From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

sUta uvAca

namO dharmAya mahatE namaH kRSNAya vEdhasE|
brahmaNEbhyO namaskRtya dharmAnvakSyE sanAtanAn||1||
EtadvaH kathitaM viprA viSNOzcaritamadbhutam|
bhavadbhiryadahaM pRSTO narANAM puruSOcitam||2||
atra saGkIrtitaH sAkSAtsarvapApaharO hariH|
nArAyaNO hRSIkEzO bhagavAnsAtvatAmpatiH||3||
atra brahma paraM guhyaM jagataH prabhavApyayam|
jJAnaM ca tadupAkhyAnaM prOktaM vijJAnasaMyutam||4||
bhaktiyOgaH samAkhyAtO vairAgyaM ca tadAzrayam|
pArIkSitamupAkhyAnaM nAradAkhyAnamEva ca||5||
prAyOpavEzO rAjarSErviprazApAtparIkSitaH|
zukasya brahmarSabhasya saMvAdazca parIkSitaH||6||
yOgadhAraNayOtkrAntiH saMvAdO nAradAjayOH|
avatArAnugItaM ca sargaH prAdhAnikO'grataH||7||
vidurOddhavasaMvAdaH kSattRmaitrEyayOstataH|
purANasaMhitApraznO mahApuruSasaMsthitiH||8||
tataH prAkRtikaH sargaH sapta vaikRtikAzca yE|
tatO brahmANDasambhUtirvairAjaH puruSO yataH||9||
kAlasya sthUlasUkSmasya gatiH padmasamudbhavaH|
bhuva uddharaNE'mbhOdhErhiraNyAkSavadhO yathA||10||
UrdhvatiryagavAksargO rudrasargastathaiva ca|
ardhanArIzvarasyAtha yataH svAyambhuvO manuH||11||
zatarUpA ca yA strINAmAdyA prakRtiruttamA|
santAnO dharmapatnInAM kardamasya prajApatEH||12||
avatArO bhagavataH kapilasya mahAtmanaH|
dEvahUtyAzca saMvAdaH kapilEna ca dhImatA||13||
navabrahmasamutpattirdakSayajJavinAzanam|
dhruvasya caritaM pazcAtpRthOH prAcInabarhiSaH||14||
nAradasya ca saMvAdastataH praiyavrataM dvijAH|
nAbhEstatO'nucaritamRSabhasya bharatasya ca||15||
dvIpavarSasamudrANAM girinadyupavarNanam|
jyOtizcakrasya saMsthAnaM pAtAlanarakasthitiH||16||
dakSajanma pracEtObhyastatputrINAM ca santatiH|
yatO dEvAsuranarAstiryaGnagakhagAdayaH||17||
tvASTrasya janmanidhanaM putrayOzca ditErdvijAH|
daityEzvarasya caritaM prahrAdasya mahAtmanaH||18||
manvantarAnukathanaM gajEndrasya vimOkSaNam|
manvantarAvatArAzca viSNOrhayazirAdayaH||19||
kaurmaM mAtsyaM nArasiMhaM vAmanaM ca jagatpatEH|
kSIrOdamathanaM tadvadamRtArthE divaukasAm||20||
dEvAsuramahAyuddhaM rAjavaMzAnukIrtanam|
ikSvAkujanma tadvaMzaH sudyumnasya mahAtmanaH||21||
ilOpAkhyAnamatrOktaM tArOpAkhyAnamEva ca|
sUryavaMzAnukathanaM zazAdAdyA nRgAdayaH||22||
saukanyaM cAtha zaryAtEH kakutsthasya ca dhImataH|
khaTvAGgasya ca mAndhAtuH saubharEH sagarasya ca||23||
rAmasya kOzalEndrasya caritaM kilbiSApaham|
nimEraGgaparityAgO janakAnAM ca sambhavaH||24||
rAmasya bhArgavEndrasya niHkSatRIkaraNaM bhuvaH|
ailasya sOmavaMzasya yayAtErnahuSasya ca||25||
dauSmantErbharatasyApi zAntanOstatsutasya ca|
yayAtErjyESThaputrasya yadOrvaMzO'nukIrtitaH||26||
yatrAvatIRNO bhagavAnkRSNAkhyO jagadIzvaraH|
vasudEvagRhE janma tatO vRddhizca gOkulE||27||
tasya karmANyapArANi kIrtitAnyasuradviSaH|
pUtanAsupayaHpAnaM zakaTOccATanaM zizOH||28||
tRNAvartasya niSpESastathaiva bakavatsayOH|
aghAsuravadhO dhAtrA vatsapAlAvagUhanam||29||
dhEnukasya sahabhrAtuH pralambasya ca saGkSayaH|
gOpAnAM ca paritrANaM dAvAgnEH parisarpataH||30||
damanaM kAliyasyAhErmahAhErnandamOkSaNam|
vratacaryA tu kanyAnAM yatra tuSTO'cyutO vrataiH||31||
prasAdO yajJapatnIbhyO viprANAM cAnutApanam|
gOvardhanOddhAraNaM ca zakrasya surabhEratha||32||
yajJabhiSEkaH kRSNasya strIbhiH krIDA ca rAtriSu|
zaGkhacUDasya durbuddhErvadhO'riSTasya kEzinaH||33||
akrUrAgamanaM pazcAtprasthAnaM rAmakRSNayOH|
vrajastrINAM vilApazca mathurAlOkanaM tataH||34||
gajamuSTikacANUra kaMsAdInAM tathA vadhaH|
mRtasyAnayanaM sUnOH punaH sAndIpanErgurOH||35||
mathurAyAM nivasatA yaducakrasya yatpriyam|
kRtamuddhavarAmAbhyAM yutEna hariNA dvijAH||36||
jarAsandhasamAnIta sainyasya bahuzO vadhaH|
ghAtanaM yavanEndrasya kuzasthalyA nivEzanam||37||
AdAnaM pArijAtasya sudharmAyAH surAlayAt|
rukmiNyA haraNaM yuddhE pramathya dviSatO harEH||38||
harasya jRmbhaNaM yuddhE bANasya bhujakRntanam|
prAgjyOtiSapatiM hatvA kanyAnAM haraNaM ca yat||39||
caidyapauNDrakazAlvAnAM dantavakrasya durmatEH|
zambarO dvividaH pIThO muraH paJcajanAdayaH||40||
mAhAtmyaM ca vadhastESAM vArANasyAzca dAhanam|
bhArAvataraNaM bhUmErnimittIkRtya pANDavAn||41||
viprazApApadEzEna saMhAraH svakulasya ca|
uddhavasya ca saMvAdO vasudEvasya cAdbhutaH||42||
yatrAtmavidyA hyakhilA prOktA dharmavinirNayaH|
tatO martyaparityAga AtmayOgAnubhAvataH||43||
yugalakSaNavRttizca kalau nRRNAmupaplavaH|
caturvidhazca pralaya utpattistrividhA tathA||44||
dEhatyAgazca rAjarSErviSNurAtasya dhImataH
zAkhApraNayanamRSErmArkaNDEyasya satkathA
mahApuruSavinyAsaH sUryasya jagadAtmanaH||45||
iti cOktaM dvijazrESThA yatpRSTO'hamihAsmi vaH|
lIlAvatArakarmANi kIrtitAnIha sarvazaH||46||
patitaH skhalitazcArtaH kSuttvA vA vivazO gRNan|
harayE nama ityuccairmucyatE sarvapAtakAt||47||
saGkIrtyamAnO bhagavAnanantaH zrutAnubhAvO vyasanaM hi puMsAm|
pravizya cittaM vidhunOtyazESaM yathA tamO'rkO'bhramivAtivAtaH||48||
mRSA girastA hyasatIrasatkathA na kathyatE yadbhagavAnadhOkSajaH|
tadEva satyaM tadu haiva maGgalaM tadEva puNyaM bhagavadguNOdayam||49||
tadEva ramyaM ruciraM navaM navaM tadEva zazvanmanasO mahOtsavam|
tadEva zOkArNavazOSaNaM nRNAM yaduttamaHzlOkayazO'nugIyatE||50||
na yadvacazcitrapadaM harEryazO
jagatpavitraM pragRNIta karhicit|
taddhvAGkSatIRthaM na tu haMsasEvitaM
yatrAcyutastatra hi sAdhavO'malAH||51||
tadvAgvisargO janatAghasamplavO yasminpratizlOkamabaddhavatyapi|
nAmAnyanantasya yazO'GkitAni yatzRNvanti gAyanti gRNanti sAdhavaH||52||
naiSkarmyamapyacyutabhAvavarjitaM
na zObhatE jJAnamalaM niraJjanam|
kutaH punaH zazvadabhadramIzvarE
na hyarpitaM karma yadapyanuttamam||53||
yazaHzriyAmEva parizramaH parO varNAzramAcAratapaHzrutAdiSu|
avismRtiH zrIdharapAdapadmayOrguNAnuvAdazravaNAdarAdibhiH||54||
avismRtiH kRSNapadAravindayOH kSiNOtyabhadrANi ca zaM tanOti|
sattvasya zuddhiM paramAtmabhaktiM jJAnaM ca vijJAnavirAgayuktam||55||
yUyaM dvijAgryA bata bhUribhAgA yacchazvadAtmanyakhilAtmabhUtam|
nArAyaNaM dEvamadEvamIzamajasrabhAvA bhajatAvivEzya||56||
ahaM ca saMsmArita AtmatattvaM zrutaM purA mE paramarSivaktrAt|
prAyOpavEzE nRpatEH parIkSitaH sadasyRSINAM mahatAM ca zRNvatAm||57||
EtadvaH kathitaM viprAH kathanIyOrukarmaNaH|
mAhAtmyaM vAsudEvasya sarvAzubhavinAzanam||58||
ya EtatzrAvayEnnityaM yAmakSaNamananyadhIH
zlOkamEkaM tadardhaM vA pAdaM pAdArdhamEva vA
zraddhAvAnyO'nuzRNuyAtpunAtyAtmAnamEva saH||59||
dvAdazyAmEkAdazyAM vA zRNvannAyuSyavAnbhavEt|
paThatyanaznanprayataH pUtO bhavati pAtakAt||60||
puSkarE mathurayAM ca dvAravatyAM yatAtmavAn|
upOSya saMhitAmEtAM paThitvA mucyatE bhayAt||61||
dEvatA munayaH siddhAH pitarO manavO nRpAH|
yacchanti kAmAngRNataH zRNvatO yasya kIrtanAt||62||
RcO yajUMSi sAmAni dvijO'dhItyAnuvindatE|
madhukulyA ghRtakulyAH payaHkulyAzca tatphalam||63||
purANasaMhitAmEtAmadhItya prayatO dvijaH|
prOktaM bhagavatA yattu tatpadaM paramaM vrajEt||64||
viprO'dhItyApnuyAtprajJAM rAjanyOdadhimEkhalAm|
vaizyO nidhipatitvaM ca zUdraH zudhyEta pAtakAt||65||
kalimalasaMhatikAlanO'khilEzO hariritaratra na gIyatE hyabhIkSNam|
iha tu punarbhagavAnazESamUrtiH paripaThitO'nupadaM kathAprasaGgaiH||66||
tamahamajamanantamAtmatattvaM jagadudayasthitisaMyamAtmazaktim|
dyupatibhirajazakrazaGkarAdyairduravasitastavamacyutaM natO'smi||67||
upacitanavazaktibhiH sva AtmanyuparacitasthirajaGgamAlayAya|
bhagavata upalabdhimAtradhamnE suraRSabhAya namaH sanAtanAya||68||
svasukhanibhRtacEtAstadvyudastAnyabhAvO
'pyajitaruciralIlAkRSTasArastadIyam
vyatanuta kRpayA yastattvadIpaM purANaM
tamakhilavRjinaghnaM vyAsasUnuM natO'smi||69||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox