From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

sUta uvAca

sa EvamanubhUyEdaM nArAyaNavinirmitam|
vaibhavaM yOgamAyAyAstamEva zaraNaM yayau||1||

zrImArkaNDEya uvAca

prapannO'smyaGghrimUlaM tE prapannAbhayadaM harE|
yanmAyayApi vibudhA muhyanti jJAnakAzayA||2||

sUta uvAca

tamEvaM nibhRtAtmAnaM vRSENa divi paryaTan|
rudrANyA bhagavAnrudrO dadarza svagaNairvRtaH||3||
athOmA tamRSiM vIkSya girizaM samabhASata|
pazyEmaM bhagavanvipraM nibhRtAtmEndriyAzayam||4||
nibhRtOdajhaSavrAtO vAtApAyE yathArNavaH|
kurvasya tapasaH sAkSAtsaMsiddhiM siddhidO bhavAn||5||

zrIbhagavAnuvAca

naivEcchatyAziSaH kvApi brahmarSirmOkSamapyuta|
bhaktiM parAM bhagavati labdhavAnpuruSE'vyayE||6||
athApi saMvadiSyAmO bhavAnyEtEna sAdhunA|
ayaM hi paramO lAbhO nRNAM sAdhusamAgamaH||7||

sUta uvAca

ityuktvA tamupEyAya bhagavAnsa satAM gatiH|
IzAnaH sarvavidyAnAmIzvaraH sarvadEhinAm||8||
tayOrAgamanaM sAkSAdIzayOrjagadAtmanOH|
na vEda ruddhadhIvRttirAtmAnaM vizvamEva ca||9||
bhagavAMstadabhijJAya girizO yOgamAyayA|
AvizattadguhAkAzaM vAyuzchidramivEzvaraH||10||
Atmanyapi zivaM prAptaM taDitpiGgajaTAdharam|
tryakSaM dazabhujaM prAMzumudyantamiva bhAskaram||11||
vyAghracarmAmbaraM zUla dhanuriSvasicarmabhiH|
akSamAlADamaruka kapAlaM parazuM saha||12||
bibhrANaM sahasA bhAtaM vicakSya hRdi vismitaH|
kimidaM kuta EvEti samAdhErviratO muniH||13||
nEtrE unmIlya dadRzE sagaNaM sOmayAgatam|
rudraM trilOkaikaguruM nanAma zirasA muniH||14||
tasmai saparyAM vyadadhAtsagaNAya sahOmayA|
svAgatAsanapAdyArghya gandhasragdhUpadIpakaiH||15||
Aha tvAtmAnubhAvEna pUrNakAmasya tE vibhO|
karavAma kimIzAna yEnEdaM nirvRtaM jagat||16||
namaH zivAya zAntAya sattvAya pramRDAya ca|
rajOjuSE'tha ghOrAya namastubhyaM tamOjuSE||17||

sUta uvAca

EvaM stutaH sa bhagavAnAdidEvaH satAM gatiH|
parituSTaH prasannAtmA prahasaMstamabhASata||18||

zrIbhagavAnuvAca

varaM vRNISva naH kAmaM varadEzA vayaM trayaH|
amOghaM darzanaM yESAM martyO yadvindatE'mRtam||19||
brAhmaNAH sAdhavaH zAntA niHsaGgA bhUtavatsalAH|
EkAntabhaktA asmAsu nirvairAH samadarzinaH||20||
salOkA lOkapAlAstAnvandantyarcantyupAsatE|
ahaM ca bhagavAnbrahmA svayaM ca harirIzvaraH||21||
na tE mayyacyutE'jE ca bhidAmaNvapi cakSatE|
nAtmanazca janasyApi tadyuSmAnvayamImahi||22||
na hyammayAni tIrthAni na dEvAzcEtanOjjhitAH|
tE punantyurukAlEna yUyaM darzanamAtrataH||23||
brAhmaNEbhyO namasyAmO yE'smadrUpaM trayImayam|
bibhratyAtmasamAdhAna tapaHsvAdhyAyasaMyamaiH||24||
zravaNAddarzanAdvApi mahApAtakinO'pi vaH|
zudhyErannantyajAzcApi kimu sambhASaNAdibhiH||25||

sUta uvAca

iti candralalAmasya dharmagahyOpabRMhitam|
vacO'mRtAyanamRSirnAtRpyatkarNayOH piban||26||
sa ciraM mAyayA viSNOrbhrAmitaH karzitO bhRzam|
zivavAgamRtadhvasta klEzapuJjastamabravIt||27||

zrImArkaNDEya uvAca

ahO IzvaralIlEyaM durvibhAvyA zarIriNAm|
yannamantIzitavyAni stuvanti jagadIzvarAH||28||
dharmaM grAhayituM prAyaH pravaktArazca dEhinAm|
AcarantyanumOdantE kriyamANaM stuvanti ca||29||
naitAvatA bhagavataH svamAyAmayavRttibhiH|
na duSyEtAnubhAvastairmAyinaH kuhakaM yathA||30||
sRSTvEdaM manasA vizvamAtmanAnupravizya yaH|
guNaiH kurvadbhirAbhAti kartEva svapnadRgyathA||31||
tasmai namO bhagavatE triguNAya guNAtmanE|
kEvalAyAdvitIyAya guravE brahmamUrtayE||32||
kaM vRNE nu paraM bhUmanvaraM tvadvaradarzanAt|
yaddarzanAtpUrNakAmaH satyakAmaH pumAnbhavEt||33||
varamEkaM vRNE'thApi pUrNAtkAmAbhivarSaNAt|
bhagavatyacyutAM bhaktiM tatparESu tathA tvayi||34||

sUta uvAca

ityarcitO'bhiSTutazca muninA sUktayA girA|
tamAha bhagavAJcharvaH zarvayA cAbhinanditaH||35||
kAmO maharSE sarvO'yaM bhaktimAMstvamadhOkSajE|
AkalpAntAdyazaH puNyamajarAmaratA tathA||36||
jJAnaM traikAlikaM brahmanvijJAnaM ca viraktimat|
brahmavarcasvinO bhUyAtpurANAcAryatAstu tE||37||

sUta uvAca

EvaM varAnsa munayE dattvAgAttryakSa IzvaraH|
dEvyai tatkarma kathayannanubhUtaM purAmunA||38||
sO'pyavAptamahAyOga mahimA bhArgavOttamaH|
vicaratyadhunApyaddhA harAvEkAntatAM gataH||39||
anuvarNitamEtattE mArkaNDEyasya dhImataH|
anubhUtaM bhagavatO mAyAvaibhavamadbhutam||40||
EtatkEcidavidvAMsO mAyAsaMsRtirAtmanaH|
anAdyAvartitaM nRRNAM kAdAcitkaM pracakSatE||41||
ya EvamEtadbhRguvarya varNitaM rathAGgapANEranubhAvabhAvitam
saMzrAvayEtsaMzRNuyAdu tAvubhau tayOrna karmAzayasaMsRtirbhavEt||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox