From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturviMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

atha tE sampravakSyAmi sAGkhyaM pUrvairvinizcitam|
yadvijJAya pumAnsadyO jahyAdvaikalpikaM bhramam||1||
AsIjjJAnamathO artha EkamEvAvikalpitam|
yadA vivEkanipuNA Adau kRtayugE'yugE||2||
tanmAyAphalarUpENa kEvalaM nirvikalpitam|
vAGmanO'gOcaraM satyaM dvidhA samabhavadbRhat||3||
tayOrEkatarO hyarthaH prakRtiH sObhayAtmikA|
jJAnaM tvanyatamO bhAvaH puruSaH sO'bhidhIyatE||4||
tamO rajaH sattvamiti prakRtErabhavanguNAH|
mayA prakSObhyamANAyAH puruSAnumatEna ca||5||
tEbhyaH samabhavatsUtraM mahAnsUtrENa saMyutaH|
tatO vikurvatO jAtO yO'haGkArO vimOhanaH||6||
vaikArikastaijasazca tAmasazcEtyahaM trivRt|
tanmAtrEndriyamanasAM kAraNaM cidacinmayaH||7||
arthastanmAtrikAjjajJE tAmasAdindriyANi ca|
taijasAddEvatA AsannEkAdaza ca vaikRtAt||8||
mayA saJcOditA bhAvAH sarvE saMhatyakAriNaH|
aNDamutpAdayAmAsurmamAyatanamuttamam||9||
tasminnahaM samabhavamaNDE salilasaMsthitau|
mama nAbhyAmabhUtpadmaM vizvAkhyaM tatra cAtmabhUH||10||
sO'sRjattapasA yuktO rajasA madanugrahAt|
lOkAnsapAlAnvizvAtmA bhUrbhuvaH svariti tridhA||11||
dEvAnAmOka AsItsvarbhUtAnAM ca bhuvaH padam|
martyAdInAM ca bhUrlOkaH siddhAnAM tritayAtparam||12||
adhO'surANAM nAgAnAM bhUmErOkO'sRjatprabhuH|
trilOkyAM gatayaH sarvAH karmaNAM triguNAtmanAm||13||
yOgasya tapasazcaiva nyAsasya gatayO'malAH|
maharjanastapaH satyaM bhaktiyOgasya madgatiH||14||
mayA kAlAtmanA dhAtrA karmayuktamidaM jagat|
guNapravAha Etasminnunmajjati nimajjati||15||
aNurbRhatkRzaH sthUlO yO yO bhAvaH prasidhyati|
sarvO'pyubhayasaMyuktaH prakRtyA puruSENa ca||16||
yastu yasyAdirantazca sa vai madhyaM ca tasya san|
vikArO vyavahArArthO yathA taijasapArthivAH||17||
yadupAdAya pUrvastu bhAvO vikurutE'param|
AdirantO yadA yasya tatsatyamabhidhIyatE||18||
prakRtiryasyOpAdAnamAdhAraH puruSaH paraH|
satO'bhivyaJjakaH kAlO brahma tattritayaM tvaham||19||
sargaH pravartatE tAvatpaurvAparyENa nityazaH|
mahAnguNavisargArthaH sthityantO yAvadIkSaNam||20||
virANmayAsAdyamAnO lOkakalpavikalpakaH|
paJcatvAya vizESAya kalpatE bhuvanaiH saha||21||
annE pralIyatE martyamannaM dhAnAsu lIyatE|
dhAnA bhUmau pralIyantE bhUmirgandhE pralIyatE||22||
apsu pralIyatE gandha Apazca svaguNE rasE|
lIyatE jyOtiSi rasO jyOtI rUpE pralIyatE||23||
rUpaM vAyau sa ca sparzE lIyatE sO'pi cAmbarE|
ambaraM zabdatanmAtra indriyANi svayOniSu||24||
yOnirvaikArikE saumya lIyatE manasIzvarE|
zabdO bhUtAdimapyEti bhUtAdirmahati prabhuH||25||
sa lIyatE mahAnsvESu guNEsu guNavattamaH|
tE'vyaktE sampralIyantE tatkAlE lIyatE'vyayE||26||
kAlO mAyAmayE jIvE jIva Atmani mayyajE|
AtmA kEvala AtmasthO vikalpApAyalakSaNaH||27||
EvamanvIkSamANasya kathaM vaikalpikO bhramaH|
manasO hRdi tiSThEta vyOmnIvArkOdayE tamaH||28||
ESa sAGkhyavidhiH prOktaH saMzayagranthibhEdanaH
pratilOmAnulOmAbhyAM parAvaradRza mayA||29||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE caturviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox