From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

dRSTvAtmani jayE vyagrAnnRpAnhasati bhUriyam|
ahO mA vijigISanti mRtyOH krIDanakA nRpAH||1||
kAma ESa narEndrANAM mOghaH syAdviduSAmapi|
yEna phEnOpamE piNDE yE'tivizrambhitA nRpAH||2||
pUrvaM nirjitya SaDvargaM jESyAmO rAjamantriNaH|
tataH sacivapaurApta karIndrAnasya kaNTakAn||3||
EvaM kramENa jESyAmaH pRthvIM sAgaramEkhalAm|
ityAzAbaddhahRdayA na pazyantyantikE'ntakam||4||
samudrAvaraNAM jitvA mAM vizantyabdhimOjasA|
kiyadAtmajayasyaitanmuktirAtmajayE phalam||5||
yAM visRjyaiva manavastatsutAzca kurUdvaha|
gatA yathAgataM yuddhE tAM mAM jESyantyabuddhayaH||6||
matkRtE pitRputrANAM bhrAtRNAM cApi vigrahaH|
jAyatE hyasatAM rAjyE mamatAbaddhacEtasAm||7||
mamaivEyaM mahI kRtsnA na tE mUDhEti vAdinaH|
spardhamAnA mithO ghnanti mriyantE matkRtE nRpAH||8||
pRthuH purUravA gAdhirnahuSO bharatO'rjunaH|
mAndhAtA sagarO rAmaH khaTvAGgO dhundhuhA raghuH||9||
tRNabinduryayAtizca zaryAtiH zantanurgayaH|
bhagIrathaH kuvalayAzvaH kakutsthO naiSadhO nRgaH||10||
hiraNyakazipurvRtrO rAvaNO lOkarAvaNaH|
namuciH zambarO bhaumO hiraNyAkSO'tha tArakaH||11||
anyE ca bahavO daityA rAjAnO yE mahEzvarAH|
sarvE sarvavidaH zUrAH sarvE sarvajitO'jitAH||12||
mamatAM mayyavartanta kRtvOccairmartyadharmiNaH|
kathAvazESAH kAlEna hyakRtArthAH kRtA vibhO||13||
kathA imAstE kathitA mahIyasAM vitAya lOkESu yazaH parEyuSAm|
vijJAnavairAgyavivakSayA vibhO vacOvibhUtIrna tu pAramArthyam||14||
yastUttamaHzlOkaguNAnuvAdaH saGgIyatE'bhIkSNamamaGgalaghnaH|
tamEva nityaM zRNuyAdabhIkSNaM kRSNE'malAM bhaktimabhIpsamAnaH||15||

zrIrAjOvAca

kEnOpAyEna bhagavankalErdOSAnkalau janAH|
vidhamiSyantyupacitAMstanmE brUhi yathA munE||16||
yugAni yugadharmAMzca mAnaM pralayakalpayOH|
kAlasyEzvararUpasya gatiM viSNOrmahAtmanaH||17||

zrIzuka uvAca

kRtE pravartatE dharmazcatuSpAttajjanairdhRtaH|
satyaM dayA tapO dAnamiti pAdA vibhOrnRpa||18||
santuSTAH karuNA maitrAH zAntA dAntAstitikSavaH|
AtmArAmAH samadRzaH prAyazaH zramaNA janAH||19||
trEtAyAM dharmapAdAnAM turyAMzO hIyatE zanaiH|
adharmapAdairanRta hiMSAsantOSavigrahaiH||20||
tadA kriyAtapOniSThA nAtihiMsrA na lampaTAH|
traivargikAstrayIvRddhA varNA brahmOttarA nRpa||21||
tapaHsatyadayAdAnESvardhaM hrasvati dvAparE|
hiMsAtuSTyanRtadvESairdharmasyAdharmalakSaNaiH||22||
yazasvinO mahAzIlAH svAdhyAyAdhyayanE ratAH|
AdhyAH kuTumbinO hRSTA varNAH kSatradvijOttarAH||23||
kalau tu dharmapAdAnAM turyAMzO'dharmahEtubhiH|
EdhamAnaiH kSIyamANO hyantE sO'pi vinaGkSyati||24||
tasminlubdhA durAcArA nirdayAH zuSkavairiNaH|
durbhagA bhUritarSAzca zUdradAsOttarAH prajAH||25||
sattvaM rajastama iti dRzyantE puruSE guNAH|
kAlasaJcOditAstE vai parivartanta Atmani||26||
prabhavanti yadA sattvE manObuddhIndriyANi ca|
tadA kRtayugaM vidyAjjJAnE tapasi yadruciH||27||
yadA karmasu kAmyESu bhaktiryazasi dEhinAm|
tadA trEtA rajOvRttiriti jAnIhi buddhiman||28||
yadA lObhastvasantOSO mAnO dambhO'tha matsaraH|
karmaNAM cApi kAmyAnAM dvAparaM tadrajastamaH||29||
yadA mAyAnRtaM tandrA nidrA hiMsA viSAdanam|
zOkamOhau bhayaM dainyaM sa kalistAmasaH smRtaH||30||
tasmAtkSudradRzO martyAH kSudrabhAgyA mahAzanAH|
kAminO vittahInAzca svairiNyazca striyO'satIH||31||
dasyUtkRSTA janapadA vEdAH pASaNDadUSitAH|
rAjAnazca prajAbhakSAH ziznOdaraparA dvijAH||32||
avratA baTavO'zaucA bhikSavazca kuTumbinaH|
tapasvinO grAmavAsA nyAsinO'tyarthalOlupAH||33||
hrasvakAyA mahAhArA bhUryapatyA gatahriyaH|
zazvatkaTukabhASiNyazcauryamAyOrusAhasAH||34||
paNayiSyanti vai kSudrAH kirATAH kUTakAriNaH|
anApadyapi maMsyantE vArtAM sAdhu jugupsitAm||35||
patiM tyakSyanti nirdravyaM bhRtyA apyakhilOttamam|
bhRtyaM vipannaM patayaH kaulaM gAzcApayasvinIH||36||
pitRbhrAtRsuhRjjJAtInhitvA sauratasauhRdAH|
nanAndRzyAlasaMvAdA dInAH straiNAH kalau narAH||37||
zUdrAH pratigrahISyanti tapOvESOpajIvinaH|
dharmaM vakSyantyadharmajJA adhiruhyOttamAsanam||38||
nityam udvignamanasO durbhikSakarakarzitAH|
nirannE bhUtalE rAjananAvRSTibhayAturAH||39||
vAsO'nnapAnazayana vyavAyasnAnabhUSaNaiH|
hInAH pizAcasandarzA bhaviSyanti kalau prajAH||40||
kalau kAkiNikE'pyarthE vigRhya tyaktasauhRdAH|
tyakSyanti ca priyAnprANAnhaniSyanti svakAnapi||41||
na rakSiSyanti manujAH sthavirau pitarAvapi|
putrAnbhAryAM ca kulajAM kSudrAH ziznOdaraMbharAH||42||
kalau na rAjanjagatAM paraM guruM trilOkanAthAnatapAdapaGkajam|
prAyENa martyA bhagavantamacyutaM yakSyanti pASaNDavibhinnacEtasaH||43||
yannAmadhEyaM mriyamANa AturaH patanskhalanvA vivazO gRNanpumAn|
vimuktakarmArgala uttamAM gatiM prApnOti yakSyanti na taM kalau janAH||44||
puMsAM kalikRtAndOSAndravyadEzAtmasambhavAn|
sarvAnharati cittasthO bhagavAnpuruSOttamaH||45||
zrutaH saGkIrtitO dhyAtaH pUjitazcAdRtO'pi vA|
nRNAM dhunOti bhagavAnhRtsthO janmAyutAzubham||46||
yathA hEmni sthitO vahnirdurvarNaM hanti dhAtujam|
EvamAtmagatO viSNuryOginAmazubhAzayam||47||
vidyAtapaHprANanirOdhamaitrI tIrthAbhiSEkavratadAnajapyaiH|
nAtyantazuddhiM labhatE'ntarAtmA yathA hRdisthE bhagavatyanantE||48||
tasmAtsarvAtmanA rAjanhRdisthaM kuru kEzavam|
mriyamANO hyavahitastatO yAsi parAM gatim||49||
mriyamANairabhidhyEyO bhagavAnparamEzvaraH|
AtmabhAvaM nayatyaGga sarvAtmA sarvasaMzrayaH||50||
kalErdOSanidhE rAjannasti hyEkO mahAnguNaH|
kIrtanAdEva kRSNasya muktasaGgaH paraM vrajEt||51||
kRtE yaddhyAyatO viSNuM trEtAyAM yajatO makhaiH
dvAparE paricaryAyAM kalau taddharikIrtanAt||52||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox