From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

sUta uvAca

saMstutO bhagavAnitthaM mArkaNDEyEna dhImatA|
nArAyaNO narasakhaH prIta Aha bhRgUdvaham||1||

zrIbhagavAnuvAca

bhO bhO brahmarSivaryO'si siddha AtmasamAdhinA|
mayi bhaktyAnapAyinyA tapaHsvAdhyAyasaMyamaiH||2||
vayaM tE parituSTAH sma tvadbRhadvratacaryayA|
varaM pratIccha bhadraM tE varadO'smi tvadIpsitam||3||

zrIRSiruvAca

jitaM tE dEvadEvEza prapannArtiharAcyuta|
varENaitAvatAlaM nO yadbhavAnsamadRzyata||4||
gRhItvAjAdayO yasya zrImatpAdAbjadarzanam|
manasA yOgapakvEna sa bhavAnmE'kSigOcaraH||5||
athApyambujapatrAkSa puNyazlOkazikhAmaNE|
drakSyE mAyAM yayA lOkaH sapAlO vEda sadbhidAm||6||

sUta uvAca

itIDitO'rcitaH kAmamRSiNA bhagavAnmunE|
tathEti sa smayanprAgAdbadaryAzramamIzvaraH||7||
tamEva cintayannarthamRSiH svAzrama Eva saH|
vasannagnyarkasOmAmbu bhUvAyuviyadAtmasu||8||
dhyAyansarvatra ca hariM bhAvadravyairapUjayat|
kvacitpUjAM visasmAra prEmaprasarasamplutaH||9||
tasyaikadA bhRguzrESTha puSpabhadrAtaTE munEH|
upAsInasya sandhyAyAM brahmanvAyurabhUnmahAn||10||
taM caNDazabdaM samudIrayantaM balAhakA anvabhavankarAlAH|
akSasthaviSThA mumucustaDidbhiH svananta uccairabhi varSadhArAH||11||
tatO vyadRzyanta catuH samudrAH samantataH kSmAtalamAgrasantaH|
samIravEgOrmibhirugranakra mahAbhayAvartagabhIraghOSAH||12||
antarbahizcAdbhiratidyubhiH kharaiH
zatahradAbhirupatApitaM jagat|
caturvidhaM vIkSya sahAtmanA munir
jalAplutAM kSmAM vimanAH samatrasat||13||
tasyaivamudvIkSata UrmibhISaNaH prabhaJjanAghUrNitavArmahArNavaH|
ApUryamANO varaSadbhirambudaiH kSmAmapyadhAddvIpavarSAdribhiH samam||14||
sakSmAntarikSaM sadivaM sabhAgaNaM
trailOkyamAsItsaha digbhirAplutam|
sa Eka EvOrvaritO mahAmunir
babhrAma vikSipya jaTA jaDAndhavat||15||
kSuttRTparItO makaraistimiGgilair
upadrutO vIcinabhasvatAhataH|
tamasyapArE patitO bhramandizO
na vEda khaM gAM ca parizramESitaH||16||
kracinmagnO mahAvartE taralaistADitaH kvacit|
yAdObhirbhakSyatE kvApi svayamanyOnyaghAtibhiH||17||
kvacicchOkaM kvacinmOhaM kvacidduHkhaM sukhaM bhayam|
kvacinmRtyumavApnOti vyAdhyAdibhirutArditaH||18||
ayutAyatavarSANAM sahasrANi zatAni ca|
vyatIyurbhramatastasminviSNumAyAvRtAtmanaH||19||
sa kadAcidbhramaMstasminpRthivyAH kakudi dvijaH|
nyAgrOdhapOtaM dadRzE phalapallavazObhitam||20||
prAguttarasyAM zAkhAyAM tasyApi dadRzE zizum|
zayAnaM parNapuTakE grasantaM prabhayA tamaH||21||
mahAmarakatazyAmaM zrImadvadanapaGkajam|
kambugrIvaM mahOraskaM sunasaM sundarabhruvam||22||
zvAsaijadalakAbhAtaM kambuzrIkarNadADimam|
vidrumAdharabhAsESac chONAyitasudhAsmitam||23||
padmagarbhAruNApAGgaM hRdyahAsAvalOkanam|
zvAsaijadvalisaMvigna nimnanAbhidalOdaram||24||
cArvaGgulibhyAM pANibhyAmunnIya caraNAmbujam|
mukhE nidhAya viprEndrO dhayantaM vIkSya vismitaH||25||
taddarzanAdvItaparizramO mudA prOtphullahRtpaulmavilOcanAmbujaH|
prahRSTarOmAdbhutabhAvazaGkitaH praSTuM purastaM prasasAra bAlakam||26||
tAvacchizOrvai zvasitEna bhArgavaH
sO'ntaH zarIraM mazakO yathAvizat|
tatrApyadO nyastamacaSTa kRtsnazO
yathA purAmuhyadatIva vismitaH||27||
khaM rOdasI bhAgaNAnadrisAgarAndvIpAnsavarSAnkakubhaH surAsurAn|
vanAni dEzAnsaritaH purAkarAnkhETAnvrajAnAzramavarNavRttayaH||28||
mahAnti bhUtAnyatha bhautikAnyasau kAlaM ca nAnAyugakalpakalpanam|
yatkiJcidanyadvyavahArakAraNaM dadarza vizvaM sadivAvabhAsitam||29||
himAlayaM puSpavahAM ca tAM nadIM nijAzramaM yatra RSI apazyata|
vizvaM vipazyaJchvasitAcchizOrvai bahirnirastO nyapatallayAbdhau||30||
tasminpRthivyAH kakudi prarUDhaM vaTaM ca tatparNapuTE zayAnam|
tOkaM ca tatprEmasudhAsmitEna nirIkSitO'pAGganirIkSaNEna||31||
atha taM bAlakaM vIkSya nEtrAbhyAM dhiSThitaM hRdi|
abhyayAdatisaGkliSTaH pariSvaktumadhOkSajam||32||
tAvatsa bhagavAnsAkSAdyOgAdhIzO guhAzayaH|
antardadha RSEH sadyO yathEhAnIzanirmitA||33||
tamanvatha vaTO brahmansalilaM lOkasamplavaH
tirOdhAyi kSaNAdasya svAzramE pUrvavatsthitaH||34||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox