From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptaviMzO'dhyAyaH

zrIuddhava uvAca

kriyAyOgaM samAcakSva bhavadArAdhanaM prabhO|
yasmAttvAM yE yathArcanti sAtvatAH sAtvatarSabha||1||
Etadvadanti munayO muhurniHzrEyasaM nRNAm|
nAradO bhagavAnvyAsa AcAryO'GgirasaH sutaH||2||
niHsRtaM tE mukhAmbhOjAdyadAha bhagavAnajaH|
putrEbhyO bhRgumukhyEbhyO dEvyai ca bhagavAnbhavaH||3||
Etadvai sarvavarNAnAmAzramANAM ca sammatam|
zrEyasAmuttamaM manyE strIzUdrANAM ca mAnada||4||
EtatkamalapatrAkSa karmabandhavimOcanam|
bhaktAya cAnuraktAya brUhi vizvEzvarEzvara||5||

zrIbhagavAnuvAca

na hyantO'nantapArasya karmakANDasya cOddhava|
saGkSiptaM varNayiSyAmi yathAvadanupUrvazaH||6||
vaidikastAntrikO mizra iti mE trividhO makhaH|
trayANAmIpsitEnaiva vidhinA mAM samarcarEt||7||
yadA svanigamEnOktaM dvijatvaM prApya pUruSaH|
yathA yajEta mAM bhaktyA zraddhayA tannibOdha mE||8||
arcAyAM sthaNDilE'gnau vA sUryE vApsu hRdi dvijaH|
dravyENa bhaktiyuktO'rcEtsvaguruM mAmamAyayA||9||
pUrvaM snAnaM prakurvIta dhautadantO'GgazuddhayE|
ubhayairapi ca snAnaM mantrairmRdgrahaNAdinA||10||
sandhyOpAstyAdikarmANi vEdEnAcOditAni mE|
pUjAM taiH kalpayEtsamyak saGkalpaH karmapAvanIm||11||
zailI dArumayI lauhI lEpyA lEkhyA ca saikatI|
manOmayI maNimayI pratimASTavidhA smRtA||12||
calAcalEti dvividhA pratiSThA jIvamandiram|
udvAsAvAhanE na staH sthirAyAmuddhavArcanE||13||
asthirAyAM vikalpaH syAtsthaNDilE tu bhavEddvayam|
snapanaM tvavilEpyAyAmanyatra parimArjanam||14||
dravyaiH prasiddhairmadyAgaH pratimAdiSvamAyinaH|
bhaktasya ca yathAlabdhairhRdi bhAvEna caiva hi||15||
snAnAlaGkaraNaM prESThamarcAyAmEva tUddhava|
sthaNDilE tattvavinyAsO vahnAvAjyaplutaM haviH||16||
sUryE cAbhyarhaNaM prESThaM salilE salilAdibhiH|
zraddhayOpAhRtaM prESThaM bhaktEna mama vAryapi||17||
bhUryapyabhaktOpAhRtaM na mE tOSAya kalpatE|
gandhO dhUpaH sumanasO dIpO'nnAdyaM ca kiM punaH||18||
zuciH sambhRtasambhAraH prAgdarbhaiH kalpitAsanaH|
AsInaH prAgudagvArcEdarcAyAM tvatha sammukhaH||19||
kRtanyAsaH kRtanyAsAM madarcAM pANinAmRjEt|
kalazaM prOkSaNIyaM ca yathAvadupasAdhayEt||20||
tadadbhirdEvayajanaM dravyANyAtmAnamEva ca|
prOkSya pAtrANi trINyadbhistaistairdravyaizca sAdhayEt||21||
pAdyArghyAcamanIyArthaM trINi pAtrANi dEzikaH|
hRdA zIrSNAtha zikhayA gAyatryA cAbhimantrayEt||22||
piNDE vAyvagnisaMzuddhE hRtpadmasthAM parAM mama|
aNvIM jIvakalAM dhyAyEnnAdAntE siddhabhAvitAm||23||
tayAtmabhUtayA piNDE vyAptE sampUjya tanmayaH|
AvAhyArcAdiSu sthApya nyastAGgaM mAM prapUjayEt||24||
pAdyOpasparzArhaNAdInupacArAnprakalpayEt|
dharmAdibhizca navabhiH kalpayitvAsanaM mama||25||
padmamaSTadalaM tatra karNikAkEsarOjjvalam|
ubhAbhyAM vEdatantrAbhyAM mahyaM tUbhayasiddhayE||26||
sudarzanaM pAJcajanyaM gadAsISudhanurhalAn|
muSalaM kaustubhaM mAlAM zrIvatsaM cAnupUjayEt||27||
nandaM sunandaM garuDaM pracaNDaM caNDaM Eva ca|
mahAbalaM balaM caiva kumudaM kamudEkSaNam||28||
durgAM vinAyakaM vyAsaM viSvakSEnaM gurUnsurAn|
svE svE sthAnE tvabhimukhAnpUjayEtprOkSaNAdibhiH||29||
candanOzIrakarpUra kuGkumAguruvAsitaiH|
salilaiH snApayEnmantrairnityadA vibhavE sati||30||
svarNagharmAnuvAkEna mahApuruSavidyayA|
pauruSENApi sUktEna sAmabhI rAjanAdibhiH||31||
vastrOpavItAbharaNa patrasraggandhalEpanaiH|
alaGkurvIta saprEma madbhaktO mAM yathOcitam||32||
pAdyamAcamanIyaM ca gandhaM sumanasO'kSatAn|
dhUpadIpOpahAryANi dadyAnmE zraddhayArcakaH||33||
guDapAyasasarpIMSi zaSkulyApUpamOdakAn|
saMyAvadadhisUpAMzca naivEdyaM sati kalpayEt||34||
abhyaGgOnmardanAdarza dantadhAvAbhiSEcanam|
annAdyagItanRtyAni parvaNi syurutAnvaham||35||
vidhinA vihitE kuNDE mEkhalAgartavEdibhiH|
agnimAdhAya paritaH samUhEtpANinOditam||36||
paristIryAtha paryukSEdanvAdhAya yathAvidhi|
prOkSaNyAsAdya dravyANi prOkSyAgnau bhAvayEta mAm||37||
taptajAmbUnadaprakhyaM zaGkhacakragadAmbujaiH|
lasaccaturbhujaM zAntaM padmakiJjalkavAsasam||38||
sphuratkirITakaTaka kaTisUtravarAGgadam|
zrIvatsavakSasaM bhrAjat kaustubhaM vanamAlinam||39||
dhyAyannabhyarcya dArUNi haviSAbhighRtAni ca|
prAsyAjyabhAgAvAghArau dattvA cAjyaplutaM haviH||40||
juhuyAnmUlamantrENa SODazarcAvadAnataH|
dharmAdibhyO yathAnyAyaM mantraiH sviSTikRtaM budhaH||41||
abhyarcyAtha namaskRtya pArSadEbhyO baliM harEt|
mUlamantraM japEdbrahma smarannArAyaNAtmakam||42||
dattvAcamanamucchESaM viSvakSEnAya kalpayEt|
mukhavAsaM surabhimattAmbUlAdyamathArhayEt||43||
upagAyangRNannRtyankarmANyabhinayanmama|
matkathAH zrAvayanzRNvanmuhUrtaM kSaNikO bhavEt||44||
stavairuccAvacaiH stOtraiH paurANaiH prAkRtairapi|
stutvA prasIda bhagavanniti vandEta daNDavat||45||
zirO matpAdayOH kRtvA bAhubhyAM ca parasparam|
prapannaM pAhi mAmIza bhItaM mRtyugrahArNavAt||46||
iti zESAM mayA dattAM zirasyAdhAya sAdaram|
udvAsayEccEdudvAsyaM jyOtirjyOtiSi tatpunaH||47||
arcAdiSu yadA yatra zraddhA mAM tatra cArcayEt|
sarvabhUtESvAtmani ca sarvAtmAhamavasthitaH||48||
EvaM kriyAyOgapathaiH pumAnvaidikatAntrikaiH|
arcannubhayataH siddhiM mattO vindatyabhIpsitAm||49||
madarcAM sampratiSThApya mandiraM kArayEddRDham|
puSpOdyAnAni ramyANi pUjAyAtrOtsavAzritAn||50||
pUjAdInAM pravAhArthaM mahAparvasvathAnvaham|
kSEtrApaNapuragrAmAndattvA matsArSTitAmiyAt||51||
pratiSThayA sArvabhaumaM sadmanA bhuvanatrayam|
pUjAdinA brahmalOkaM tribhirmatsAmyatAmiyAt||52||
mAmEva nairapEkSyENa bhaktiyOgEna vindati|
bhaktiyOgaM sa labhata EvaM yaH pUjayEta mAm||53||
yaH svadattAM parairdattAM harEta suraviprayOH|
vRttiM sa jAyatE viDbhugvarSANAmayutAyutam||54||
kartuzca sArathErhEtOranumOditurEva ca
karmaNAM bhAginaH prEtya bhUyO bhUyasi tatphalam||55||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE saptaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox