From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

rAjOvAca

svadhAmAnugatE kRSNE yaduvaMzavibhUSaNE|
kasya vaMzO'bhavat pRthvyAmEtadacakSva mE munE||1||

zrIzuka uvAca

yO'ntyaH puraJjayO nAma bhaviSyO bArahadrathaH|
tasyAmAtyastu zunakO hatvA svAminamAtmajam||2||
pradyOtasaMjJaM rAjAnaM kartA yatpAlakaH sutaH|
vizAkhayUpastatputrO bhavitA rAjakastataH||3||
nandivardhanastatputraH paJca pradyOtanA imE|
aSTatriMzOttarazataM bhOkSyanti pRthivIM nRpAH||4||
zizunAgastatO bhAvyaH kAkavarNastu tatsutaH|
kSEmadharmA tasya sutaH kSEtrajJaH kSEmadharmajaH||5||
vidhisAraH sutastasyA jAtazatrurbhaviSyati|
darbhakastatsutO bhAvI darbhakasyAjayaH smRtaH||6||
nandivardhana AjEyO mahAnandiH sutastataH|
zizunAgA dazaivaitE saSTyuttarazatatrayam||7||
samA bhOkSyanti pRthivIM kuruzrESTha kalau nRpAH|
mahAnandisutO rAjanzUdrAgarbhOdbhavO balI||8||
mahApadmapatiH kazcinnandaH kSatravinAzakRt|
tatO nRpA bhaviSyanti zUdraprAyAstvadhArmikAH||9||
sa EkacchatrAM pRthivImanullaGghitazAsanaH|
zAsiSyati mahApadmO dvitIya iva bhArgavaH||10||
tasya cASTau bhaviSyanti sumAlyapramukhAH sutAH|
ya imAM bhOkSyanti mahIM rAjAnazca zataM samAH||11||
nava nandAndvijaH kazcitprapannAnuddhariSyati|
tESAm abhAvE jagatIM mauryA bhOkSyanti vai kalau||12||
sa Eva candraguptaM vai dvijO rAjyE'bhiSEkSyati|
tatsutO vArisArastu tatazcAzOkavardhanaH||13||
suyazA bhavitA tasya saGgataH suyazaHsutaH|
zAlizUkastatastasya sOmazarmA bhaviSyati||14||
zatadhanvA tatastasya bhavitA tadbRhadrathaH
mauryA hyEtE daza nRpAH saptatriMzacchatOttaram
samA bhOkSyanti pRthivIM kalau kurukulOdvaha||15||
hatvA vRhadrathaM mauryaM tasya sEnApatiH kalau|
agnimitrastatastasmAtsujyESThO bhavitA tataH||16||
vasumitrO bhadrakazca pulindO bhavitA sutaH|
tatO ghOSaH sutastasmAdvajramitrO bhaviSyati||17||
tatO bhAgavatastasmAddEvabhUtiH kurUdvaha|
zuGgA dazaitE bhOkSyanti bhUmiM varSazatAdhikam||18||
tataH kANvAniyaM bhUmiryAsyatyalpaguNAnnRpa|
zuGgaM hatvA dEvabhUtiM kANvO'mAtyastu kAminam||19||
svayaM kariSyatE rAjyaM vasudEvO mahAmatiH
tasya putrastu bhUmitrastasya nArAyaNaH sutaH
nArAyaNasya bhavitA suzarmA nAma vizrutaH||20||
kANvAyanA imE bhUmiM catvAriMzacca paJca ca|
zatAni trINi bhOkSyanti varSANAM ca kalau yugE||21||
hatvA kANvaM suzarmANaM tadbhRtyO vRSalO balI|
gAM bhOkSyatyandhrajAtIyaH kaJcitkAlamasattamaH||22||
kRSNanAmAtha tadbhrAtA bhavitA pRthivIpatiH|
zrIzAntakarNastatputraH paurNamAsastu tatsutaH||21||
lambOdarastu tatputrastasmAccibilakO nRpaH|
mEghasvAtizcibilakAdaTamAnastu tasya ca||22||
aniSTakarmA hAlEyastalakastasya cAtmajaH|
purISabhIrustatputrastatO rAjA sunandanaH||23||
cakOrO bahavO yatra zivasvAtirarindamaH|
tasyApi gOmatI putraH purImAnbhavitA tataH||24||
mEdazirAH zivaskandO yajJazrIstatsutastataH|
vijayastatsutO bhAvyazcandravijJaH salOmadhiH||25||
EtE triMzannRpatayazcatvAryabdazatAni ca|
SaTpaJcAzacca pRthivIM bhOkSyanti kurunandana||26||
saptAbhIrA AvabhRtyA daza gardabhinO nRpAH|
kaGkAH SODaza bhUpAlA bhaviSyantyatilOlupAH||27||
tatO'STau yavanA bhAvyAzcaturdaza turuSkakAH|
bhUyO daza guruNDAzca maulA EkAdazaiva tu||28||
EtE bhOkSyanti pRthivIM daza varSazatAni ca|
navAdhikAM ca navatiM maulA EkAdaza kSitim||29||
bhOkSyantyabdazatAnyaGga trINi taiH saMsthitE tataH|
kilakilAyAM nRpatayO bhUtanandO'tha vaGgiriH||30||
zizunandizca tadbhrAtA yazOnandiH pravIrakaH|
ityEtE vai varSazataM bhaviSyantyadhikAni SaT||31||
tESAM trayOdaza sutA bhavitArazca bAhlikAH|
puSpamitrO'tha rAjanyO durmitrO'sya tathaiva ca||32||
EkakAlA imE bhUpAH saptAndhrAH sapta kauzalAH|
vidUrapatayO bhAvyA niSadhAstata Eva hi||33||
mAgadhAnAM tu bhavitA vizvasphUrjiH puraJjayaH|
kariSyatyaparO varNAnpulindayadumadrakAn||34||
prajAzcAbrahmabhUyiSThAH sthApayiSyati durmatiH
vIryavAnkSatramutsAdya padmavatyAM sa vai puri
anugaGgamAprayAgaM guptAM bhOkSyati mEdinIm||35||
saurASTrAvantyAbhIrAzca zUrA arbudamAlavAH|
vrAtyA dvijA bhaviSyanti zUdraprAyA janAdhipAH||36||
sindhOstaTaM candrabhAgAM kauntIM kAzmIramaNDalam|
bhOkSyanti zUdrA vrAtyAdyA mlEcchAzcAbrahmavarcasaH||37||
tulyakAlA imE rAjanmlEcchaprAyAzca bhUbhRtaH|
EtE'dharmAnRtaparAH phalgudAstIvramanyavaH||38||
strIbAlagOdvijaghnAzca paradAradhanAdRtAH|
uditAstamitaprAyA alpasattvAlpakAyuSaH||39||
asaMskRtAH kriyAhInA rajasA tamasAvRtAH|
prajAstE bhakSayiSyanti mlEcchA rAjanyarUpiNaH||40||
tannAthAstE janapadAstacchIlAcAravAdinaH
anyOnyatO rAjabhizca kSayaM yAsyanti pIDitAH||41||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox