From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atrAnuvarNyatE'bhIkSNaM vizvAtmA bhagavAnhariH|
yasya prasAdajO brahmA rudraH krOdhasamudbhavaH||1||
tvaM tu rAjanmariSyEti pazubuddhimimAM jahi|
na jAtaH prAgabhUtO'dya dEhavattvaM na naGkSyasi||2||
na bhaviSyasi bhUtvA tvaM putrapautrAdirUpavAn|
bIjAGkuravaddEhAdErvyatiriktO yathAnalaH||3||
svapnE yathA zirazchEdaM paJcatvAdyAtmanaH svayam|
yasmAtpazyati dEhasya tata AtmA hyajO'maraH||4||
ghaTE bhinnE ghaTAkAza AkAzaH syAdyathA purA|
EvaM dEhE mRtE jIvO brahma sampadyatE punaH||5||
manaH sRjati vai dEhAnguNAnkarmANi cAtmanaH|
tanmanaH sRjatE mAyA tatO jIvasya saMsRtiH||6||
snEhAdhiSThAnavartyagni saMyOgO yAvadIyatE
tAvaddIpasya dIpatvamEvaM dEhakRtO bhavaH
rajaHsattvatamOvRttyA jAyatE'tha vinazyati||7||
na tatrAtmA svayaM jyOtiryO vyaktAvyaktayOH paraH|
AkAza iva cAdhArO dhruvO'nantOpamastataH||8||
EvamAtmAnamAtmasthamAtmanaivAmRza prabhO|
buddhyAnumAnagarbhiNyA vAsudEvAnucintayA||9||
cOditO vipravAkyEna na tvAM dhakSyati takSakaH|
mRtyavO nOpadhakSyanti mRtyUnAM mRtyumIzvaram||10||
ahaM brahma paraM dhAma brahmAhaM paramaM padam|
EvaM samIkSya cAtmAnamAtmanyAdhAya niSkalE||11||
dazantaM takSakaM pAdE lElihAnaM viSAnanaiH|
na drakSyasi zarIraM ca vizvaM ca pRthagAtmanaH||12||
EtattE kathitaM tAta yadAtmA pRSTavAnnRpa
harErvizvAtmanazcESTAM kiM bhUyaH zrOtumicchasi||13||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox