From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

zrIzaunaka uvAca

sUta jIva ciraM sAdhO vada nO vadatAM vara|
tamasyapArE bhramatAM nRRNAM tvaM pAradarzanaH||1||
AhuzcirAyuSamRSiM mRkaNDutanayaM janAH|
yaH kalpAntE hyurvaritO yEna grastamidaM jagat||2||
sa vA asmatkulOtpannaH kalpE'sminbhArgavarSabhaH|
naivAdhunApi bhUtAnAM samplavaH kO'pi jAyatE||3||
Eka EvArNavE bhrAmyandadarza puruSaM kila|
vaTapatrapuTE tOkaM zayAnaM tvEkamadbhutam||4||
ESa naH saMzayO bhUyAnsUta kautUhalaM yataH|
taM nazchindhi mahAyOginpurANESvapi sammataH||5||

sUta uvAca

praznastvayA maharSE'yaM kRtO lOkabhramApahaH|
nArAyaNakathA yatra gItA kalimalApahA||6||
prAptadvijAtisaMskArO mArkaNDEyaH pituH kramAt|
chandAMsyadhItya dharmENa tapaHsvAdhyAyasaMyutaH||7||
bRhadvratadharaH zAntO jaTilO valkalAmbaraH|
bibhratkamaNDaluM daNDamupavItaM samEkhalam||8||
kRSNAjinaM sAkSasUtraM kuzAMzca niyamarddhayE|
agnyarkaguruviprAtmasvarcayansandhyayOrharim||9||
sAyaM prAtaH sa guravE bhaikSyamAhRtya vAgyataH|
bubhujE gurvanujJAtaH sakRnnO cEdupOSitaH||10||
EvaM tapaHsvAdhyAyaparO varSANAmayutAyutam|
ArAdhayanhRSIkEzaM jigyE mRtyuM sudurjayam||11||
brahmA bhRgurbhavO dakSO brahmaputrAzca yE'parE|
nRdEvapitRbhUtAni tEnAsannativismitAH||12||
itthaM bRhadvratadharastapaHsvAdhyAyasaMyamaiH|
dadhyAvadhOkSajaM yOgI dhvastaklEzAntarAtmanA||13||
tasyaivaM yuJjatazcittaM mahAyOgEna yOginaH|
vyatIyAya mahAnkAlO manvantaraSaDAtmakaH||14||
EtatpurandarO jJAtvA saptamE'sminkilAntarE|
tapOvizaGkitO brahmannArEbhE tadvighAtanam||15||
gandharvApsarasaH kAmaM vasantamalayAnilau|
munayE prESayAmAsa rajastOkamadau tathA||16||
tE vai tadAzramaM jagmurhimAdrEH pArzva uttarE|
puSpabhadrA nadI yatra citrAkhyA ca zilA vibhO||17||
tadAzramapadaM puNyaM puNyadrumalatAJcitam|
puNyadvijakulAkIRnaM puNyAmalajalAzayam||18||
mattabhramarasaGgItaM mattakOkilakUjitam|
mattabarhinaTATOpaM mattadvijakulAkulam||19||
vAyuH praviSTa AdAya himanirjharazIkarAn|
sumanObhiH pariSvaktO vavAvuttambhayansmaram||20||
udyaccandranizAvaktraH pravAlastabakAlibhiH|
gOpadrumalatAjAlaistatrAsItkusumAkaraH||21||
anvIyamAnO gandharvairgItavAditrayUthakaiH|
adRzyatAttacApESuH svaHstrIyUthapatiH smaraH||22||
hutvAgniM samupAsInaM dadRzuH zakrakiGkarAH|
mIlitAkSaM durAdharSaM mUrtimantamivAnalam||23||
nanRtustasya purataH striyO'thO gAyakA jaguH|
mRdaGgavINApaNavairvAdyaM cakrurmanOramam||24||
sandadhE'straM svadhanuSi kAmaH paJcamukhaM tadA|
madhurmanO rajastOka indrabhRtyA vyakampayan||25||
krIDantyAH puJjikasthalyAH kandukaiH stanagauravAt|
bhRzamudvignamadhyAyAH kEzavisraMsitasrajaH||26||
itastatO bhramaddRSTEzcalantyA anu kandukam|
vAyurjahAra tadvAsaH sUkSmaM truTitamEkhalam||27||
visasarja tadA bANaM matvA taM svajitaM smaraH|
sarvaM tatrAbhavanmOghamanIzasya yathOdyamaH||28||
ta itthamapakurvantO munEstattEjasA munE|
dahyamAnA nivavRtuH prabOdhyAhimivArbhakAH||29||
itIndrAnucarairbrahmandharSitO'pi mahAmuniH|
yannAgAdahamO bhAvaM na taccitraM mahatsu hi||30||
dRSTvA nistEjasaM kAmaM sagaNaM bhagavAnsvarAT|
zrutvAnubhAvaM brahmarSErvismayaM samagAtparam||31||
tasyaivaM yuJjatazcittaM tapaHsvAdhyAyasaMyamaiH|
anugrahAyAvirAsInnaranArAyaNO hariH||32||
tau zuklakRSNau navakaJjalOcanau
caturbhujau rauravavalkalAmbarau|
pavitrapANI upavItakaM trivRt
kamaNDaluM daNDamRjuM ca vaiNavam||33||
padmAkSamAlAmuta jantumArjanaM
vEdaM ca sAkSAttapa Eva rUpiNau|
tapattaDidvarNapizaGgarOciSA
prAMzU dadhAnau vibudharSabhArcitau||34||
tE vai bhagavatO rUpE naranArAyaNAvRSI|
dRSTvOtthAyAdarENOccairnanAmAGgEna daNDavat||35||
sa tatsandarzanAnanda nirvRtAtmEndriyAzayaH|
hRSTarOmAzrupUrNAkSO na sEhE tAvudIkSitum||36||
utthAya prAJjaliH prahva autsukyAdAzliSanniva|
namO nama itIzAnau babhAzE gadgadAkSaram||37||
tayOrAsanamAdAya pAdayOravanijya ca|
arhaNEnAnulEpEna dhUpamAlyairapUjayat||38||
sukhamAsanamAsInau prasAdAbhimukhau munI|
punarAnamya pAdAbhyAM gariSThAvidamabravIt||39||

zrImArkaNDEya uvAca

kiM varNayE tava vibhO yadudIritO'suH
saMspandatE tamanu vAGmanaindriyANi|
spandanti vai tanubhRtAmajazarvayOzca
svasyApyathApi bhajatAmasi bhAvabandhuH||40||
mUrtI imE bhagavatO bhagavaMstrilOkyAH
kSEmAya tApaviramAya ca mRtyujityai|
nAnA bibharSyavitumanyatanUryathEdaM
sRSTvA punargrasasi sarvamivOrNanAbhiH||41||
tasyAvituH sthiracarEzituraGghrimUlaM
yatsthaM na karmaguNakAlarajaH spRzanti|
yadvai stuvanti ninamanti yajantyabhIkSNaM
dhyAyanti vEdahRdayA munayastadAptyai||42||
nAnyaM tavAGghryupanayAdapavargamUrtEH
kSEmaM janasya paritObhiya Iza vidmaH|
brahmA bibhEtyalamatO dviparArdhadhiSNyaH
kAlasya tE kimuta tatkRtabhautikAnAm||43||
tadvai bhajAmyRtadhiyastava pAdamUlaM
hitvEdamAtmacchadi cAtmagurOH parasya|
dEhAdyapArthamasadantyamabhijJamAtraM
vindEta tE tarhi sarvamanISitArtham||44||
sattvaM rajastama itIza tavAtmabandhO
mAyAmayAH sthitilayOdayahEtavO'sya|
lIlA dhRtA yadapi sattvamayI prazAntyai
nAnyE nRNAM vyasanamOhabhiyazca yAbhyAm||45||
tasmAttavEha bhagavannatha tAvakAnAM
zuklAM tanuM svadayitAM kuzalA bhajanti|
yatsAtvatAH puruSarUpamuzanti sattvaM
lOkO yatO'bhayamutAtmasukhaM na cAnyat||46||
tasmai namO bhagavatE puruSAya bhUmnE
vizvAya vizvaguravE paradaivatAya|
nArAyaNAya RSayE ca narOttamAya
haMsAya saMyatagirE nigamEzvarAya||47||
yaM vai na vEda vitathAkSapathairbhramaddhIH
santaM svakESvasuSu hRdyapi dRkpathESu|
tanmAyayAvRtamatiH sa u Eva sAkSAd
AdyastavAkhilagurOrupasAdya vEdam||48||
yaddarzanaM nigama AtmarahaHprakAzaM
muhyanti yatra kavayO'japarA yatantaH
taM sarvavAdaviSayapratirUpazIlaM
vandE mahApuruSamAtmanigUDhabOdham||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox