From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnatriMzO'dhyAyaH

zrIuddhava uvAca

sudustarAmimAM manyE yOgacaryAmanAtmanaH|
yathAJjasA pumAnsiddhyEttanmE brUhyaJjasAcyuta||1||
prAyazaH puNdarIkAkSa yuJyantO yOginO manaH|
viSIdantyasamAdhAnAnmanOnigrahakarzitAH||2||
athAta AnandadughaM padAmbujaM haMsAH zrayErannaravindalOcana|
sukhaM nu vizvEzvara yOgakarmabhistvanmAyayAmI vihatA na mAninaH||3||
kiM citramacyuta tavaitadazESabandhO dAsESvananyazaraNEsu yadAtmasAttvam|
yO'rOcayatsaha mRgaiH svayamIzvarANAM zrImatkirITataTapIDitapAdapIThaH||4||
taM tvAkhilAtmadayitEzvaramAzritAnAM
sarvArthadaM svakRtavidvisRjEta kO nu|
kO vA bhajEtkimapi vismRtayE'nu bhUtyai
kiM vA bhavEnna tava pAdarajOjuSAM naH||5||
naivOpayantyapacitiM kavayastavEza
brahmAyuSApi kRtamRddhamudaH smarantaH|
yO'ntarbahistanubhRtAmazubhaM vidhunvann
AcAryacaittyavapuSA svagatiM vyanakti||6||

zrIzuka uvAca

ityuddhavEnAtyanuraktacEtasA pRSTO jagatkrIDanakaH svazaktibhiH|
gRhItamUrtitraya IzvarEzvarO jagAda saprEmamanOharasmitaH||7||

zrIbhagavAnuvAca

hanta tE kathayiSyAmi mama dharmAnsumaGgalAn|
yAnzraddhayAcaranmartyO mRtyuM jayati durjayam||8||
kuryAtsarvANi karmANi madarthaM zanakaiH smaran|
mayyarpitamanazcittO maddharmAtmamanOratiH||9||
dEzAnpuNyAnAzrayEta madbhaktaiH sAdhubhiH zritAn|
dEvAsuramanuSyESu madbhaktAcaritAni ca||10||
pRthaksatrENa vA mahyaM parvayAtrAmahOtsavAn|
kArayEdgItanRtyAdyairmahArAjavibhUtibhiH||11||
mAmEva sarvabhUtESu bahirantarapAvRtam|
IkSEtAtmani cAtmAnaM yathA khamamalAzayaH||12||
iti sarvANi bhUtAni madbhAvEna mahAdyutE|
sabhAjayanmanyamAnO jJAnaM kEvalamAzritaH||13||
brAhmaNE pukkasE stEnE brahmaNyE'rkE sphuliGgakE|
akrUrE krUrakE caiva samadRkpaNDitO mataH||14||
narESvabhIkSNaM madbhAvaM puMsO bhAvayatO'cirAt|
spardhAsUyAtiraskArAH sAhaGkArA viyanti hi||15||
visRjya smayamAnAnsvAndRzaM vrIDAM ca daihikIm|
praNamEddaNDavadbhUmAvAzvacANDAlagOkharam||16||
yAvatsarvESu bhUtESu madbhAvO nOpajAyatE|
tAvadEvamupAsIta vAGmanaHkAyavRttibhiH||17||
sarvaM brahmAtmakaM tasya vidyayAtmamanISayA|
paripazyannuparamEtsarvatO muitasaMzayaH||18||
ayaM hi sarvakalpAnAM sadhrIcInO matO mama|
madbhAvaH sarvabhUtESu manOvAkkAyavRttibhiH||19||
na hyaGgOpakramE dhvaMsO maddharmasyOddhavANvapi|
mayA vyavasitaH samyaGnirguNatvAdanAziSaH||20||
yO yO mayi parE dharmaH kalpyatE niSphalAya cEt|
tadAyAsO nirarthaH syAdbhayAdEriva sattama||21||
ESA buddhimatAM buddhirmanISA ca manISiNAm|
yatsatyamanRtEnEha martyEnApnOti mAmRtam||22||
ESa tE'bhihitaH kRtsnO brahmavAdasya saGgrahaH|
samAsavyAsavidhinA dEvAnAmapi durgamaH||23||
abhIkSNazastE gaditaM jJAnaM vispaSTayuktimat|
EtadvijJAya mucyEta puruSO naSTasaMzayaH||24||
suviviktaM tava praznaM mayaitadapi dhArayEt|
sanAtanaM brahmaguhyaM paraM brahmAdhigacchati||25||
ya Etanmama bhaktESu sampradadyAtsupuSkalam|
tasyAhaM brahmadAyasya dadAmyAtmAnamAtmanA||26||
ya EtatsamadhIyIta pavitraM paramaM zuci|
sa pUyEtAharaharmAM jJAnadIpEna darzayan||27||
ya EtacchraddhayA nityamavyagraH zRNuyAnnaraH|
mayi bhaktiM parAM kurvankarmabhirna sa badhyatE||28||
apyuddhava tvayA brahma sakhE samavadhAritam|
api tE vigatO mOhaH zOkazcAsau manObhavaH||29||
naitattvayA dAmbhikAya nAstikAya zaThAya ca|
azuzrUSOrabhaktAya durvinItAya dIyatAm||30||
EtairdOSairvihInAya brahmaNyAya priyAya ca|
sAdhavE zucayE brUyAdbhaktiH syAcchUdrayOSitAm||31||
naitadvijJAya jijJAsOrjJAtavyamavaziSyatE|
pItvA pIyUSamamRtaM pAtavyaM nAvaziSyatE||32||
jJAnE karmaNi yOgE ca vArtAyAM daNDadhAraNE|
yAvAnarthO nRNAM tAta tAvAMstE'haM caturvidhaH||33||
martyO yadA tyaktasamastakarmA nivEditAtmA vicikIrSitO mE|
tadAmRtatvaM pratipadyamAnO mayAtmabhUyAya ca kalpatE vai||34||

zrIzuka uvAca

sa EvamAdarzitayOgamArgastadOttamaHzlOkavacO nizamya|
baddhAJjaliH prItyuparuddhakaNThO na kiJcidUcE'zrupariplutAkSaH||35||
viSTabhya cittaM praNayAvaghUrNaM dhairyENa rAjanbahumanyamAnaH|
kRtAJjaliH prAha yadupravIraM zIrSNA spRzaMstaccaraNAravindam||36||

zrIuddhava uvAca

vidrAvitO mOhamahAndhakArO ya AzritO mE tava sannidhAnAt|
vibhAvasOH kiM nu samIpagasya zItaM tamO bhIH prabhavantyajAdya||37||
pratyarpitO mE bhavatAnukampinA bhRtyAya vijJAnamayaH pradIpaH|
hitvA kRtajJastava pAdamUlaM kO'nyaM samIyAccharaNaM tvadIyam||38||
vRkNazca mE sudRDhaH snEhapAzO dAzArhavRSNyandhakasAtvatESu|
prasAritaH sRSTivivRddhayE tvayA svamAyayA hyAtmasubOdhahEtinA||39||
namO'stu tE mahAyOginprapannamanuzAdhi mAm|
yathA tvaccaraNAmbhOjE ratiH syAdanapAyinI||40||

zrIbhagavAnuvAca

gacchOddhava mayAdiSTO badaryAkhyaM mamAzramam|
tatra matpAdatIrthOdE snAnOpasparzanaiH zuciH||41||
IkSayAlakanandAyA vidhUtAzESakalmaSaH|
vasAnO valkalAnyaGga vanyabhuksukhaniHspRhaH||42||
titikSurdvandvamAtrANAM suzIlaH saMyatEndriyaH|
zAntaH samAhitadhiyA jJAnavijJAnasaMyutaH||43||
mattO'nuzikSitaM yattE viviktamanubhAvayan
mayyAvEzitavAkcittO maddharmaniratO bhava
ativrajya gatIstisrO mAmESyasi tataH param||44||

zrIzuka uvAca

sa EvamuktO harimEdhasOddhavaH pradakSiNaM taM parisRtya pAdayOH|
zirO nidhAyAzrukalAbhirArdradhIrnyaSiJcadadvandvaparO'pyapakramE||45||
sudustyajasnEhaviyOgakAtarO na zaknuvaMstaM parihAtumAturaH|
kRcchraM yayau mUrdhani bhartRpAdukE bibhrannamaskRtya yayau punaH punaH||46||
tatastamantarhRdi sannivEzya gatO mahAbhAgavatO vizAlAm|
yathOpadiSTAM jagadEkabandhunA tapaH samAsthAya harEragAdgatim||47||
ya EtadAnandasamudrasambhRtaM jJAnAmRtaM bhAgavatAya bhASitam|
kRSNEna yOgEzvarasEvitAGghriNA sacchraddhayAsEvya jagadvimucyatE||48||
bhavabhayamapahantuM jJAnavijJAnasAraM
nigamakRdupajahrE bhRGgavadvEdasAram
amRtamudadhitazcApAyayadbhRtyavargAn
puruSamRSabhamAdyaM kRSNasaMjJaM natO'smi||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE EkOnatriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox