From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

zrIzaunaka uvAca

athEmamarthaM pRcchAmO bhavantaM bahuvittamam|
samastatantrarAddhAntE bhavAnbhAgavata tattvavit||1||
tAntrikAH paricaryAyAM kEvalasya zriyaH patEH|
aGgOpAGgAyudhAkalpaM kalpayanti yathA ca yaiH||2||
tannO varNaya bhadraM tE kriyAyOgaM bubhutsatAm|
yEna kriyAnaipuNEna martyO yAyAdamartyatAm||3||

sUta uvAca

namaskRtya gurUnvakSyE vibhUtIrvaiSNavIrapi|
yAH prOktA vEdatantrAbhyAmAcAryaiH padmajAdibhiH||4||
mAyAdyairnavabhistattvaiH sa vikAramayO virAT|
nirmitO dRzyatE yatra sacitkE bhuvanatrayam||5||
Etadvai pauruSaM rUpaM bhUH pAdau dyauH zirO nabhaH|
nAbhiH sUryO'kSiNI nAsE vAyuH karNau dizaH prabhOH||6||
prajApatiH prajananamapAnO mRtyurIzituH|
tadbAhavO lOkapAlA manazcandrO bhruvau yamaH||7||
lajjOttarO'dharO lObhO dantA jyOtsnA smayO bhramaH|
rOmANi bhUruhA bhUmnO mEghAH puruSamUrdhajAH||8||
yAvAnayaM vai puruSO yAvatyA saMsthayA mitaH|
tAvAnasAvapi mahA puruSO lOkasaMsthayA||9||
kaustubhavyapadEzEna svAtmajyOtirbibhartyajaH|
tatprabhA vyApinI sAkSAtzrIvatsamurasA vibhuH||10||
svamAyAM vanamAlAkhyAM nAnAguNamayIM dadhat|
vAsazchandOmayaM pItaM brahmasUtraM trivRtsvaram||11||
bibharti sAGkhyaM yOgaM ca dEvO makarakuNDalE|
mauliM padaM pAramESThyaM sarvalOkAbhayaGkaram||12||
avyAkRtamanantAkhyamAsanaM yadadhiSThitaH|
dharmajJAnAdibhiryuktaM sattvaM padmamihOcyatE||13||
OjaHsahObalayutaM mukhyatattvaM gadAM dadhat|
apAM tattvaM daravaraM tEjastattvaM sudarzanam||14||
nabhOnibhaM nabhastattvamasiM carma tamOmayam|
kAlarUpaM dhanuH zArGgaM tathA karmamayESudhim||15||
indriyANi zarAnAhurAkUtIrasya syandanam|
tanmAtrANyasyAbhivyaktiM mudrayArthakriyAtmatAm||16||
maNDalaM dEvayajanaM dIkSA saMskAra AtmanaH|
paricaryA bhagavata AtmanO duritakSayaH||17||
bhagavAnbhagazabdArthaM lIlAkamalamudvahan|
dharmaM yazazca bhagavAMzcAmaravyajanE'bhajat||18||
AtapatraM tu vaikuNThaM dvijA dhAmAkutObhayam|
trivRdvEdaH suparNAkhyO yajJaM vahati pUruSam||19||
anapAyinI bhagavatI zRIH sAkSAdAtmanO harEH
viSvakSEnastantramUrtirviditaH pArSadAdhipaH
nandAdayO'STau dvAHsthAzca tE'NimAdyA harErguNAH||20||
vAsudEvaH saGkarSaNaH pradyumnaH puruSaH svayam|
aniruddha iti brahmanmUrtivyUhO'bhidhIyatE||21||
sa vizvastaijasaH prAjJasturIya iti vRttibhiH|
arthEndriyAzayajJAnairbhagavAnparibhAvyatE||22||
aGgOpAGgAyudhAkalpairbhagavAMstaccatuSTayam|
bibharti sma caturmUrtirbhagavAnharirIzvaraH||23||
dvijaRSabha sa ESa brahmayOniH svayaMdRk
svamahimaparipUrNO mAyayA ca svayaitat|
sRjati harati pAtItyAkhyayAnAvRtAkSO
vivRta iva niruktastatparairAtmalabhyaH||24||
zrIkRSNa kRSNasakha vRSNyRSabhAvanidhrug
rAjanyavaMzadahanAnapavargavIrya|
gOvinda gOpavanitAvrajabhRtyagIta
tIrthazravaH zravaNamaGgala pAhi bhRtyAn||25||
ya idaM kalya utthAya mahApuruSalakSaNam|
taccittaH prayatO japtvA brahma vEda guhAzayam||26||

zrIzaunaka uvAca

zukO yadAha bhagavAnviSNurAtAya zRNvatE|
saurO gaNO mAsi mAsi nAnA vasati saptakaH||27||
tESAM nAmAni karmANi niyuktAnAmadhIzvaraiH|
brUhi naH zraddadhAnAnAM vyUhaM sUryAtmanO harEH||28||

sUta uvAca

anAdyavidyayA viSNOrAtmanaH sarvadEhinAm|
nirmitO lOkatantrO'yaM lOkESu parivartatE||29||
Eka Eva hi lOkAnAM sUrya AtmAdikRddhariH|
sarvavEdakriyAmUlamRSibhirbahudhOditaH||30||
kAlO dEzaH kriyA kartA karaNaM kAryamAgamaH|
dravyaM phalamiti brahmannavadhOktO'jayA hariH||31||
madhvAdiSu dvAdazasu bhagavAnkAlarUpadhRk|
lOkatantrAya carati pRthagdvAdazabhirgaNaiH||32||
dhAtA kRtasthalI hEtirvAsukI rathakRnmunE|
pulastyastumbururiti madhumAsaM nayantyamI||33||
aryamA pulahO'thaujAH prahEtiH puJjikasthalI|
nAradaH kacchanIrazca nayantyEtE sma mAdhavam||34||
mitrO'triH pauruSEyO'tha takSakO mEnakA hahAH|
rathasvana iti hyEtE zukramAsaM nayantyamI||35||
vasiSThO varuNO rambhA sahajanyastathA huhUH|
zukrazcitrasvanazcaiva zucimAsaM nayantyamI||36||
indrO vizvAvasuH zrOtA ElApatrastathAGgirAH|
pramlOcA rAkSasO varyO nabhOmAsaM nayantyamI||37||
vivasvAnugrasEnazca vyAghra AsAraNO bhRguH|
anumlOcA zaGkhapAlO nabhasyAkhyaM nayantyamI||38||
pUSA dhanaJjayO vAtaH suSENaH surucistathA|
ghRtAcI gautamazcEti tapOmAsaM nayantyamI||39||
RturvarcA bharadvAjaH parjanyaH sEnajittathA|
vizva airAvatazcaiva tapasyAkhyaM nayantyamI||40||
athAMzuH kazyapastArkSya RtasEnastathOrvazI|
vidyucchatrurmahAzaGkhaH sahOmAsaM nayantyamI||41||
bhagaH sphUrjO'riSTanEmirUrNa Ayuzca paJcamaH|
karkOTakaH pUrvacittiH puSyamAsaM nayantyamI||42||
tvaSTA RcIkatanayaH kambalazca tilOttamA|
brahmApEtO'tha satajiddhRtarASTra iSambharAH||43||
viSNurazvatarO rambhA sUryavarcAzca satyajit|
vizvAmitrO makhApEta UrjamAsaM nayantyamI||44||
EtA bhagavatO viSNOrAdityasya vibhUtayaH|
smaratAM sandhyayOrnRRNAM harantyaMhO dinE dinE||45||
dvAdazasvapi mAsESu dEvO'sau SaDbhirasya vai|
caransamantAttanutE paratrEha ca sanmatim||46||
sAmargyajurbhistalliGgairRSayaH saMstuvantyamum|
gandharvAstaM pragAyanti nRtyantyapsarasO'grataH||47||
unnahyanti rathaM nAgA grAmaNyO rathayOjakAH|
cOdayanti rathaM pRSThE nairRtA balazAlinaH||48||
vAlakhilyAH sahasrANi SaSTirbrahmarSayO'malAH|
puratO'bhimukhaM yAnti stuvanti stutibhirvibhum||49||
EvaM hyanAdinidhanO bhagavAnharirIzvaraH
kalpE kalpE svamAtmAnaM vyUhya lOkAnavatyajaH||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox