From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

kAlastE paramANvAdirdviparArdhAvadhirnRpa|
kathitO yugamAnaM ca zRNu kalpalayAvapi||1||
caturyugasahasraM tu brahmaNO dinamucyatE|
sa kalpO yatra manavazcaturdaza vizAmpatE||2||
tadantE pralayastAvAnbrAhmI rAtrirudAhRtA|
trayO lOkA imE tatra kalpantE pralayAya hi||3||
ESa naimittikaH prOktaH pralayO yatra vizvasRk|
zEtE'nantAsanO vizvamAtmasAtkRtya cAtmabhUH||4||
dviparArdhE tvatikrAntE brahmaNaH paramESThinaH|
tadA prakRtayaH sapta kalpantE pralayAya vai||5||
ESa prAkRtikO rAjanpralayO yatra lIyatE|
aNDakOSastu saGghAtO vighATa upasAditE||6||
parjanyaH zatavarSANi bhUmau rAjanna varSati
tadA nirannE hyanyOnyaM bhakSyamANAH kSudhArditAH
kSayaM yAsyanti zanakaiH kAlEnOpadrutAH prajAH||7||
sAmudraM daihikaM bhaumaM rasaM sAMvartakO raviH|
razmibhiH pibatE ghOraiH sarvaM naiva vimuJcati||8||
tataH saMvartakO vahniH saGkarSaNamukhOtthitaH|
dahatyanilavEgOtthaH zUnyAnbhUvivarAnatha||9||
uparyadhaH samantAcca zikhAbhirvahnisUryayOH|
dahyamAnaM vibhAtyaNDaM dagdhagOmayapiNDavat||10||
tataH pracaNDapavanO varSANAmadhikaM zatam|
paraH sAMvartakO vAti dhUmraM khaM rajasAvRtam||11||
tatO mEghakulAnyaGga citra varNAnyanEkazaH|
zataM varSANi varSanti nadanti rabhasasvanaiH||12||
tata EkOdakaM vizvaM|
brahmANDavivarAntaram||13||
tadA bhUmErgandhaguNaM grasantyApa udaplavE|
grastagandhA tu pRthivI pralayatvAya kalpatE||14||
apAM rasamathO tEjastA lIyantE'tha nIrasAH|
grasatE tEjasO rUpaM vAyustadrahitaM tadA||15||
lIyatE cAnilE tEjO vAyOH khaM grasatE guNam|
sa vai vizati khaM rAjaMstatazca nabhasO guNam||16||
zabdaM grasati bhUtAdirnabhastamanu lIyatE|
taijasazcEndriyANyaGga dEvAnvaikArikO guNaiH||17||
mahAngrasatyahaGkAraM guNAH sattvAdayazca tam|
grasatE'vyAkRtaM rAjanguNAnkAlEna cOditam||18||
na tasya kAlAvayavaiH pariNAmAdayO guNAH|
anAdyanantamavyaktaM nityaM kAraNamavyayam||19||
na yatra vAcO na manO na sattvaM tamO rajO vA mahadAdayO'mI|
na prANabuddhIndriyadEvatA vA na sannivEzaH khalu lOkakalpaH||20||
na svapnajAgranna ca tatsuSuptaM na khaM jalaM bhUranilO'gnirarkaH|
saMsuptavacchUnyavadapratarkyaM tanmUlabhUtaM padamAmananti||21||
layaH prAkRtikO hyESa puruSAvyaktayOryadA|
zaktayaH sampralIyantE vivazAH kAlavidrutAH||22||
buddhIndriyArtharUpENa jJAnaM bhAti tadAzrayam|
dRzyatvAvyatirEkAbhyAmAdyantavadavastu yat||23||
dIpazcakSuzca rUpaM ca jyOtiSO na pRthagbhavEt|
EvaM dhIH khAni mAtrAzca na syuranyatamAdRtAt||24||
buddhErjAgaraNaM svapnaH suSuptiriti cOcyatE|
mAyAmAtramidaM rAjannAnAtvaM pratyagAtmani||25||
yathA jaladharA vyOmni bhavanti na bhavanti ca|
brahmaNIdaM tathA vizvamavayavyudayApyayAt||26||
satyaM hyavayavaH prOktaH sarvAvayavinAmiha|
vinArthEna pratIyEranpaTasyEvAGga tantavaH||27||
yatsAmAnyavizESAbhyAmupalabhyEta sa bhramaH|
anyOnyApAzrayAtsarvamAdyantavadavastu yat||28||
vikAraH khyAyamAnO'pi pratyagAtmAnamantarA|
na nirUpyO'styaNurapi syAccEccitsama Atmavat||29||
na hi satyasya nAnAtvamavidvAnyadi manyatE|
nAnAtvaM chidrayOryadvajjyOtiSOrvAtayOriva||30||
yathA hiraNyaM bahudhA samIyatE nRbhiH kriyAbhirvyavahAravartmasu|
EvaM vacObhirbhagavAnadhOkSajO vyAkhyAyatE laukikavaidikairjanaiH||31||
yathA ghanO'rkaprabhavO'rkadarzitO
hyarkAMzabhUtasya ca cakSuSastamaH|
EvaM tvahaM brahmaguNastadIkSitO
brahmAMzakasyAtmana AtmabandhanaH||32||
ghanO yadArkaprabhavO vidIryatE cakSuH svarUpaM ravimIkSatE tadA|
yadA hyahaGkAra upAdhirAtmanO jijJAsayA nazyati tarhyanusmarEt||33||
yadaivamEtEna vivEkahEtinA mAyAmayAhaGkaraNAtmabandhanam|
chittvAcyutAtmAnubhavO'vatiSThatE tamAhurAtyantikamaGga samplavam||34||
nityadA sarvabhUtAnAM brahmAdInAM parantapa|
utpattipralayAvEkE sUkSmajJAH sampracakSatE||35||
kAlasrOtOjavEnAzu hriyamANasya nityadA|
pariNAminAm avasthAstA janmapralayahEtavaH||36||
anAdyantavatAnEna kAlEnEzvaramUrtinA|
avasthA naiva dRzyantE viyati jyOtiSAm iva||37||
nityO naimittikazcaiva tathA prAkRtikO layaH|
Atyantikazca kathitaH kAlasya gatirIdRzI||38||
EtAH kuruzrESTha jagadvidhAturnArAyaNasyAkhilasattvadhAmnaH|
lIlAkathAstE kathitAH samAsataH kArtsnyEna nAjO'pyabhidhAtumIzaH||39||
saMsArasindhumatidustaramuttitIrSOr
nAnyaH plavO bhagavataH puruSOttamasya|
lIlAkathArasaniSEvaNamantarENa
puMsO bhavEdvividhaduHkhadavArditasya||40||
purANasaMhitAmEtAmRSirnArAyaNO'vyayaH|
nAradAya purA prAha kRSNadvaipAyanAya saH||41||
sa vai mahyaM mahArAja bhagavAnbAdarAyaNaH|
imAM bhAgavatIM prItaH saMhitAM vEdasammitAm||42||
imAM vakSyatyasau sUta RSibhyO naimiSAlayE
dIrghasatrE kuruzrESTha sampRSTaH zaunakAdibhiH||43||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox