From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

triMzO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

tatO mahAbhAgavata uddhavE nirgatE vanam|
dvAravatyAM kimakarOdbhagavAnbhUtabhAvanaH||1||
brahmazApOpasaMsRSTE svakulE yAdavarSabhaH|
prEyasIM sarvanEtrANAM tanuM sa kathamatyajat||2||
pratyAkraSTuM nayanamabalA yatra lagnaM na zEkuH
karNAviSTaM na sarati tatO yatsatAmAtmalagnam|
yacchrIrvAcAM janayati ratiM kiM nu mAnaM kavInAM
dRSTvA jiSNOryudhi rathagataM yacca tatsAmyamIyuH||3||

zrI RSiruvAca

divi bhuvyantarikSE ca mahOtpAtAnsamutthitAn|
dRSTvAsInAnsudharmAyAM kRSNaH prAha yadUnidam||4||

zrIbhagavAnuvAca

EtE ghOrA mahOtpAtA dvArvatyAM yamakEtavaH|
muhUrtamapi na sthEyamatra nO yadupuGgavAH||5||
striyO bAlAzca vRddhAzca zaGkhOddhAraM vrajantvitaH|
vayaM prabhAsaM yAsyAmO yatra pratyaksarasvatI||6||
tatrAbhiSicya zucaya upOSya susamAhitAH|
dEvatAH pUjayiSyAmaH snapanAlEpanArhaNaiH||7||
brAhmaNAMstu mahAbhAgAnkRtasvastyayanA vayam|
gObhUhiraNyavAsObhirgajAzvarathavEzmabhiH||8||
vidhirESa hyariSTaghnO maGgalAyanamuttamam|
dEvadvijagavAM pUjA bhUtESu paramO bhavaH||9||
iti sarvE samAkarNya yaduvRddhA madhudviSaH|
tathEti naubhiruttIrya prabhAsaM prayayU rathaiH||10||
tasminbhagavatAdiSTaM yadudEvEna yAdavAH|
cakruH paramayA bhaktyA sarvazrEyOpabRMhitam||11||
tatastasminmahApAnaM papurmairEyakaM madhu|
diSTavibhraMzitadhiyO yaddravairbhrazyatE matiH||12||
mahApAnAbhimattAnAM vIrANAM dRptacEtasAm|
kRSNamAyAvimUDhAnAM saGgharSaH sumahAnabhUt||13||
yuyudhuH krOdhasaMrabdhA vElAyAmAtatAyinaH|
dhanurbhirasibhirbhallairgadAbhistOmararSTibhiH||14||
patatpatAkai rathakuJjarAdibhiH kharOSTragObhirmahiSairnarairapi|
mithaH samEtyAzvataraiH sudurmadA nyahanzarairdadbhiriva dvipA vanE||15||
pradyumnasAmbau yudhi rUDhamatsarAv
akrUrabhOjAvaniruddhasAtyakI|
subhadrasaGgrAmajitau sudAruNau
gadau sumitrAsurathau samIyatuH||16||
anyE ca yE vai nizaThOlmukAdayaH sahasrajicchatajidbhAnumukhyAH|
anyOnyamAsAdya madAndhakAritA jaghnurmukundEna vimOhitA bhRzam||17||
dAzArhavRSNyandhakabhOjasAtvatA
madhvarbudA mAthurazUrasEnAH|
visarjanAH kukurAH kuntayazca
mithastu jaghnuH suvisRjya sauhRdam||18||
putrA ayudhyanpitRbhirbhrAtRbhizca
svasrIyadauhitrapitRvyamAtulaiH|
mitrANi mitraiH suhRdaH suhRdbhir
jJAtIMstvahanjJAtaya Eva mUDhAH||19||
zarESu hIyamAESu bhajyamAnEsu dhanvasu|
zastrESu kSIyamAnESu muSTibhirjahrurErakAH||20||
tA vajrakalpA hyabhavanparighA muSTinA bhRtAH|
jaghnurdviSastaiH kRSNEna vAryamANAstu taM ca tE||21||
pratyanIkaM manyamAnA balabhadraM ca mOhitAH|
hantuM kRtadhiyO rAjannApannA AtatAyinaH||22||
atha tAvapi saGkruddhAvudyamya kurunandana|
ErakAmuSTiparighau carantau jaghnaturyudhi||23||
brahmazApOpasRSTAnAM kRSNamAyAvRtAtmanAm|
spardhAkrOdhaH kSayaM ninyE vaiNavO'gniryathA vanam||24||
EvaM naSTESu sarvESu kulESu svESu kEzavaH|
avatAritO bhuvO bhAra iti mEnE'vazESitaH||25||
rAmaH samudravElAyAM yOgamAsthAya pauruSam|
tatyAja lOkaM mAnuSyaM saMyOjyAtmAnamAtmani||26||
rAmaniryANamAlOkya bhagavAndEvakIsutaH|
niSasAda dharOpasthE tuSNImAsAdya pippalam||27||
bibhraccaturbhujaM rUpaM bhrAyiSNu prabhayA svayA|
dizO vitimirAH kurvanvidhUma iva pAvakaH||28||
zrIvatsAGkaM ghanazyAmaM taptahATakavarcasam|
kauzEyAmbarayugmEna parivItaM sumaGgalam||29||
sundarasmitavaktrAbjaM nIlakuntalamaNDitam|
puNDarIkAbhirAmAkSaM sphuranmakarakuNDalam||30||
kaTisUtrabrahmasUtra kirITakaTakAGgadaiH|
hAranUpuramudrAbhiH kaustubhEna virAjitam||31||
vanamAlAparItAGgaM mUrtimadbhirnijAyudhaiH|
kRtvOrau dakSiNE pAdamAsInaM paGkajAruNam||32||
muSalAvazESAyaHkhaNDa kRtESurlubdhakO jarA|
mRgAsyAkAraM taccaraNaM vivyAdha mRgazaGkayA||33||
caturbhujaM taM puruSaM dRSTvA sa kRtakilbiSaH|
bhItaH papAta zirasA pAdayOrasuradviSaH||34||
ajAnatA kRtamidaM pApEna madhusUdana|
kSantumarhasi pApasya uttamaHzlOka mE'nagha||35||
yasyAnusmaraNaM nRNAmajJAnadhvAntanAzanam|
vadanti tasya tE viSNO mayAsAdhu kRtaM prabhO||36||
tanmAzu jahi vaikuNTha pApmAnaM mRgalubdhakam|
yathA punarahaM tvEvaM na kuryAM sadatikramam||37||
yasyAtmayOgaracitaM na vidurviriJcO
rudrAdayO'sya tanayAH patayO girAM yE|
tvanmAyayA pihitadRSTaya EtadaJjaH
kiM tasya tE vayamasadgatayO gRNImaH||38||

zrIbhagavAnuvAca

mA bhairjarE tvamuttiSTha kAma ESa kRtO hi mE|
yAhi tvaM madanujJAtaH svargaM sukRtinAM padam||39||
ityAdiSTO bhagavatA kRSNEnEcchAzarIriNA|
triH parikramya taM natvA vimAnEna divaM yayau||40||
dArukaH kRSNapadavImanvicchannadhigamya tAm|
vAyuM tulasikAmOdamAghrAyAbhimukhaM yayau||41||
taM tatra tigmadyubhirAyudhairvRtaM
hyazvatthamUlE kRtakEtanaM patim|
snEhaplutAtmA nipapAta pAdayO
rathAdavaplutya sabASpalOcanaH||42||
apazyatastvaccaraNAmbujaM prabhO dRSTiH praNaSTA tamasi praviSTA|
dizO na jAnE na labhE ca zAntiM yathA nizAyAmuDupE praNaSTE||43||
iti bruvati sUtE vai rathO garuDalAJchanaH|
khamutpapAta rAjEndra sAzvadhvaja udIkSataH||44||
tamanvagacchandivyAni viSNupraharaNAni ca|
tEnAtivismitAtmAnaM sUtamAha janArdanaH||45||
gaccha dvAravatIM sUta jJAtInAM nidhanaM mithaH|
saGkarSaNasya niryANaM bandhubhyO brUhi maddazAm||46||
dvArakAyAM ca na sthEyaM bhavadbhizca svabandhubhiH|
mayA tyaktAM yadupurIM samudraH plAvayiSyati||47||
svaM svaM parigrahaM sarvE AdAya pitarau ca naH|
arjunEnAvitAH sarva indraprasthaM gamiSyatha||48||
tvaM tu maddharmamAsthAya jJAnaniSTha upEkSakaH|
manmAyAracitAmEtAM vijJayOpazamaM vraja||49||
ityuktastaM parikramya namaskRtya punaH punaH
tatpAdau zIrSNyupAdhAya durmanAH prayayau purIm||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE triMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox