From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOviMzO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

sa EvamAzaMsita uddhavEna bhAgavatamukhyEna dAzArhamukhyaH|
sabhAjayanbhRtyavacO mukundastamAbabhASE zravaNIyavIryaH||1||

zrIbhagavAnuvAca

bArhaspatya sa nAstyatra sAdhurvai durjanEritaiH|
duraktairbhinnamAtmAnaM yaH samAdhAtumIzvaraH||2||
na tathA tapyatE viddhaH pumAnbANaistu marmagaiH|
yathA tudanti marmasthA hyasatAM paruSESavaH||3||
kathayanti mahatpuNyamitihAsamihOddhava|
tamahaM varNayiSyAmi nibOdha susamAhitaH||4||
kEnacidbhikSuNA gItaM paribhUtEna durjanaiH|
smaratA dhRtiyuktEna vipAkaM nijakarmaNAm||5||
avantiSu dvijaH kazcidAsIdADhyatamaH zriyA|
vArtAvRttiH kadaryastu kAmI lubdhO'tikOpanaH||6||
jJAtayO'tithayastasya vAGmAtrENApi nArcitAH|
zUnyAvasatha AtmApi kAlE kAmairanarcitaH||7||
duhzIlasya kadaryasya druhyantE putrabAndhavAH|
dArA duhitarO bhRtyA viSaNNA nAcaranpriyam||8||
tasyaivaM yakSavittasya cyutasyObhayalOkataH|
dharmakAmavihInasya cukrudhuH paJcabhAginaH||9||
tadavadhyAnavisrasta puNyaskandhasya bhUrida|
arthO'pyagacchannidhanaM bahvAyAsaparizramaH||10||
jJAtyO jagRhuH kiJcitkiJciddasyava uddhava|
daivataH kAlataH kiJcidbrahmabandhOrnRpArthivAt||11||
sa EvaM draviNE naSTE dharmakAmavivarjitaH|
upEkSitazca svajanaizcintAmApa duratyayAm||12||
tasyaivaM dhyAyatO dIrghaM naSTarAyastapasvinaH|
khidyatO bASpakaNThasya nirvEdaH sumahAnabhUt||13||
sa cAhEdamahO kaSTaM vRthAtmA mE'nutApitaH|
na dharmAya na kAmAya yasyArthAyAsa IdRzaH||14||
prAyENAthAH kadaryANAM na sukhAya kadAcana|
iha cAtmOpatApAya mRtasya narakAya ca||15||
yazO yazasvinAM zuddhaM zlAghyA yE guNinAM guNAH|
lObhaH svalpO'pi tAnhanti zvitrO rUpamivEpsitam||16||
arthasya sAdhanE siddhE utkarSE rakSaNE vyayE|
nAzOpabhOga AyAsastrAsazcintA bhramO nRNAm||17||
stEyaM hiMsAnRtaM dambhaH kAmaH krOdhaH smayO madaH|
bhEdO vairamavizvAsaH saMspardhA vyasanAni ca||18||
EtE paJcadazAnarthA hyarthamUlA matA nRNAm|
tasmAdanarthamarthAkhyaM zrEyO'rthI dUratastyajEt||19||
bhidyantE bhrAtarO dArAH pitaraH suhRdastathA|
EkAsnigdhAH kAkiNinA sadyaH sarvE'rayaH kRtAH||20||
arthEnAlpIyasA hyEtE saMrabdhA dIptamanyavaH|
tyajantyAzu spRdhO ghnanti sahasOtsRjya sauhRdam||21||
labdhvA janmAmaraprArthyaM mAnuSyaM taddvijAgryatAm|
tadanAdRtya yE svArthaM ghnanti yAntyazubhAM gatim||22||
svargApavargayOrdvAraM prApya lOkamimaM pumAn|
draviNE kO'nuSajjEta martyO'narthasya dhAmani||23||
dEvarSipitRbhUtAni jJAtInbandhUMzca bhAginaH|
asaMvibhajya cAtmAnaM yakSavittaH patatyadhaH||24||
vyarthayArthEhayA vittaM pramattasya vayO balam|
kuzalA yEna sidhyanti jaraThaH kiM nu sAdhayE||25||
kasmAtsaGklizyatE vidvAnvyarthayArthEhayAsakRt|
kasyacinmAyayA nUnaM lOkO'yaM suvimOhitaH||26||
kiM dhanairdhanadairvA kiM kAmairvA kAmadairuta|
mRtyunA grasyamAnasya karmabhirvOta janmadaiH||27||
nUnaM mE bhagavAMstuSTaH sarvadEvamayO hariH|
yEna nItO dazAmEtAM nirvEdazcAtmanaH plavaH||28||
sO'haM kAlAvazESENa zOSayiSyE'GgamAtmanaH|
apramattO'khilasvArthE yadi syAtsiddha Atmani||29||
tatra mAmanumOdErandEvAstribhuvanEzvarAH|
muhUrtEna brahmalOkaM khaTvAGgaH samasAdhayat||30||

zrIbhagavAnuvAca

ityabhiprEtya manasA hyAvantyO dvijasattamaH|
unmucya hRdayagranthInzAntO bhikSurabhUnmuniH||31||
sa cacAra mahImEtAM saMyatAtmEndriyAnilaH|
bhikSArthaM nagaragrAmAnasaGgO'lakSitO'vizat||32||
taM vai pravayasaM bhikSumavadhUtamasajjanAH|
dRSTvA paryabhavanbhadra bahvIbhiH paribhUtibhiH||33||
kEcittrivENuM jagRhurEkE pAtraM kamaNDalum
pIThaM caikE'kSasUtraM ca kanthAM cIrANi kEcana
pradAya ca punastAni darzitAnyAdadurmunEH||34||
annaM ca bhaikSyasampannaM bhuJjAnasya sarittaTE|
mUtrayanti ca pApiSThAH SThIvantyasya ca mUrdhani||35||
yatavAcaM vAcayanti tADayanti na vakti cEt
tarjayantyaparE vAgbhiH stEnO'yamiti vAdinaH
badhnanti rajjvA taM kEcidbadhyatAM badhyatAmiti||36||
kSipantyEkE'vajAnanta ESa dharmadhvajaH zaThaH|
kSINavitta imAM vRttimagrahItsvajanOjjhitaH||37||
ahO ESa mahAsArO dhRtimAngirirADiva|
maunEna sAdhayatyarthaM bakavaddRDhanizcayaH||38||
ityEkE vihasantyEnamEkE durvAtayanti ca|
taM babandhurnirurudhuryathA krIDanakaM dvijam||39||
EvaM sa bhautikaM duHkhaM daivikaM daihikaM ca yat|
bhOktavyamAtmanO diSTaM prAptaM prAptamabudhyata||40||
paribhUta imAM gAthAmagAyata narAdhamaiH|
pAtayadbhiH sva dharmasthO dhRtimAsthAya sAttvikIm||41||

dvija uvAca

nAyaM janO mE sukhaduHkhahEturna dEvatAtmA grahakarmakAlAH|
manaH paraM kAraNamAmananti saMsAracakraM parivartayEdyat||42||
manO guNAnvai sRjatE balIyastatazca karmANi vilakSaNAni|
zuklAni kRSNAnyatha lOhitAni tEbhyaH savarNAH sRtayO bhavanti||43||
anIha AtmA manasA samIhatA hiraNmayO matsakha udvicaSTE|
manaH svaliGgaM parigRhya kAmAnjuSannibaddhO guNasaGgatO'sau||44||
dAnaM svadharmO niyamO yamazca zrutaM ca karmANi ca sadvratAni|
sarvE manOnigrahalakSaNAntAH parO hi yOgO manasaH samAdhiH||45||
samAhitaM yasya manaH prazAntaM dAnAdibhiH kiM vada tasya kRtyam|
asaMyataM yasya manO vinazyaddAnAdibhizcEdaparaM kimEbhiH||46||
manOvazE'nyE hyabhavansma dEvA manazca nAnyasya vazaM samEti|
bhISmO hi dEvaH sahasaH sahIyAnyuJjyAdvazE taM sa hi dEvadEvaH||47||
tamdurjayaM zatrumasahyavEgamaruntudaM tanna vijitya kEcit|
kurvantyasadvigrahamatra martyairmitrANyudAsInaripUnvimUDhAH||48||
dEhaM manOmAtramimaM gRhItvA mamAhamityandhadhiyO manuSyAH|
ESO'hamanyO'yamiti bhramENa durantapArE tamasi bhramanti||49||
janastu hEtuH sukhaduHkhayOzcEtkimAtmanazcAtra hi bhaumayOstat|
jihvAM kvacitsandazati svadadbhistadvEdanAyAM katamAya kupyEt||50||
duHkhasya hEturyadi dEvatAstu kimAtmanastatra vikArayOstat|
yadaGgamaGgEna nihanyatE kvacitkrudhyEta kasmai puruSaH svadEhE||51||
AtmA yadi syAtsukhaduHkhahEtuH kimanyatastatra nijasvabhAvaH|
na hyAtmanO'nyadyadi tanmRSA syAtkrudhyEta kasmAnna sukhaM na duHkham||52||
grahA nimittaM sukhaduHkhayOzcEtkimAtmanO'jasya janasya tE vai|
grahairgrahasyaiva vadanti pIDAM krudhyEta kasmai puruSastatO'nyaH||53||
karmAstu hEtuH sukhaduHkhayOzcEtkimAtmanastaddhi jaDAjaDatvE|
dEhastvacitpuruSO'yaM suparNaH krudhyEta kasmai na hi karma mUlam||54||
kAlastu hEtuH sukhaduHkhayOzcEtkimAtmanastatra tadAtmakO'sau|
nAgnErhi tApO na himasya tatsyAtkrudhyEta kasmai na parasya dvandvam||55||
na kEnacitkvApi kathaJcanAsya dvandvOparAgaH parataH parasya|
yathAhamaH saMsRtirUpiNaH syAdEvaM prabuddhO na bibhEti bhUtaiH||56||
EtAM sa AsthAya parAtmaniSThAmadhyAsitAM pUrvatamairmaharSibhiH|
ahaM tariSyAmi durantapAraM tamO mukundAGghriniSEvayaiva||57||

zrIbhagavAnuvAca

nirvidya naSTadraviNE gataklamaH pravrajya gAM paryaTamAna ittham|
nirAkRtO'sadbhirapi svadharmAdakampitO'mUM munirAha gAthAm||58||
sukhaduHkhapradO nAnyaH puruSasyAtmavibhramaH|
mitrOdAsInaripavaH saMsArastamasaH kRtaH||59||
tasmAtsarvAtmanA tAta nigRhANa manO dhiyA|
mayyAvEzitayA yukta EtAvAnyOgasaGgrahaH||60||
ya EtAM bhikSuNA gItAM brahmaniSThAM samAhitaH
dhArayaJchrAvayaJchRNvandvandvairnaivAbhibhUyatE||61||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE trayOviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox