From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAviMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

parasvabhAvakarmANi na prazaMsEnna garhayEt|
vizvamEkAmakaM pazyanprakRtyA puruSENa ca||1||
parasvabhAvakarmANi yaH prazaMsati nindati|
sa Azu bhrazyatE svArthAdasatyabhinivEzataH||2||
taijasE nidrayApannE piNDasthO naSTacEtanaH|
mAyAM prApnOti mRtyuM vA tadvannAnArthadRkpumAn||3||
kiM bhadraM kimabhadraM vA dvaitasyAvastunaH kiyat|
vAcOditaM tadanRtaM manasA dhyAtamEva ca||4||
chAyApratyAhvayAbhAsA hyasantO'pyarthakAriNaH|
EvaM dEhAdayO bhAvA yacchantyAmRtyutO bhayam||5||
Atmaiva tadidaM vizvaM sRjyatE sRjati prabhuH|
trAyatE trAti vizvAtmA hriyatE haratIzvaraH||6||
tasmAnna hyAtmanO'nyasmAdanyO bhAvO nirUpitaH
nirUpitE'yaM trividhA nirmUla bhAtirAtmani
idaM guNamayaM viddhi trividhaM mAyayA kRtam||7||
EtadvidvAnmaduditaM jJAnavijJAnanaipuNam|
na nindati na ca stauti lOkE carati sUryavat||8||
pratyakSENAnumAnEna nigamEnAtmasaMvidA|
AdyantavadasajjJAtvA niHsaGgO vicarEdiha||9||

zrIuddhava uvAca

naivAtmanO na dEhasya saMsRtirdraSTRdRzyayOH|
anAtmasvadRzOrIza kasya syAdupalabhyatE||10||
AtmAvyayO'guNaH zuddhaH svayaM jyOtiranAvRtaH|
agnivaddAruvadaciddEhaH kasyEha saMsRtiH||11||

zrIbhagavAnuvAca

yAvaddEhEndriyaprANairAtmanaH sannikarSaNam|
saMsAraH phalavAMstAvadapArthO'pyavivEkinaH||12||
arthE hyavidyamAnE'pi saMsRtirna nivartatE|
dhyAyatO viSayAnasya svapnE'narthAgamO yathA||13||
yathA hyapratibuddhasya prasvApO bahvanarthabhRt|
sa Eva pratibuddhasya na vai mOhAya kalpatE||14||
zOkaharSabhayakrOdha lObhamOhaspRhAdayaH|
ahaGkArasya dRzyantE janmamRtyuzca nAtmanaH||15||
dEhEndriyaprANamanO'bhimAnO jIvO'ntarAtmA guNakarmamUrtiH|
sUtraM mahAnityurudhEva gItaH saMsAra AdhAvati kAlatantraH||16||
amUlamEtadbahurUparUpitaM manOvacaHprANazarIrakarma|
jJAnAsinOpAsanayA zitEna cchittvA munirgAM vicaratyatRSNaH||17||
jJAnaM vivEkO nigamastapazca pratyakSamaitihyamathAnumAnam|
AdyantayOrasya yadEva kEvalaM kAlazca hEtuzca tadEva madhyE||18||
yathA hiraNyaM svakRtaM purastAtpazcAcca sarvasya hiraNmayasya|
tadEva madhyE vyavahAryamANaM nAnApadEzairahamasya tadvat||19||
vijJAnamEtattriyavasthamaGga guNatrayaM kAraNakaryakartR|
samanvayEna vyatirEkatazca yEnaiva turyENa tadEva satyam||20||
na yatpurastAduta yanna pazcAnmadhyE ca tanna vyapadEzamAtram|
bhUtaM prasiddhaM ca parENa yadyattadEva tatsyAditi mE manISA||21||
avidyamAnO'pyavabhAsatE yO vaikArikO rAjasasarga EsaH|
brahma svayaM jyOtiratO vibhAti brahmEndriyArthAtmavikAracitram||22||
EvaM sphutaM brahmavivEkahEtubhiH
parApavAdEna vizAradEna|
chittvAtmasandEhamupAramEta
svAnandatuSTO'khilakAmukEbhyaH||23||
nAtmA vapuH pArthivamindriyANi dEvA hyasurvAyurjalamhutAzaH|
manO'nnamAtraM dhiSaNA ca sattvamahaGkRtiH khaM kSitirarthasAmyam||24||
samAhitaiH kaH karaNairguNAtmabhir
guNO bhavEnmatsuviviktadhAmnaH|
vikSipyamANairuta kiM nu dUSaNaM
ghanairupEtairvigatai ravEH kim||25||
yathA nabhO vAyvanalAmbubhUguNair
gatAgatairvartuguNairna sajjatE|
tathAkSaraM sattvarajastamOmalair
ahaMmatEH saMsRtihEtubhiH param||26||
tathApi saGgaH parivarjanIyO guNESu mAyAracitESu tAvat|
madbhaktiyOgEna dRDhEna yAvadrajO nirasyEta manaHkaSAyaH||27||
yathAmayO'sAdhu cikitsitO nRNAM punaH punaH santudati prarOhan|
EvaM manO'pakvakaSAyakarma kuyOginaM vidhyati sarvasaGgam||28||
kuyOginO yE vihitAntarAyairmanuSyabhUtaistridazOpasRSTaiH|
tE prAktanAbhyAsabalEna bhUyO yuJjanti yOgaM na tu karmatantram||29||
karOti karma kriyatE ca jantuH kEnApyasau cOdita AnipatAt|
na tatra vidvAnprakRtau sthitO'pi nivRttatRSNaH svasukhAnubhUtyA||30||
tiSThantamAsInamuta vrajantaM zayAnamukSantamadantamannam|
svabhAvamanyatkimapIhamAnamAtmAnamAtmasthamatirna vEda||31||
yadi sma pazyatyasadindriyArthaM nAnAnumAnEna viruddhamanyat|
na manyatE vastutayA manISI svApnaM yathOtthAya tirOdadhAnam||32||
pUrvaM gRhItaM guNakarmacitramajJAnamAtmanyaviviktamaGga|
nivartatE tatpunarIkSayaiva na gRhyatE nApi visRyya AtmA||33||
yathA hi bhAnOrudayO nRcakSuSAM tamO nihanyAnna tu sadvidhattE|
EvaM samIkSA nipuNA satI mE hanyAttamisraM puruSasya buddhEH||34||
ESa svayaM jyOtirajO'pramEyO mahAnubhUtiH sakalAnubhUtiH|
EkO'dvitIyO vacasAM virAmE yEnESitA vAgasavazcaranti||35||
EtAvAnAtmasammOhO yadvikalpastu kEvalE|
AtmanRtE svamAtmAnamavalambO na yasya hi||36||
yannAmAkRtibhirgrAhyaM paJcavarNamabAdhitam|
vyarthEnApyarthavAdO'yaM dvayaM paNDitamAninAm||37||
yOginO'pakvayOgasya yuJjataH kAya utthitaiH|
upasargairvihanyEta tatrAyaM vihitO vidhiH||38||
yOgadhAraNayA kAMzcidAsanairdhAraNAnvitaiH|
tapOmantrauSadhaiH kAMzcidupasargAnvinirdahEt||39||
kAMzcinmamAnudhyAnEna nAmasaGkIrtanAdibhiH|
yOgEzvarAnuvRttyA vA hanyAdazubhadAnzanaiH||40||
kEciddEhamimaM dhIrAH sukalpaM vayasi sthiram|
vidhAya vividhOpAyairatha yuJjanti siddhayE||41||
na hi tatkuzalAdRtyaM tadAyAsO hyapArthakaH|
antavattvAccharIrasya phalasyEva vanaspatEH||42||
yOgaM niSEvatO nityaM kAyazcEtkalpatAmiyAt|
tacchraddadhyAnna matimAnyOgamutsRjya matparaH||43||
yOgacaryAmimAM yOgI vicaranmadapAzrayaH
nAntarAyairvihanyEta niHspRhaH svasukhAnubhUH||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE aSTAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox