From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tatazcAnudinaM dharmaH satyaM zaucaM kSamA dayA|
kAlEna balinA rAjannaGkSyatyAyurbalaM smRtiH||1||
vittamEva kalau nRRNAM janmAcAraguNOdayaH|
dharmanyAyavyavasthAyAM kAraNaM balamEva hi||2||
dAmpatyE'bhirucirhEturmAyaiva vyAvahArikE|
strItvE puMstvE ca hi ratirvipratvE sUtramEva hi||3||
liGgaM EvAzramakhyAtAvanyOnyApattikAraNam|
avRttyA nyAyadaurbalyaM pANDityE cApalaM vacaH||4||
anADhyataivAsAdhutvE sAdhutvE dambha Eva tu|
svIkAra Eva cOdvAhE snAnamEva prasAdhanam||5||
dUrE vAryayanaM tIrthaM lAvaNyaM kEzadhAraNam
udaraMbharatA svArthaH satyatvE dhArSTyamEva hi
dAkSyaM kuTumbabharaNaM yazO'rthE dharmasEvanam||6||
EvaM prajAbhirduSTAbhirAkIrNE kSitimaNDalE|
brahmaviTkSatrazUdrANAM yO balI bhavitA nRpaH||7||
prajA hi lubdhai rAjanyairnirghRNairdasyudharmabhiH|
AcchinnadAradraviNA yAsyanti girikAnanam||8||
zAkamUlAmiSakSaudra phalapuSpASTibhOjanAH|
anAvRSTyA vinaGkSyanti durbhikSakarapIDitAH||9||
zItavAtAtapaprAvRD himairanyOnyataH prajAH|
kSuttRDbhyAM vyAdhibhizcaiva santapsyantE ca cintayA||10||
triMzadviMzati varSANi|
paramAyuH kalau nRNAm||11||
kSIyamANESu dEhESu dEhinAM kalidOSataH|
varNAzramavatAM dharmE naSTE vEdapathE nRNAm||12||
pASaNDapracurE dharmE dasyuprAyESu rAjasu|
cauryAnRtavRthAhiMsA nAnAvRttiSu vai nRSu||13||
zUdraprAyESu varNESu cchAgaprAyAsu dhEnuSu|
gRhaprAyESvAzramESu yaunaprAyESu bandhuSu||14||
aNuprAyAsvOSadhISu zamIprAyESu sthAsnuSu|
vidyutprAyESu mEghESu zUnyaprAyESu sadmasu||15||
itthaM kalau gataprAyE janESu kharadharmiSu|
dharmatrANAya sattvEna bhagavAnavatariSyati||16||
carAcaragurOrviSNOrIzvarasyAkhilAtmanaH|
dharmatrANAya sAdhUnAM janma karmApanuttayE||17||
zambhalagrAmamukhyasya brAhmaNasya mahAtmanaH|
bhavanE viSNuyazasaH kalkiH prAdurbhaviSyati||18||
azvamAzugamAruhya dEvadattaM jagatpatiH|
asinAsAdhudamanamaSTaizvaryaguNAnvitaH||19||
vicarannAzunA kSauNyAM hayEnApratimadyutiH|
nRpaliGgacchadO dasyUnkOTizO nihaniSyati||20||
atha tESAM bhaviSyanti manAMsi vizadAni vai
vAsudEvAGgarAgAti puNyagandhAnilaspRzAm
paurajAnapadAnAM vai hatESvakhiladasyuSu||21||
tESAM prajAvisargazca sthaviSThaH sambhaviSyati|
vAsudEvE bhagavati sattvamUrtau hRdi sthitE||22||
yadAvatIrNO bhagavAnkalkirdharmapatirhariH|
kRtaM bhaviSyati tadA prajAsUtizca sAttvikI||23||
yadA candrazca sUryazca tathA tiSyabRhaspatI|
EkarAzau samESyanti bhaviSyati tadA kRtam||24||
yE'tItA vartamAnA yE bhaviSyanti ca pArthivAH|
tE ta uddEzataH prOktA vaMzIyAH sOmasUryayOH||25||
Arabhya bhavatO janma yAvannandAbhiSEcanam|
EtadvarSasahasraM tu zataM paJcadazOttaram||26||
saptarSINAM tu yau pUrvau dRzyEtE uditau divi|
tayOstu madhyE nakSatraM dRzyatE yatsamaM nizi||27||
tEnaiva RSayO yuktAstiSThantyabdazataM nRNAm|
tE tvadIyE dvijAH kAla adhunA cAzritA maghAH||28||
viSNOrbhagavatO bhAnuH kRSNAkhyO'sau divaM gataH|
tadAvizatkalirlOkaM pApE yadramatE janaH||29||
yAvatsa pAdapadmAbhyAM spRzanAstE ramApatiH|
tAvatkalirvai pRthivIM parAkrantuM na cAzakat||30||
yadA dEvarSayaH sapta maghAsu vicaranti hi|
tadA pravRttastu kalirdvAdazAbdazatAtmakaH||31||
yadA maghAbhyO yAsyanti pUrvASADhAM maharSayaH|
tadA nandAtprabhRtyESa kalirvRddhiM gamiSyati||32||
yasminkRSNO divaM yAtastasminnEva tadAhani|
pratipannaM kaliyugamiti prAhuH purAvidaH||33||
divyAbdAnAM sahasrAntE caturthE tu punaH kRtam|
bhaviSyati tadA nRRNAM mana AtmaprakAzakam||34||
ityESa mAnavO vaMzO yathA saGkhyAyatE bhuvi|
tathA viTzUdraviprANAM tAstA jJEyA yugE yugE||35||
EtESAM nAmaliGgAnAM puruSANAM mahAtmanAm|
kathAmAtrAvaziSTAnAM kIrtirEva sthitA bhuvi||36||
dEvApiH zAntanOrbhrAtA maruzcEkSvAkuvaMzajaH|
kalApagrAma AsAtE mahAyOgabalAnvitau||37||
tAvihaitya kalErantE vAsudEvAnuzikSitau|
varNAzramayutaM dharmaM pUrvavatprathayiSyataH||38||
kRtaM trEtA dvAparaM ca kalizcEti caturyugam|
anEna kramayOgEna bhuvi prANiSu vartatE||39||
rAjannEtE mayA prOktA naradEvAstathAparE|
bhUmau mamatvaM kRtvAntE hitvEmAM nidhanaM gatAH||40||
kRmiviDbhasmasaMjJAntE rAjanAmnO'pi yasya ca|
bhUtadhruktatkRtE svArthaM kiM vEda nirayO yataH||41||
kathaM sEyamakhaNDA bhUH pUrvairmE puruSairdhRtA|
matputrasya ca pautrasya matpUrvA vaMzajasya vA||42||
tEjO'bannamayaM kAyaM gRhItvAtmatayAbudhAH|
mahIM mamatayA cObhau hitvAntE'darzanaM gatAH||43||
yE yE bhUpatayO rAjanbhuJjatE bhuvamOjasA
kAlEna tE kRtAH sarvE kathAmAtrAH kathAsu ca||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox