From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

sUta uvAca

atharvavitsumantuzca ziSyamadhyApayatsvakAm|
saMhitAM sO'pi pathyAya vEdadarzAya cOktavAn||1||
zauklAyanirbrahmabalirmOdOSaH pippalAyaniH
vEdadarzasya ziSyAstE pathyaziSyAnathO zRNu
kumudaH zunakO brahmanjAjalizcApyatharvavit||2||
babhruH ziSyO'thAngirasaH saindhavAyana Eva ca|
adhIyEtAM saMhitE dvE sAvarNAdyAstathAparE||3||
nakSatrakalpaH zAntizca kazyapAGgirasAdayaH|
EtE AtharvaNAcAryAH zRNu paurANikAnmunE||4||
trayyAruNiH kazyapazca sAvarNirakRtavranaH|
vaizampAyanahArItau SaDvai paurANikA imE||5||
adhIyanta vyAsaziSyAtsaMhitAM matpiturmukhAt|
EkaikAmahamEtESAM ziSyaH sarvAH samadhyagAm||6||
kazyapO'haM ca sAvarNI rAmaziSyO'kRtavranaH|
adhImahi vyAsaziSyAccatvArO mUlasaMhitAH||7||
purANalakSaNaM brahmanbrahmarSibhirnirUpitam|
zRNuSva buddhimAzritya vEdazAstrAnusArataH||8||
sargO'syAtha visargazca vRttirakSAntarANi ca|
vaMzO vaMzAnucarItaM saMsthA hEturapAzrayaH||9||
dazabhirlakSaNairyuktaM purANaM tadvidO viduH|
kEcitpaJcavidhaM brahmanmahadalpavyavasthayA||10||
avyAkRtaguNakSObhAnmahatastrivRtO'hamaH|
bhUtasUkSmEndriyArthAnAM sambhavaH sarga ucyatE||11||
puruSAnugRhItAnAmEtESAM vAsanAmayaH|
visargO'yaM samAhArO bIjAdbIjaM carAcaram||12||
vRttirbhUtAni bhUtAnAM carANAmacarANi ca|
kRtA svEna nRNAM tatra kAmAccOdanayApi vA||13||
rakSAcyutAvatArEhA vizvasyAnu yugE yugE|
tiryaGmartyarSidEvESu hanyantE yaistrayIdviSaH||14||
manvantaraM manurdEvA manuputrAH surEzvarAH|
rSayO'MzAvatArAzca harEH SaDvidhamucyatE||15||
rAjJAM brahmaprasUtAnAM vaMzastraikAlikO'nvayaH|
vaMzAnucaritaM tESAmvRttaM vaMzadharAsca yE||16||
naimittikaH prAkRtikO nitya AtyantikO layaH|
saMsthEti kavibhiH prOktazcaturdhAsya svabhAvataH||17||
hEturjIvO'sya sargAdEravidyAkarmakArakaH|
yaM cAnuzAyinaM prAhuravyAkRtamutAparE||18||
vyatirEkAnvayO yasya jAgratsvapnasuSuptiSu|
mAyAmayESu tadbrahma jIvavRttiSvapAzrayaH||19||
padArthESu yathA dravyaM sanmAtraM rUpanAmasu|
bIjAdipaJcatAntAsu hyavasthAsu yutAyutam||20||
viramEta yadA cittaM hitvA vRttitrayaM svayam|
yOgErla vA tadAtmAnaM vEdEhAyA nivartatE||21||
EvaM lakSaNalakSyANi purANAni purAvidaH|
munayO'STAdaza prAhuH kSullakAni mahAnti ca||22||
brAhmaM pAdmaM vaiSNavaM ca zaivaM laiGgaM sagAruDaM|
nAradIyaM bhAgavatamAgnEyaM skAndasaMjJitam||23||
bhaviSyaM brahmavaivartaM mArkaNDEyaM savAmanam|
vArAhaM mAtsyaM kaurmaM ca brahmANDAkhyamiti triSaT||24||
brahmannidaM samAkhyAtaM zAkhApraNayanaM munEH
ziSyaziSyapraziSyANAM brahmatEjOvivardhanam||25||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox