From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkatriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha tatrAgamadbrahmA bhavAnyA ca samaM bhavaH|
mahEndrapramukhA dEvA munayaH saprajEzvarAH||1||
pitaraH siddhagandharvA vidyAdharamahOragAH|
cAraNA yakSarakSAMsi kinnarApsarasO dvijAH||2||
draSTukAmA bhagavatO niryANaM paramOtsukAH|
gAyantazca gRNantazca zaurEH karmANi janma ca||3||
vavRSuH puSpavarSANi vimAnAvalibhirnabhaH|
kurvantaH saGkulaM rAjanbhaktyA paramayA yutAH||4||
bhagavAnpitAmahaM vIkSya vibhUtIrAtmanO vibhuH|
saMyOjyAtmani cAtmAnaM padmanEtrE nyamIlayat||5||
lOkAbhirAmAM svatanuM dhAraNAdhyAnamaGgalam|
yOgadhAraNayAgnEyyA dagdhvA dhAmAvizatsvakam||6||
divi dundubhayO nEduH pEtuH sumanasazca khAt|
satyaM dharmO dhRtirbhUmEH kIrtiH zrIzcAnu taM yayuH||7||
dEvAdayO brahmamukhyA na vizantaM svadhAmani|
avijJAtagatiM kRSNaM dadRzuzcAtivismitAH||8||
saudAmanyA yathAklAzE yAntyA hitvAbhramaNDalam|
gatirna lakSyatE martyaistathA kRSNasya daivataiH||9||
brahmarudrAdayastE tu dRSTvA yOgagatiM harEH|
vismitAstAM prazaMsantaH svaM svaM lOkaM yayustadA||10||
rAjanparasya tanubhRjjananApyayEhA
mAyAviDambanamavEhi yathA naTasya|
sRSTvAtmanEdamanuvizya vihRtya cAntE
saMhRtya cAtmamahinOparataH sa AstE||11||
martyEna yO gurusutaM yamalOkanItaM
tvAM cAnayaccharaNadaH paramAstradagdham|
jigyE'ntakAntakamapIzamasAvanIzaH
kiM svAvanE svaranayanmRgayuM sadEham||12||
tathApyazESasthitisambhavApyayESv
ananyahEturyadazESazaktidhRk|
naicchatpraNEtuM vapuratra zESitaM
martyEna kiM svasthagatiM pradarzayan||13||
ya EtAM prAtarutthAya kRSNasya padavIM parAm|
prayataH kIrtayEdbhaktyA tAmEvApnOtyanuttamAm||14||
dArukO dvArakAmEtya vasudEvOgrasEnayOH|
patitvA caraNAvasrairnyaSiJcatkRSNavicyutaH||15||
kathayAmAsa nidhanaM vRSNInAM kRtsnazO nRpa|
tacchrutvOdvignahRdayA janAH zOkavirmUrcchitAH||16||
tatra sma tvaritA jagmuH kRSNavizlESavihvalAH|
vyasavaH zEratE yatra jJAtayO ghnanta Ananam||17||
dEvakI rOhiNI caiva vasudEvastathA sutau|
kRSNarAmAvapazyantaH zOkArtA vijahuH smRtim||18||
prANAMzca vijahustatra bhagavadvirahAturAH|
upaguhya patIMstAta citAmAruruhuH striyaH||19||
rAmapatnyazca taddEhamupaguhyAgnimAvizan
vasudEvapatnyastadgAtraM pradyumnAdInharEH snuSAH
kRSNapatnyO'vizannagniM rukmiNyAdyAstadAtmikAH||20||
arjunaH prEyasaH sakhyuH kRSNasya virahAturaH|
AtmAnaM sAntvayAmAsa kRSNagItaiH saduktibhiH||21||
bandhUnAM naSTagOtrANAmarjunaH sAmparAyikam|
hatAnAM kArayAmAsa yathAvadanupUrvazaH||22||
dvArakAM hariNA tyaktAM samudrO'plAvayatkSaNAt|
varjayitvA mahArAja zrImadbhagavadAlayam||23||
nityaM sannihitastatra bhagavAnmadhusUdanaH|
smRtyAzESAzubhaharaM sarvamaGgalamaGgalam||24||
strIbAlavRddhAnAdAya hatazESAndhanaJjayaH|
indraprasthaM samAvEzya vajraM tatrAbhyaSEcayat||25||
zrutvA suhRdvadhaM rAjannarjunAttE pitAmahAH|
tvAM tu vaMzadharaM kRtvA jagmuH sarvE mahApatham||26||
ya EtaddEvadEvasya viSNOH karmANi janma ca|
kIrtayEcchraddhayA martyaH sarvapApaiH pramucyatE||27||
itthaM harErbhagavatO rucirAvatAra
vIryANi bAlacaritAni ca zantamAni
anyatra cEha ca zrutAni gRNanmanuSyO
bhaktiM parAM paramahaMsagatau labhEta||28||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM EkAdazaskandhE EkatriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox