From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAviMzO'dhyAyaH

zrIuddhava uvAca

kati tattvAni vizvEza saGkhyAtAnyRSibhiH prabhO|
navaikAdaza paJca trINyAttha tvamiha zuzruma||1||
kEcitSaDviMzatiM prAhuraparE paJcaviMzatiM
saptaikE nava SaTkEciccatvAryEkAdazAparE
kEcitsaptadaza prAhuH SODazaikE trayOdaza||2||
EtAvattvaM hi saGkhyAnAmRSayO yadvivakSayA|
gAyanti pRthagAyuSmannidaM nO vaktumarhasi||3||

zrIbhagavAnuvAca

yuktaM ca santi sarvatra bhASantE brAhmaNA yathA|
mAyAM madIyAmudgRhya vadatAM kiM nu durghaTam||4||
naitadEvaM yathAttha tvaM yadahaM vacmi tattathA|
EvaM vivadatAM hEtuM zaktayO mE duratyayAH||5||
yAsAM vyatikarAdAsIdvikalpO vadatAM padam|
prAptE zamadamE'pyEti vAdastamanu zAmyati||6||
parasparAnupravEzAttattvAnAM puruSarSabha|
paurvAparyaprasaGkhyAnaM yathA vakturvivakSitam||7||
Ekasminnapi dRzyantE praviSTAnItarANi ca|
pUrvasminvA parasminvA tattvE tattvAni sarvazaH||8||
paurvAparyamatO'mISAM prasaGkhyAnamabhIpsatAm|
yathA viviktaM yadvaktraM gRhNImO yuktisambhavAt||9||
anAdyavidyAyuktasya puruSasyAtmavEdanam|
svatO na sambhavAdanyastattvajJO jJAnadO bhavEt||10||
puruSEzvarayOratra na vailakSaNyamaNvapi|
tadanyakalpanApArthA jJAnaM ca prakRtErguNaH||11||
prakRtirguNasAmyaM vai prakRtErnAtmanO guNAH|
sattvaM rajastama iti sthityutpattyantahEtavaH||12||
sattvaM jJAnaM rajaH karma tamO'jJAnamihOcyatE|
guNavyatikaraH kAlaH svabhAvaH sUtramEva ca||13||
puruSaH prakRtirvyaktamahaGkArO nabhO'nilaH|
jyOtirApaH kSitiriti tattvAnyuktAni mE nava||14||
zrOtraM tvagdarzanaM ghrANO jihvEti jJAnazaktayaH|
vAkpANyupasthapAyvaGghriH karmANyaGgObhayaM manaH||15||
zabdaH sparzO rasO gandhO rUpaM cEtyarthajAtayaH|
gatyuktyutsargazilpAni karmAyatanasiddhayaH||16||
sargAdau prakRtirhyasya kAryakAraNarUpiNI|
sattvAdibhirguNairdhattE puruSO'vyakta IkSatE||17||
vyaktAdAyO vikurvANA dhAtavaH puruSEkSayA|
labdhavIryAH sRjantyaNDaM saMhatAH prakRtErbalAt||18||
saptaiva dhAtava iti tatrArthAH paJca khAdayaH|
jJAnamAtmObhayAdhArastatO dEhEndriyAsavaH||19||
SaDityatrApi bhUtAni paJca SaSThaH paraH pumAn|
tairyuita AtmasambhUtaiH sRSTvEdaM samapAvizat||20||
catvAryEvEti tatrApi tEja ApO'nnamAtmanaH|
jAtAni tairidaM jAtaM janmAvayavinaH khalu||21||
saGkhyAnE saptadazakE bhUtamAtrEndriyANi ca|
paJca paJcaikamanasA AtmA saptadazaH smRtaH||22||
tadvatSODazasaGkhyAnE Atmaiva mana ucyatE|
bhUtEndriyANi paJcaiva mana AtmA trayOdaza||23||
EkAdazatva AtmAsau mahAbhUtEndriyANi ca|
aSTau prakRtayazcaiva puruSazca navEtyatha||24||
iti nAnAprasaGkhyAnaM tattvAnAmRSibhiH kRtam|
sarvaM nyAyyaM yuktimattvAdviduSAM kimazObhanam||25||

zrIuddhava uvAca

prakRtiH puruSazcObhau yadyapyAtmavilakSaNau
anyOnyApAzrayAtkRSNa dRzyatE na bhidA tayOH
prakRtau lakSyatE hyAtmA prakRtizca tathAtmani||26||
EvaM mE puNDarIkAkSa mahAntaM saMzayaM hRdi|
chEttumarhasi sarvajJa vacObhirnayanaipuNaiH||27||
tvattO jJAnaM hi jIvAnAM pramOSastE'tra zaktitaH|
tvamEva hyAtmamAyAyA gatiM vEttha na cAparaH||28||

zrIbhagavAnuvAca

prakRtiH puruSazcEti vikalpaH puruSarSabha|
ESa vaikArikaH sargO guNavyatikarAtmakaH||29||
mamAGga mAyA guNamayyanEkadhA vikalpabuddhIzca guNairvidhattE|
vaikArikastrividhO'dhyAtmamEkamathAdhidaivamadhibhUtamanyat||30||
dRgrUpamArkaM vapuratra randhrE parasparaM sidhyati yaH svataH khE|
AtmA yadESAmaparO ya AdyaH svayAnubhUtyAkhilasiddhasiddhiH||31||
EvaM tvagAdi zravaNAdi cakSur|
jihvAdi nAsAdi ca cittayuktam||32||
yO'sau guNakSObhakRtO vikAraH pradhAnamUlAnmahataH prasUtaH|
ahaM trivRnmOhavikalpahEturvaikArikastAmasa aindriyazca||33||
AtmAparijJAnamayO vivAdO hyastIti nAstIti bhidArthaniSThaH|
vyarthO'pi naivOparamEta puMsAM mattaH parAvRttadhiyAM svalOkAt||34||

zrIuddhava uvAca

tvattaH parAvRttadhiyaH svakRtaiH karmabhiH prabhO|
uccAvacAnyathA dEhAngRhNanti visRjanti ca||35||
tanmamAkhyAhi gOvinda durvibhAvyamanAtmabhiH|
na hyEtatprAyazO lOkE vidvAMsaH santi vaJcitAH||36||

zrIbhagavAnuvAca

manaH karmamayaM NRRNAmindriyaiH paJcabhiryutam|
lOkAllOkaM prayAtyanya AtmA tadanuvartatE||37||
dhyAyanmanO'nu viSayAndRSTAnvAnuzrutAnatha|
udyatsIdatkarmatantraM smRtistadanu zAmyati||38||
viSayAbhinivEzEna nAtmAnaM yatsmarEtpunaH|
jantOrvai kasyaciddhEtOrmRtyuratyantavismRtiH||39||
janma tvAtmatayA puMsaH sarvabhAvEna bhUrida|
viSayasvIkRtiM prAhuryathA svapnamanOrathaH||40||
svapnaM manOrathaM cEtthaM prAktanaM na smaratyasau|
tatra pUrvamivAtmAnamapUrvamcAnupazyati||41||
indriyAyanasRSTyEdaM traividhyaM bhAti vastuni|
bahirantarbhidAhEturjanO'sajjanakRdyathA||42||
nityadA hyaGga bhUtAni bhavanti na bhavanti ca|
kAlEnAlakSyavEgEna sUkSmatvAttanna dRzyatE||43||
yathArciSAM srOtasAM ca phalAnAM vA vanaspatEH|
tathaiva sarvabhUtAnAM vayO'vasthAdayaH kRtAH||44||
sO'yaM dIpO'rciSAM yadvatsrOtasAM tadidaM jalam|
sO'yaM pumAniti nRNAM mRSA gIrdhIrmRSAyuSAm||45||
mA svasya karmabIjEna jAyatE sO'pyayaM pumAn|
mriyatE vAmarO bhrAntyA yathAgnirdArusaMyutaH||46||
niSEkagarbhajanmAni bAlyakaumArayauvanam|
vayOmadhyaM jarA mRtyurityavasthAstanOrnava||47||
EtA manOrathamayIrhAnyasyOccAvacAstanUH|
guNasaGgAdupAdattE kvacitkazcijjahAti ca||48||
AtmanaH pitRputrAbhyAmanumEyau bhavApyayau|
na bhavApyayavastUnAmabhijJO dvayalakSaNaH||49||
tarOrbIjavipAkAbhyAM yO vidvAJjanmasaMyamau|
tarOrvilakSaNO draSTA EvaM draSTA tanOH pRthak||50||
prakRtErEvamAtmAnamavivicyAbudhaH pumAn|
tattvEna sparzasammUDhaH saMsAraM pratipadyatE||51||
sattvasaGgAdRSIndEvAnrajasAsuramAnuSAn|
tamasA bhUtatiryaktvaM bhrAmitO yAti karmabhiH||52||
nRtyatO gAyataH pazyanyathaivAnukarOti tAn|
EvaM buddhiguNAnpazyannanIhO'pyanukAryatE||53||
yathAmbhasA pracalatA taravO'pi calA iva|
cakSusA bhrAmyamANEna dRzyatE bhramatIva bhUH||54||
yathA manOrathadhiyO viSaySAnubhavO mRSA|
svapnadRSTAzca dAzArha tathA saMsAra AtmanaH||55||
arthE hyavidyamAnE'pi saMsRtirna nivartatE|
dhyAyatO viSayAnasya svapnE'narthAgamO yathA||56||
tasmAduddhava mA bhuGkSva viSayAnasadindriyaiH|
AtmAgrahaNanirbhAtaM pazya vaikalpikaM bhramam||57||
kSiptO'vamAnitO'sadbhiH pralabdhO'sUyitO'tha vA|
tADitaH sanniruddhO vA vRttyA vA parihApitaH||58||
niSThyutO mUtritO vAjJairbahudhaivaM prakampitaH|
zrEyaskAmaH kRcchragata AtmanAtmAnamuddharEt||59||

zrIuddhava uvAca

yathaivamanubudhyEyaM|
vada nO vadatAM vara||60||
suduHSahamimaM manya Atmanyasadatikramam
viduSAmapi vizvAtmanprakRtirhi balIyasI
RtE tvaddharmaniratAnzAntAMstE caraNAlayAn||61||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE dwAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox