From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcaviMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

guNAnAmasammizrANAM pumAnyEna yathA bhavEt|
tanmE puruSavaryEdamupadhAraya zaMsataH||1||
zamO damastitikSEkSA tapaH satyaM dayA smRtiH|
tuSTistyAgO'spRhA zraddhA hrIrdayAdiH svanirvRtiH||2||
kAma IhA madastRSNA stambha AzIrbhidA sukham|
madOtsAhO yazaHprItirhAsyaM vIryaM balOdyamaH||3||
krOdhO lObhO'nRtaM hiMsA yAcJA dambhaH klamaH kaliH|
zOkamOhau viSAdArtI nidrAzA bhIranudyamaH||4||
sattvasya rajasazcaitAstamasazcAnupUrvazaH|
vRttayO varNitaprAyAH sannipAtamathO zRNu||5||
sannipAtastvahamiti mamEtyuddhava yA matiH|
vyavahAraH sannipAtO manOmAtrEndriyAsubhiH||6||
dharmE cArthE ca kAmE ca yadAsau pariniSThitaH|
guNAnAM sannikarSO'yaM zraddhAratidhanAvahaH||7||
pravRttilakSaNE niSThA pumAnyarhi gRhAzramE|
svadharmE cAnu tiSThEta guNAnAM samitirhi sA||8||
puruSaM sattvasaMyuktamanumIyAcchamAdibhiH|
kAmAdibhI rajOyuktaM krOdhAdyaistamasA yutam||9||
yadA bhajati mAM bhaktyA nirapEkSaH svakarmabhiH|
taM sattvaprakRtiM vidyAtpuruSaM striyamEva vA||10||
yadA AziSa AzAsya mAM bhajEta svakarmabhiH|
taM rajaHprakRtiM vidyAthiMsAmAzAsya tAmasam||11||
sattvaM rajastama iti guNA jIvasya naiva mE|
cittajA yaistu bhUtAnAM sajjamAnO nibadhyatE||12||
yadEtarau jayEtsattvaM bhAsvaraM vizadaM zivam|
tadA sukhEna yujyEta dharmajJAnAdibhiH pumAn||13||
yadA jayEttamaH sattvaM rajaH saGgaM bhidA calam|
tadA duHkhEna yujyEta karmaNA yazasA zriyA||14||
yadA jayEdrajaH sattvaM tamO mUDhaM layaM jaDam|
yujyEta zOkamOhAbhyAM nidrayA hiMsayAzayA||15||
yadA cittaM prasIdEta indriyANAM ca nirvRtiH|
dEhE'bhayaM manO'saGgaM tatsattvaM viddhi matpadam||16||
vikurvankriyayA cAdhIranivRttizca cEtasAm|
gAtrAsvAsthyaM manO bhrAntaM raja EtairnizAmaya||17||
sIdaccittaM vilIyEta cEtasO grahaNE'kSamam|
manO naSTaM tamO glAnistamastadupadhAraya||18||
EdhamAnE guNE sattvE dEvAnAM balamEdhatE|
asurANAM ca rajasi tamasyuddhava rakSasAm||19||
sattvAjjAgaraNaM vidyAdrajasA svapnamAdizEt|
prasvApaM tamasA jantOsturIyaM triSu santatam||20||
uparyupari gacchanti sattvEna brAhmaNA janAH|
tamasAdhO'dha AmukhyAdrajasAntaracAriNaH||21||
sattvE pralInAH svaryAnti naralOkaM rajOlayAH|
tamOlayAstu nirayaM yAnti mAmEva nirguNAH||22||
madarpaNaM niSphalaM vA sAttvikaM nijakarma tat|
rAjasaM phalasaGkalpaM hiMsAprAyAdi tAmasam||23||
kaivalyaM sAttvikaM jJAnaM rajO vaikalpikaM ca yat|
prAkRtaM tAmasaM jJAnaM manniSThaM nirguNaM smRtam||24||
vanaM tu sAttvikO vAsO grAmO rAjasa ucyatE|
tAmasaM dyUtasadanaM mannikEtaM tu nirguNam||25||
sAttvikaH kArakO'saGgI rAgAndhO rAjasaH smRtaH|
tAmasaH smRtivibhraSTO nirguNO madapAzrayaH||26||
sAttvikyAdhyAtmikI zraddhA karmazraddhA tu rAjasI|
tAmasyadharmE yA zraddhA matsEvAyAM tu nirguNA||27||
pathyaM pUtamanAyastamAhAryaM sAttvikaM smRtam|
rAjasaM cEndriyaprESThaM tAmasaM cArtidAzuci||28||
sAttvikaM sukhamAtmOtthaM viSayOtthaM tu rAjasam|
tAmasaM mOhadainyOtthaM nirguNaM madapAzrayam||29||
dravyaM dEzaH phalaM kAlO jJAnaM karma ca kArakaH|
zraddhAvasthAkRtirniSThA traiguNyaH sarva Eva hi||30||
sarvE guNamayA bhAvAH puruSAvyaktadhiSThitAH|
dRSTaM zrutam anudhyAtaM buddhyA vA puruSarSabha||31||
EtAH saMsRtayaH puMsO guNakarmanibandhanAH
yEnEmE nirjitAH saumya guNA jIvEna cittajAH
bhaktiyOgEna manniSThO madbhAvAya prapadyatE||32||
tasmAddEhamimaM labdhvA jJAnavijJAnasambhavam|
guNasaGgaM vinirdhUya mAM bhajantu vicakSaNAH||33||
niHsaGgO mAM bhajEdvidvAnapramattO jitEndriyaH|
rajastamazcAbhijayEtsattvasaMsEvayA muniH||34||
sattvaM cAbhijayEdyuktO nairapEkSyENa zAntadhIH|
sampadyatE guNairmuktO jIvO jIvaM vihAya mAm||35||
jIvO jIvavinirmuktO guNaizcAzayasambhavaiH
mayaiva brahmaNA pUrNO na bahirnAntarazcarEt||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE paJcaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox