From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnaviMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

yO vidyAzrutasampannaH AtmavAnnAnumAnikaH|
mayAmAtramidaM jJAtvA jJAnaM ca mayi sannyasEt||1||
jJAninastvahamEvESTaH svArthO hEtuzca sammataH|
svargazcaivApavargazca nAnyO'rthO madRtE priyaH||2||
jJAnavijJAnasaMsiddhAH padaM zrESThaM vidurmama|
jJAnI priyatamO'tO mE jJAnEnAsau bibharti mAm||3||
tapastIrthaM japO dAnaM pavitrANItarANi ca|
nAlaM kurvanti tAM siddhiM yA jJAnakalayA kRtA||4||
tasmAjjJAnEna sahitaM jJAtvA svAtmAnamuddhava|
jJAnavijJAnasampannO bhaja mAM bhaktibhAvataH||5||
jJAnavijJAnayajJEna mAmiSTvAtmAnamAtmani|
sarvayajJapatiM mAM vai saMsiddhiM munayO'gaman||6||
tvayyuddhavAzrayati yastrividhO vikArO
mAyAntarApatati nAdyapavargayOryat|
janmAdayO'sya yadamI tava tasya kiM syur
AdyantayOryadasatO'sti tadEva madhyE||7||

zrIuddhava uvAca

jJAnaM vizuddhaM vipulaM yathaitadvairAgyavijJAnayutaM purANam|
AkhyAhi vizvEzvara vizvamUrtE tvadbhaktiyOgaM ca mahadvimRgyam||8||
tApatrayENAbhihatasya ghOrE santapyamAnasya bhavAdhvanIza|
pazyAmi nAnyaccharaNaM tavAGghri dvandvAtapatrAdamRtAbhivarSAt||9||
daSTaM janaM sampatitaM bilE'sminkAlAhinA kSudrasukhOrutarSam|
samuddharainaM kRpayApavargyairvacObhirAsiJca mahAnubhAva||10||

zrIbhagavAnuvAca

itthamEtatpurA rAjA bhISmaM dharmabhRtAM varam|
ajAtazatruH papraccha sarvESAM nO'nuzRNvatAm||11||
nivRttE bhAratE yuddhE suhRnnidhanavihvalaH|
zrutvA dharmAnbahUnpazcAnmOkSadharmAnapRcchata||12||
tAnahaM tE'bhidhAsyAmi dEvavratamakhAcchrutAn|
jJAnavairAgyavijJAna zraddhAbhaktyupabRMhitAn||13||
navaikAdaza paJca trInbhAvAnbhUtESu yEna vai|
IkSEtAthAikamapyESu tajjJAnaM mama nizcitam||14||
EtadEva hi vijJAnaM na tathaikEna yEna yat|
sthityutpattyapyayAnpazyEdbhAvAnAM triguNAtmanAm||15||
AdAvantE ca madhyE ca sRjyAtsRjyaM yadanviyAt|
punastatpratisaGkrAmE yacchiSyEta tadEva sat||16||
zrutiH pratyakSamaitihyamanumAnaM catuSTayam|
pramANESvanavasthAnAdvikalpAtsa virajyatE||17||
karmaNAM pariNAmitvAdAviriJcyAdamaGgalam|
vipazcinnazvaraM pazyEdadRSTamapi dRSTavat||18||
bhaktiyOgaH puraivOktaH prIyamANAya tE'nagha|
punazca kathayiSyAmi madbhaktEH kAraNaM paraM||19||
zraddhAmRtakathAyAM mE zazvanmadanukIrtanam|
pariniSThA ca pUjAyAM stutibhiH stavanaM mama||20||
AdaraH paricaryAyAM sarvAGgairabhivandanam|
madbhaktapUjAbhyadhikA sarvabhUtESu manmatiH||21||
madarthESvaGgacESTA ca vacasA madguNEraNam|
mayyarpaNaM ca manasaH sarvakAmavivarjanam||22||
madarthE'rthaparityAgO bhOgasya ca sukhasya ca|
iSTaM dattaM hutaM japtaM madarthaM yadvrataM tapaH||23||
EvaM dharmairmanuSyANAmuddhavAtmanivEdinAm|
mayi saJjAyatE bhaktiH kO'nyO'rthO'syAvaziSyatE||24||
yadAtmanyarpitaM cittaM zAntaM sattvOpabRMhitam|
dharmaM jJAnaM sa vairAgyamaizvaryaM cAbhipadyatE||25||
yadarpitaM tadvikalpE indriyaiH paridhAvati|
rajasvalaM cAsanniSThaM cittaM viddhi viparyayam||26||
dharmO madbhaktikRtprOktO jJAnaM caikAtmyadarzanam|
guNEsvasaGgO vairAgyamaizvaryaM cANimAdayaH||27||
zrIuddhava uvAca yamaH katividhaH prOktO|
niyamO vArikarSaNa kaH zamaH kO damaH kRSNa||28||
kA titikSA dhRtiH prabhO kiM dAnaM kiM tapaH zauryaM|
kimsatyamRtamucyatE kastyAgaH kiM dhanaM cESTaM||29||
kO yajJaH kA ca dakSiNA puMsaH kiM svidbalaM zrIman|
bhagO lAbhazca kEzava kA vidyA hrIH parA kA zrIH||30||
kiM sukhaM duHkhamEva ca kaH paNDitaH kazca mUrkhaH|
kaH panthA utpathazca kaH kaH svargO narakaH kaH svit||31||
kO bandhuruta kiM gRhamka ADhyaH kO daridrO vA
kRpaNaH kaH ka IzvaraH EtAnpraznAnmama brUhi
viparItAMzca satpatE zrIbhagavAnuvAca||32||
ahiMsA satyamastEyamasaGgO hrIrasaJcayaH|
AstikyaM brahmacaryaM ca maunaM sthairyaM kSamAbhayam||33||
zaucaM japastapO hOmaH zraddhAtithyaM madarcanam|
tIrthATanaM parArthEhA tuSTirAcAryasEvanam||34||
EtE yamAH saniyamA ubhayOrdvAdaza smRtAH|
puMsAmupAsitAstAta yathAkAmaM duhanti hi||35||
zamO manniSThatA buddhErdama indriyasaMyamaH|
titikSA duHkhasammarSO jihvOpasthajayO dhRtiH||36||
daNDanyAsaH paraM dAnaM kAmatyAgastapaH smRtam|
svabhAvavijayaH zauryaM satyaM ca samadarzanam||37||
anyacca sunRtA vANI kavibhiH parikIrtitA|
karmasvasaGgamaH zaucaM tyAgaH sannyAsa ucyatE||38||
dharma iSTaM dhanaM nRRNAM yajJO'haM bhagavattamaH|
dakSiNA jJAnasandEzaH prANAyAmaH paraM balam||39||
bhagO ma aizvarO bhAvO lAbhO madbhaktiruttamaH|
vidyAtmani bhidAbAdhO jugupsA hrIrakarmasu||40||
zrIrguNA nairapEkSyAdyAH sukhaM duHkhasukhAtyayaH|
duHkhaM kAmasukhApEkSA paNDitO bandhamOkSavit||41||
mUrkhO dEhAdyahaMbuddhiH panthA mannigamaH smRtaH|
utpathazcittavikSEpaH svargaH sattvaguNOdayaH||42||
narakastamaunnAhO bandhurgururahaM sakhE|
gRhaM zarIraM mAnuSyaM guNADhyO hyADhya ucyatE||43||
daridrO yastvasantuSTaH kRpaNO yO'jitEndriyaH|
guNESvasaktadhIrIzO guNasaGgO viparyayaH||44||
Eta uddhava tE praznAH sarvE sAdhu nirUpitAH
kiM varNitEna bahunA lakSaNaM guNadOSayOH
guNadOSadRzirdOSO guNastUbhayavarjitaH||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE EkOnaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox