From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkaviMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

ya EtAnmatpathO hitvA bhaktijJAnakriyAtmakAn|
kSudrAnkAmAMzcalaiH prANairjuSantaH saMsaranti tE||1||
svE svE'dhikArE yA niSThA sa guNaH parikIrtitaH|
viparyayastu dOSaH syAdubhayOrESa nizcayaH||2||
zuddhyazuddhI vidhIyEtE samAnESvapi vastuSu
dravyasya vicikitsArthaM guNadOSau zubhAzubhau
dharmArthaM vyavahArArthaM yAtrArthamiti cAnagha||3||
darzitO'yaM mayAcArO|
dharmamudvahatAM dhuram||4||
bhUmyambvagnyanilAkAzA bhUtAnAM paJcadhAtavaH|
AbrahmasthAvarAdInAM zArIrA AtmasaMyutAH||5||
vEdEna nAmarUpANi viSamANi samESvapi|
dhAtuSUddhava kalpyanta EtESAM svArthasiddhayE||6||
dEzakAlAdibhAvAnAM vastUnAM mama sattama|
guNadOSau vidhIyEtE niyamArthaM hi karmaNAm||7||
akRSNasArO dEzAnAmabrahmaNyO'sucirbhavEt|
kRSNasArO'pyasauvIra kIkaTAsaMskRtEriNam||8||
karmaNyO guNavAnkAlO dravyataH svata Eva vA|
yatO nivartatE karma sa dOSO'karmakaH smRtaH||9||
dravyasya zuddhyazuddhI ca dravyENa vacanEna ca|
saMskArENAtha kAlEna mahatvAlpatayAtha vA||10||
zaktyAzaktyAtha vA buddhyA samRddhyA ca yadAtmanE|
aghaM kurvanti hi yathA dEzAvasthAnusArataH||11||
dhAnyadArvasthitantUnAM rasataijasacarmaNAm|
kAlavAyvagnimRttOyaiH pArthivAnAM yutAyutaiH||12||
amEdhyaliptaM yadyEna gandhalEpaM vyapOhati|
bhajatE prakRtiM tasya tacchaucaM tAvadiSyatE||13||
snAnadAnatapO'vasthA vIryasaMskArakarmabhiH|
matsmRtyA cAtmanaH zaucaM zuddhaH karmAcarEddvijaH||14||
mantrasya ca parijJAnaM karmazuddhirmadarpaNam|
dharmaH sampadyatE SaDbhiradharmastu viparyayaH||15||
kvacidguNO'pi dOSaH syAddOSO'pi vidhinA guNaH|
guNadOSArthaniyamastadbhidAmEva bAdhatE||16||
samAnakarmAcaraNaM patitAnAM na pAtakam|
autpattikO guNaH saGgO na zayAnaH patatyadhaH||17||
yatO yatO nivartEta vimucyEta tatastataH|
ESa dharmO nRNAM kSEmaH zOkamOhabhayApahaH||18||
viSayESu guNAdhyAsAtpuMsaH saGgastatO bhavEt|
saGgAttatra bhavEtkAmaH kAmAdEva kalirnRNAm||19||
kalErdurviSahaH krOdhastamastamanuvartatE|
tamasA grasyatE puMsazcEtanA vyApinI drutam||20||
tayA virahitaH sAdhO jantuH zUnyAya kalpatE|
tatO'sya svArthavibhraMzO mUrcchitasya mRtasya ca||21||
viSayAbhinivEzEna nAtmAnaM vEda nAparam|
vRkSa jIvikayA jIvanvyarthaM bhastrEva yaH zvasan||22||
phalazrutiriyaM nRRNAM na zrEyO rOcanaM param|
zrEyOvivakSayA prOktaM yathA bhaiSajyarOcanam||23||
utpattyaiva hi kAmESu prANESu svajanESu ca|
AsaktamanasO martyA AtmanO'narthahEtuSu||24||
natAnaviduSaH svArthaM bhrAmyatO vRjinAdhvani|
kathaM yuJjyAtpunastESu tAMstamO vizatO budhaH||25||
EvaM vyavasitaM kEcidavijJAya kubuddhayaH|
phalazrutiM kusumitAM na vEdajJA vadanti hi||26||
kAminaH kRpaNA lubdhAH puSpESu phalabuddhayaH|
agnimugdhA dhUmatAntAH svaM lOkaM na vidanti tE||27||
na tE mAmaGga jAnanti hRdisthaM ya idaM yataH|
ukthazastrA hyasutRpO yathA nIhAracakSuSaH||28||
tE mE matamavijJAya parOkSaM viSayAtmakAH|
hiMsAyAM yadi rAgaH syAdyajJa Eva na cOdanA||29||
hiMsAvihArA hyAlabdhaiH pazubhiH svasukhEcchayA|
yajantE dEvatA yajJaiH pitRbhUtapatInkhalAH||30||
svapnOpamamamuM lOkamasantaM zravaNapriyam|
AziSO hRdi saGkalpya tyajantyarthAnyathA vaNik||31||
rajaHsattvatamOniSThA rajaHsattvatamOjuSaH|
upAsata indramukhyAndEvAdInna yathaiva mAm||32||
iSTvEha dEvatA yajJairgatvA raMsyAmahE divi|
tasyAnta iha bhUyAsma mahAzAlA mahAkulAH||33||
EvaM puSpitayA vAcA vyAkSiptamanasAM nRNAm|
mAninAM cAtilubdhAnAM madvArtApi na rOcatE||34||
vEdA brahmAtmaviSayAstrikANDaviSayA imE|
parOkSavAdA RSayaH parOkSaM mama ca priyam||35||
zabdabrahma sudurbOdhaM prANEndriyamanOmayam|
anantapAraM gambhIraM durvigAhyaM samudravat||36||
mayOpabRMhitaM bhUmnA brahmaNAnantazaktinA|
bhUtESu ghOSarUpENa visESUrNEva lakSyatE||37||
yathOrNanAbhirhRdayAdUrNAmudvamatE mukhAt|
AkAzAdghOSavAnprANO manasA sparzarUpiNA||38||
chandOmayO'mRtamayaH sahasrapadavIM prabhuH|
OMkArAdvyaJjitasparza svarOSmAntasthabhUSitAm||39||
vicitrabhASAvitatAM chandObhizcaturuttaraiH|
anantapArAM bRhatIM sRjatyAkSipatE svayam||40||
gAyatryuSNiganuSTupca bRhatI paGktirEva ca|
triSTubjagatyaticchandO hyatyaSTyatijagadvirAT||41||
kiM vidhattE kimAcaSTE kimanUdya vikalpayEt|
ityasyA hRdayaM lOkE nAnyO madvEda kazcana||42||
mAM vidhattE'bhidhattE mAM vikalpyApOhyatE tvaham
EtAvAnsarvavEdArthaH zabda AsthAya mAM bhidAm
mAyAmAtramanUdyAntE pratiSidhya prasIdati||43||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE EkaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox