From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

sUta uvAca

Etannizamya muninAbhihitaM parIkSid
vyAsAtmajEna nikhilAtmadRzA samEna|
tatpAdamUlamupasRtya natEna mUrdhnA
baddhAJjalistamidamAha sa viSNurAtaH||1||

rAjOvAca

siddhO'smyanugRhItO'smi bhavatA karuNAtmanA|
zrAvitO yacca mE sAkSAdanAdinidhanO hariH||2||
nAtyadbhutamahaM manyE mahatAmacyutAtmanAm|
ajJESu tApataptESu bhUtESu yadanugrahaH||3||
purANasaMhitAmEtAmazrauSma bhavatO vayam|
yasyAM khalUttamaHzlOkO bhagavAnanavarNyatE||4||
bhagavaMstakSakAdibhyO mRtyubhyO na bibhEmyaham|
praviSTO brahma nirvANamabhayaM darzitaM tvayA||5||
anujAnIhi mAM brahmanvAcaM yacchAmyadhOkSajE|
muktakAmAzayaM cEtaH pravEzya visRjAmyasUn||6||
ajJAnaM ca nirastaM mE jJAnavijJAnaniSThayA|
bhavatA darzitaM kSEmaM paraM bhagavataH padam||7||

sUta uvAca

ityuktastamanujJApya bhagavAnbAdarAyaNiH|
jagAma bhikSubhiH sAkaM naradEvEna pUjitaH||8||
parIkSidapi rAjarSirAtmanyAtmAnamAtmanA|
samAdhAya paraM dadhyAvaspandAsuryathA taruH||9||
prAkkUlE barhiSyAsInO gaGgAkUla udaGmukhaH|
brahmabhUtO mahAyOgI niHsaGgazchinnasaMzayaH||10||
takSakaH prahitO viprAH kruddhEna dvijasUnunA|
hantukAmO nRpaM gacchandadarza pathi kazyapam||11||
taM tarpayitvA draviNairnivartya viSahAriNam|
dvijarUpapraticchannaH kAmarUpO'dazannRpam||12||
brahmabhUtasya rAjarSErdEhO'higaralAgninA|
babhUva bhasmasAtsadyaH pazyatAM sarvadEhinAm||13||
hAhAkArO mahAnAsIdbhuvi khE dikSu sarvataH|
vismitA hyabhavansarvE dEvAsuranarAdayaH||14||
dEvadundubhayO nEdurgandharvApsarasO jaguH|
vavRSuH puSpavarSANi vibudhAH sAdhuvAdinaH||15||
janmEjayaH svapitaraM zrutvA takSakabhakSitam|
yathAjuhAva sankruddhO nAgAnsatrE saha dvijaiH||16||
sarpasatrE samiddhAgnau dahyamAnAnmahOragAn|
dRSTvEndraM bhayasaMvignastakSakaH zaraNaM yayau||17||
apazyaMstakSakaM tatra rAjA pArIkSitO dvijAn|
uvAca takSakaH kasmAnna dahyEtOragAdhamaH||18||
taM gOpAyati rAjEndra zakraH zaraNamAgatam|
tEna saMstambhitaH sarpastasmAnnAgnau patatyasau||19||
pArIkSita iti zrutvA prAhartvija udAradhIH|
sahEndrastakSakO viprA nAgnau kimiti pAtyatE||20||
tacchrutvAjuhuvurviprAH sahEndraM takSakaM makhE|
takSakAzu patasvEha sahEndrENa marutvatA||21||
iti brahmOditAkSEpaiH sthAnAdindraH pracAlitaH|
babhUva sambhrAntamatiH savimAnaH satakSakaH||22||
taM patantaM vimAnEna sahatakSakamambarAt|
vilOkyAGgirasaH prAha rAjAnaM taM bRhaspatiH||23||
naiSa tvayA manuSyEndra vadhamarhati sarparAT|
anEna pItamamRtamatha vA ajarAmaraH||24||
jIvitaM maraNaM jantOrgatiH svEnaiva karmaNA|
rAjaMstatO'nyO nAstyasya pradAtA sukhaduHkhayOH||25||
sarpacaurAgnividyudbhyaH kSuttRdvyAdhyAdibhirnRpa|
paJcatvamRcchatE janturbhuGkta Arabdhakarma tat||26||
tasmAtsatramidaM rAjansaMsthIyEtAbhicArikam|
sarpA anAgasO dagdhA janairdiSTaM hi bhujyatE||27||

sUta uvAca

ityuktaH sa tathEtyAha maharSErmAnayanvacaH|
sarpasatrAduparataH pUjayAmAsa vAkpatim||28||
saiSA viSNOrmahAmAyA bAdhyayAlakSaNA yayA|
muhyantyasyaivAtmabhUtA bhUtESu guNavRttibhiH||29||
na yatra dambhItyabhayA virAjitA mAyAtmavAdE'sakRdAtmavAdibhiH|
na yadvivAdO vividhastadAzrayO manazca saGkalpavikalpavRtti yat||30||
na yatra sRjyaM sRjatObhayOH paraM zrEyazca jIvastribhiranvitastvaham|
tadEtadutsAditabAdhyabAdhakaM niSidhya cOrmInviramEta tanmuniH||31||
paraM padaM vaiSNavamAmananti tadyannEti nEtItyatadutsisRkSavaH|
visRjya daurAtmyamananyasauhRdA hRdOpaguhyAvasitaM samAhitaiH||32||
ta Etadadhigacchanti viSNOryatparamaM padam|
ahaM mamEti daurjanyaM na yESAM dEhagEhajam||33||
ativAdAMstitikSEta nAvamanyEta kaJcana|
na cEmaM dEhamAzritya vairaM kurvIta kEnacit||34||
namO bhagavatE tasmai kRSNAyAkuNThamEdhasE|
yatpAdAmburuhadhyAnAtsaMhitAmadhyagAmimAm||35||

zrIzaunaka uvAca

pailAdibhirvyAsaziSyairvEdAcAryairmahAtmabhiH|
vEdAzca kathitA vyastA EtatsaumyAbhidhEhi naH||36||

sUta uvAca

samAhitAtmanO brahmanbrahmaNaH paramESThinaH|
hRdyAkAzAdabhUnnAdO vRttirOdhAdvibhAvyatE||37||
yadupAsanayA brahmanyOginO malamAtmanaH|
dravyakriyAkArakAkhyaM dhUtvA yAntyapunarbhavam||38||
tatO'bhUttrivRdOMkArO yO'vyaktaprabhavaH svarAT|
yattalliGgaM bhagavatO brahmaNaH paramAtmanaH||39||
zRNOti ya imaM sphOTaM suptazrOtrE ca zUnyadRk|
yEna vAgvyajyatE yasya vyaktirAkAza AtmanaH||40||
svadhAmnO brAhmaNaH sAkSAdvAcakaH paramAtmanaH|
sa sarvamantrOpaniSadvEdabIjaM sanAtanam||41||
tasya hyAsaMstrayO varNA akArAdyA bhRgUdvaha|
dhAryantE yaistrayO bhAvA guNanAmArthavRttayaH||42||
tatO'kSarasamAmnAyamasRjadbhagavAnajaH|
antasthOSmasvarasparza hrasvadIrghAdilakSaNam||43||
tEnAsau caturO vEdAMzcaturbhirvadanairvibhuH|
savyAhRtikAnsOMkArAMzcAturhOtravivakSayA||44||
putrAnadhyApayattAMstu brahmarSInbrahmakOvidAn|
tE tu dharmOpadESTAraH svaputrEbhyaH samAdizan||45||
tE paramparayA prAptAstattacchiSyairdhRtavrataiH|
caturyugESvatha vyastA dvAparAdau maharSibhiH||46||
kSINAyuSaH kSINasattvAndurmEdhAnvIkSya kAlataH|
vEdAnbrahmarSayO vyasyanhRdisthAcyutacOditAH||47||
asminnapyantarE brahmanbhagavAnlOkabhAvanaH|
brahmEzAdyairlOkapAlairyAcitO dharmaguptayE||48||
parAzarAtsatyavatyAmaMzAMzakalayA vibhuH|
avatIrNO mahAbhAga vEdaM cakrE caturvidham||49||
RgatharvayajuHsAmnAM rAzIruddhRtya vargazaH|
catasraH saMhitAzcakrE mantrairmaNigaNA iva||50||
tAsAM sa caturaH ziSyAnupAhUya mahAmatiH|
EkaikAM saMhitAM brahmannEkaikasmai dadau vibhuH||51||
pailAya saMhitAmAdyAM bahvRcAkhyAm uvAca ha|
vaizampAyanasaMjJAya nigadAkhyaM yajurgaNam||52||
sAmnAM jaiminayE prAha tathA chandOgasaMhitAm|
atharvAGgirasIM nAma svaziSyAya sumantavE||53||
pailaH svasaMhitAmUcE indrapramitayE muniH|
bASkalAya ca sO'pyAha ziSyEbhyaH saMhitAM svakAm||54||
caturdhA vyasya bOdhyAya yAjJavalkyAya bhArgava|
parAzarAyAgnimitra indrapramitirAtmavAn||55||
adhyApayatsaMhitAM svAM mANDUkEyamRSiM kavim|
tasya ziSyO dEvamitraH saubharyAdibhya UcivAn||56||
zAkalyastatsutaH svAM tu paJcadhA vyasya saMhitAm|
vAtsyamudgalazAlIya gOkhalyazizirESvadhAt||57||
jAtUkarNyazca tacchiSyaH saniruktAM svasaMhitAm|
balAkapailajAbAla virajEbhyO dadau muniH||58||
bASkaliH pratizAkhAbhyO vAlakhilyAkhyasaMhitAm|
cakrE vAlAyanirbhajyaH kAzArazcaiva tAM dadhuH||59||
bahvRcAH saMhitA hyEtA EbhirbrahmarSibhirdhRtAH|
zrutvaitacchandasAM vyAsaM sarvapApaiH pramucyatE||60||
vaizampAyanaziSyA vai carakAdhvaryavO'bhavan|
yaccErurbrahmahatyAMhaH kSapaNaM svagurOrvratam||61||
yAjJavalkyazca tacchiSya AhAhO bhagavankiyat|
caritEnAlpasArANAM cariSyE'haM suduzcaram||62||
ityuktO gururapyAha kupitO yAhyalaM tvayA|
viprAvamantrA ziSyENa madadhItaM tyajAzviti||63||
dEvarAtasutaH sO'pi charditvA yajuSAM gaNam|
tatO gatO'tha munayO dadRzustAnyajurgaNAn||64||
yajUMSi tittirA bhUtvA tallOlupatayAdaduH|
taittirIyA iti yajuH zAkhA AsansupEzalAH||65||
yAjJavalkyastatO brahmaMzchandAMsyadhi gavESayan|
gurOravidyamAnAni sUpatasthE'rkamIzvaram||66||

zrIyAjJavalkya uvAca

OM namO bhagavatE AdityAyAkhilajagatAmAtmasvarUpENa kAla
svarUpENa caturvidhabhUtanikAyAnAM brahmAdistambaparyantAnAmantarhRdayESu
bahirapi cAkAza ivOpAdhinAvyavadhIyamAnO bhavAnEka
Eva kSaNalavanimESAvayavOpacitasaMvatsaragaNEnApAmAdAna
visargAbhyAmimAM lOkayAtrAmanuvahati||67||
yadu ha vAva vibudharSabha savitaradastapatyanusavanamahar
aharAmnAyavidhinOpatiSThamAnAnAmakhiladuritavRjina
bIjAvabharjana bhagavataH samabhidhImahi tapana maNDalam||68||
ya iha vAva sthiracaranikarANAM nijanikEtanAnAM manaindriyAsu|
gaNAnanAtmanaH svayamAtmAntaryAmI pracOdayati||69||
ya EvEmaM lOkamatikarAlavadanAndhakArasaMjJAjagaragraha
gilitaM mRtakamiva vicEtanamavalOkyAnukampayA paramakAruNika|
IkSayaivOtthApyAharaharanusavanaM zrEyasi svadharmAkhyAtmAva
sthanE pravartayati||70||
avanipatirivAsAdhUnAM bhayamudIrayannaTati parita AzApAlais|
tatra tatra kamalakOzAJjalibhirupahRtArhaNaH||71||
atha ha bhagavaMstava caraNanalinayugalaM tribhuvanagurubhirabhivanditam|
ahamayAtayAmayajuSkAma upasarAmIti||72||

sUta uvAca

EvaM stutaH sa bhagavAnvAjirUpadharO raviH|
yajUMSyayAtayAmAni munayE'dAtprasAditaH||73||
yajurbhirakarOcchAkhA daza paJca zatairvibhuH|
jagRhurvAjasanyastAH kANvamAdhyandinAdayaH||74||
jaiminEH samagasyAsItsumantustanayO muniH|
sutvAMstu tatsutastAbhyAmEkaikAM prAha saMhitAm||75||
sukarmA cApi tacchiSyaH sAmavEdatarOrmahAn|
sahasrasaMhitAbhEdaM cakrE sAmnAM tatO dvija||76||
hiraNyanAbhaH kauzalyaH pauSyaJjizca sukarmaNaH|
ziSyau jagRhatuzcAnya AvantyO brahmavittamaH||77||
udIcyAH sAmagAH ziSyA AsanpaJcazatAni vai|
pauSyaJjyAvantyayOzcApi tAMzca prAcyAnpracakSatE||78||
laugAkSirmAGgaliH kulyaH kuzIdaH kukSirEva ca|
pauSyaJjisiSyA jagRhuH saMhitAstE zataM zatam||79||
kRtO hiraNyanAbhasya caturviMzati saMhitAH
ziSya UcE svaziSyEbhyaH zESA Avantya AtmavAn||80||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox