From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

viMzO'dhyAyaH

zrIuddhava uvAca

vidhizca pratiSEdhazca nigamO hIzvarasya tE|
avEkSatE'raviNDAkSa guNaM dOSaM ca karmaNAm||1||
varNAzramavikalpaM ca pratilOmAnulOmajam|
dravyadEzavayaHkAlAnsvargaM narakamEva ca||2||
guNadOSabhidAdRSTimantarENa vacastava|
niHzrEyasaM kathaM nRRNAM niSEdhavidhilakSaNam||3||
pitRdEvamanuSyAnAM vEdazcakSustavEzvara|
zrEyastvanupalabdhE'rthE sAdhyasAdhanayOrapi||4||
guNadOSabhidAdRSTirnigamAttE na hi svataH|
nigamEnApavAdazca bhidAyA iti ha bhramaH||5||

zrIbhagavAnuvAca

yOgAstrayO mayA prOktA nRRNAM zrEyOvidhitsayA|
jJAnaM karma ca bhaktizca nOpAyO'nyO'sti kutracit||6||
nirviNNAnAM jJAnayOgO nyAsinAmiha karmasu|
tESvanirviNNacittAnAM karmayOgastu kAminAm||7||
yadRcchayA matkathAdau jAtazraddhastu yaH pumAn|
na nirviNNO nAtisaktO bhaktiyOgO'sya siddhidaH||8||
tAvatkarmANi kurvIta na nirvidyEta yAvatA|
matkathAzravaNAdau vA zraddhA yAvanna jAyatE||9||
svadharmasthO yajanyajJairanAzIHkAma uddhava|
na yAti svarganarakau yadyanyanna samAcarEt||10||
asmiMllOkE vartamAnaH svadharmasthO'naghaH zuciH|
jJAnaM vizuddhamApnOti madbhaktiM vA yadRcchayA||11||
svargiNO'pyEtamicchanti lOkaM nirayiNastathA|
sAdhakaM jJAnabhaktibhyAmubhayaM tadasAdhakam||12||
na naraH svargatiM kAGkSEnnArakIM vA vicakSaNaH|
nEmaM lOkaM ca kAGkSEta dEhAvEzAtpramAdyati||13||
EtadvidvAnpurA mRtyOrabhavAya ghaTEta saH|
apramatta idaM jJAtvA martyamapyarthasiddhidam||14||
chidyamAnaM yamairEtaiH kRtanIDaM vanaspatim|
khagaH svakEtamutsRjya kSEmaM yAti hyalampaTaH||15||
ahOrAtraizchidyamAnaM buddhvAyurbhayavEpathuH|
muktasaGgaH paraM buddhvA nirIha upazAmyati||16||
nRdEhamAdyaM sulabhaM sudurlabhaM
plavaM sukalpaM gurukarNadhAram|
mayAnukUlEna nabhasvatEritaM
pumAnbhavAbdhiM na tarEtsa AtmahA||17||
yadArambhESu nirviNNO viraktaH saMyatEndriyaH|
abhyAsEnAtmanO yOgI dhArayEdacalaM manaH||18||
dhAryamANaM manO yarhi bhrAmyadazvanavasthitam|
atandritO'nurOdhEna mArgENAtmavazaM nayEt||19||
manOgatiM na visRjEjjitaprANO jitEndriyaH|
sattvasampannayA buddhyA mana AtmavazaM nayEt||20||
ESa vai paramO yOgO manasaH saGgrahaH smRtaH|
hRdayajJatvamanvicchandamyasyEvArvatO muhuH||21||
sAGkhyEna sarvabhAvAnAM pratilOmAnulOmataH|
bhavApyayAvanudhyAyEnmanO yAvatprasIdati||22||
nirviNNasya viraktasya puruSasyOktavEdinaH|
manastyajati daurAtmyaM cintitasyAnucintayA||23||
yamAdibhiryOgapathairAnvIkSikyA ca vidyayA|
mamArcOpAsanAbhirvA nAnyairyOgyaM smarEnmanaH||24||
yadi kuryAtpramAdEna yOgI karma vigarhitam|
yOgEnaiva dahEdaMhO nAnyattatra kadAcana||25||
svE svE'dhikArE yA niSThA sa guNaH parikIrtitaH
karmaNAM jAtyazuddhAnAmanEna niyamaH kRtaH
guNadOSavidhAnEna saGgAnAM tyAjanEcchayA||26||
jAtazraddhO matkathAsu nirviNNaH sarvakarmasu|
vEda duHkhAtmakAnkAmAnparityAgE'pyanIzvaraH||27||
tatO bhajEta mAM prItaH zraddhAlurdRDhanizcayaH|
juSamANazca tAnkAmAnduHkhOdarkAMzca garhayan||28||
prOktEna bhaktiyOgEna bhajatO mAsakRnmunEH|
kAmA hRdayyA nazyanti sarvE mayi hRdi sthitE||29||
bhidyatE hRdayagranthizchidyantE sarvasaMzayAH|
kSIyantE cAsya karmANi mayi dRSTE'khilAtmani||30||
tasmAnmadbhaktiyuktasya yOginO vai madAtmanaH|
na jJAnaM na ca vairAgyaM prAyaH zrEyO bhavEdiha||31||
yatkarmabhiryattapasA jJAnavairAgyatazca yat|
yOgEna dAnadharmENa zrEyObhiritarairapi||32||
sarvaM madbhaktiyOgEna madbhaktO labhatE'JjasA|
svargApavargaM maddhAma kathaJcidyadi vAJchati||33||
na kiJcitsAdhavO dhIrA bhaktA hyEkAntinO mama|
vAJchantyapi mayA dattaM kaivalyamapunarbhavam||34||
nairapEkSyaM paraM prAhurniHzrEyasamanalpakam|
tasmAnnirAziSO bhaktirnirapEkSasya mE bhavEt||35||
na mayyEkAntabhaktAnAM guNadOSOdbhavA guNAH|
sAdhUnAM samacittAnAM buddhEH paramupEyuSAm||36||
EvamEtAnmayA diSTAnanutiSThanti mE pathaH
kSEmaM vindanti matsthAnaM yadbrahma paramaM viduH||37||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE viMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox