From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaDviMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

mallakSaNamimaM kAyaM labdhvA maddharma AsthitaH|
AnandaM paramAtmAnamAtmasthaM samupaiti mAm||1||
guNamayyA jIvayOnyA vimuktO jJAnaniSThayA
guNESu mAyAmAtrESu dRzyamAnESvavastutaH
vartamAnO'pi na pumAnyujyatE'vastubhirguNaiH||2||
saGgaM na kuryAdasatAM ziznOdaratRpAM kvacit|
tasyAnugastamasyandhE patatyandhAnugAndhavat||3||
ailaH samrADimAM gAthAmagAyata bRhacchravAH|
urvazIvirahAnmuhyannirviNNaH zOkasaMyamE||4||
tyaktvAtmAnaM vrayantIM tAM nagna unmattavannRpaH|
vilapannanvagAjjAyE ghOrE tiSThEti viklavaH||5||
kAmAnatRptO'nujuSankSullakAnvarSayAminIH|
na vEda yAntIrnAyAntIrurvazyAkRSTacEtanaH||6||

aila uvAca

ahO mE mOhavistAraH kAmakazmalacEtasaH|
dEvyA gRhItakaNThasya nAyuHkhaNDA imE smRtAH||7||
nAhaM vEdAbhinirmuktaH sUryO vAbhyuditO'muyA|
mUSitO varSapUgAnAM batAhAni gatAnyuta||8||
ahO mE AtmasammOhO yEnAtmA yOSitAM kRtaH|
krIDAmRgazcakravartI naradEvazikhAmaNiH||9||
saparicchadamAtmAnaM hitvA tRNamivEzvaram|
yAntIM striyaM cAnvagamaM nagna unmattavadrudan||10||
kutastasyAnubhAvaH syAttEja IzatvamEva vA|
yO'nvagacchaM striyaM yAntIM kharavatpAdatADitaH||11||
kiM vidyayA kiM tapasA kiM tyAgEna zrutEna vA|
kiM viviktEna maunEna strIbhiryasya manO hRtam||12||
svArthasyAkOvidaM dhiGmAM mUrkhaM paNDitamAninam|
yO'hamIzvaratAM prApya strIbhirgOkharavajjitaH||13||
sEvatO varSapUgAnmE urvazyA adharAsavam|
na tRpyatyAtmabhUH kAmO vahnirAhutibhiryathA||14||
puMzcalyApahRtaM cittaM kO nvanyO mOcituM prabhuH|
AtmArAmEzvaramRtE bhagavantamadhOkSajam||15||
bOdhitasyApi dEvyA mE sUktavAkyEna durmatEH|
manOgatO mahAmOhO nApayAtyajitAtmanaH||16||
kimEtayA nO'pakRtaM rajjvA vA sarpacEtasaH|
draSTuH svarUpAviduSO yO'haM yadajitEndriyaH||17||
kvAyaM malImasaH kAyO daurgandhyAdyAtmakO'zuciH|
kva guNAH saumanasyAdyA hyadhyAsO'vidyayA kRtaH||18||
pitrOH kiM svaM nu bhAryAyAH svAminO'gnEH zvagRdhrayOH|
kimAtmanaH kiM suhRdAmiti yO nAvasIyatE||19||
tasminkalEvarE'mEdhyE tucchaniSThE viSajjatE|
ahO subhadraM sunasaM susmitaM ca mukhaM striyaH||20||
tvaGmAMsarudhirasnAyu mEdOmajjAsthisaMhatau|
viNmUtrapUyE ramatAM kRmINAM kiyadantaram||21||
athApi nOpasajjEta strISu straiNESu cArthavit|
viSayEndriyasaMyOgAnmanaH kSubhyati nAnyathA||22||
adRSTAdazrutAdbhAvAnna bhAva upajAyatE|
asamprayuJjataH prANAnzAmyati stimitaM manaH||23||
tasmAtsaGgO na kartavyaH strISu straiNESu cEndriyaiH|
viduSAM cApyavisrabdhaH SaDvargaH kimu mAdRzAm||24||

zrIbhagavAnuvAca

EvaM pragAyannRpadEvadEvaH sa urvazIlOkamathO vihAya|
AtmAnamAtmanyavagamya mAM vai upAramajjJAanavidhUtamOhaH||25||
tatO duHsaGgamutsRjya satsu sajjEta buddhimAn|
santa EvAsya chindanti manOvyAsaGgamuktibhiH||26||
santO'napEkSA maccittAH prazAntAH samadarzinaH|
nirmamA nirahaGkArA nirdvandvA niSparigrahAH||27||
tESu nityaM mahAbhAga mahAbhAgESu matkathAH|
sambhavanti hi tA nRRNAM juSatAM prapunantyagham||28||
tA yE zRNvanti gAyanti hyanumOdanti cAdRtAH|
matparAH zraddadhAnAzca bhaktiM vindanti tE mayi||29||
bhaktiM labdhavataH sAdhOH kimanyadavaziSyatE|
mayyanantaguNE brahmaNyAnandAnubhavAtmani||30||
yathOpazrayamANasya bhagavantaM vibhAvasum|
zItaM bhayaM tamO'pyEti sAdhUnsaMsEvatastathA||31||
nimajjyOnmajjatAM ghOrE bhavAbdhau paramAyaNam|
santO brahmavidaH zAntA naurdRDhEvApsu majjatAm||32||
annaM hi prANinAM prANa ArtAnAM zaraNaM tvaham|
dharmO vittaM nRNAM prEtya santO'rvAgbibhyatO'raNam||33||
santO dizanti cakSUMsi bahirarkaH samutthitaH|
dEvatA bAndhavAH santaH santa AtmAhamEva ca||34||
vaitasEnastatO'pyEvamurvazyA lOkaniSpRhaH
muktasaGgO mahImEtAmAtmArAmazcacAra ha||35||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE SaDviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox