
yAnazayyAsanasthAnairnAtidUrE kRtAJjaliH||29||
EvaMvRttO gurukulE vasEdbhOgavivarjitaH|
vidyA samApyatE yAvadbibhradvratamakhaNDitam||30||
yadyasau chandasAM lOkamArOkSyanbrahmaviSTapam|
guravE vinyasEddEhaM svAdhyAyArthaM bRhadvrataH||31||
agnau gurAvAtmani ca sarvabhUtESu mAM param|
apRthagdhIrupasIta brahmavarcasvyakalmaSaH||32||
strINAM nirIkSaNasparza saMlApakSvElanAdikam|
prANinO mithunIbhUtAnagRhasthO'gratastyajEt||33||
zaucamAcamanaM snAnaM sandhyOpAstirmamArcanam|
tIrthasEvA japO'spRzyA bhakSyAsambhASyavarjanam||34||
sarvAzramaprayuktO'yaM niyamaH kulanandana|
madbhAvaH sarvabhUtESu manOvAkkAyasaMyamaH||35||
EvaM bRhadvratadharO brAhmaNO'gniriva jvalan|
madbhaktastIvratapasA dagdhakarmAzayO'malaH||36||
athAnantaramAvEkSyanyathAjijJAsitAgamaH|
guravE dakSiNAM dattvA snAyAdgurvanumOditaH||37||
gRhaM vanaM vOpavizEtpravrajEdvA dvijOttamaH|
AzramAdAzramaM gacchEnnAnyathAmatparazcarEt||38||
gRhArthI sadRzIM bhAryAmudvahEdajugupsitAm|
yavIyasIM tu vayasA yaM savarNAmanu kramAt||39||
ijyAdhyayanadAnAni sarvESAM ca dvijanmanAm|
pratigrahO'dhyApanaM ca brAhmaNasyaiva yAjanam||40||
pratigrahaM manyamAnastapastEjOyazOnudam|
anyAbhyAmEva jIvEta zilairvA dOSadRktayOH||41||
brAhmaNasya hi dEhO'yaM kSudrakAmAya nESyatE|
kRcchrAya tapasE cEha prEtyAnantasukhAya ca||42||
zilOJchavRttyA parituSTacittO dharmaM mahAntaM virajaM juSANaH|
mayyarpitAtmA gRha Eva tiSThannAtiprasaktaH samupaiti zAntim||43||
samuddharanti yE vipraM sIdantaM matparAyaNam|
tAnuddhariSyE na cirAdApadbhyO naurivArNavAt||44||
sarvAH samuddharEdrAjA pitEva vyasanAtprajAH|
AtmAnamAtmanA dhIrO yathA gajapatirgajAn||45||
EvaMvidhO narapatirvimAnEnArkavarcasA|
vidhUyEhAzubhaM kRtsnamindrENa saha mOdatE||46||
sIdanviprO vaNigvRttyA paNyairEvApadaM tarEt|
khaDgEna vApadAkrAntO na zvavRttyA kathaJcana||47||
vaizyavRttyA tu rAjanyO jIvEnmRgayayApadi|
carEdvA viprarUpENa na zvavRttyA kathaJcana||48||
zUdravRttiM bhajEdvaizyaH zUdraH kArukaTakriyAm|
kRcchrAnmuktO na garhyENa vRttiM lipsEta karmaNA||49||
vEdAdhyAyasvadhAsvAhA balyannAdyairyathOdayam|
dEvarSipitRbhUtAni madrUpANyanvahaM yajEt||50||
yadRcchayOpapannEna zuklEnOpArjitEna vA|
dhanEnApIDayanbhRtyAnnyAyEnaivAharEtkratUn||51||
kuTumbESu na sajjEta na pramAdyEtkuTumbyapi|
vipazcinnazvaraM pazyEdadRSTamapi dRSTavat||52||
putradArAptabandhUnAM saGgamaH pAnthasaGgamaH|
anudEhaM viyantyEtE svapnO nidrAnugO yathA||53||
itthaM parimRzanmuktO gRhESvatithivadvasan|
na gRhairanubadhyEta nirmamO nirahaGkRtaH||54||
karmabhirgRhamEdhIyairiSTvA mAmEva bhaktimAn|
tiSThEdvanaM vOpavizEtprajAvAnvA parivrajEt||55||
yastvAsaktamatirgEhE putravittaiSaNAturaH|
straiNaH kRpaNadhIrmUDhO mamAhamiti badhyatE||56||
ahO mE pitarau vRddhau bhAryA bAlAtmajAtmajAH|
anAthA mAmRtE dInAH kathaM jIvanti duHkhitAH||57||
EvaM gRhAzayAkSipta hRdayO mUDhadhIrayam
atRptastAnanudhyAyanmRtO'ndhaM vizatE tamaH||58||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE saptadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox