From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

sUta uvAca

yaM brahmA varuNEndrarudramarutaH stunvanti divyaiH stavair
vEdaiH sAGgapadakramOpaniSadairgAyanti yaM sAmagAH|
dhyAnAvasthitatadgatEna manasA pazyanti yaM yOginO
yasyAntaM na viduH surAsuragaNA dEvAya tasmai namaH||1||
pRSThE bhrAmyadamandamandaragirigrAvAgrakaNDUyanAn
nidrAlOH kamaThAkRtErbhagavataH zvAsAnilAH pAntu vaH|
yatsaMskArakalAnuvartanavazAdvElAnibhEnAmbhasAM
yAtAyAtamatandritaM jalanidhErnAdyApi vizrAmyati||2||
purANasaGkhyAsambhUtimasya vAcyaprayOjanE|
dAnaM dAnasya mAhAtmyaM pAThAdEzca nibOdhata||3||
brAhmaM daza sahasrANi pAdmaM paJcOnaSaSTi ca|
zrIvaiSNavaM trayOviMzaccaturviMzati zaivakam||4||
dazASTau zrIbhAgavataM nAradaM paJcaviMzati|
mArkaNDaM nava vAhnaM ca dazapaJca catuHzatam||5||
caturdaza bhaviSyaM syAttathA paJcazatAni ca|
dazASTau brahmavaivartaM laiGgamEkAdazaiva tu||6||
caturviMzati vArAhamEkAzItisahasrakam|
skAndaM zataM tathA caikaM vAmanaM daza kIrtitam||7||
kaurmaM saptadazAkhyAtaM mAtsyaM tattu caturdaza|
EkOnaviMzatsauparNaM brahmANDaM dvAdazaiva tu||8||
EvaM purANasandOhazcaturlakSa udAhRtaH|
tatrASTadazasAhasraM zrIbhAgavatam iSyatE||9||
idaM bhagavatA pUrvaM brahmaNE nAbhipaGkajE|
sthitAya bhavabhItAya kAruNyAtsamprakAzitam||10||
AdimadhyAvasAnESu vairAgyAkhyAnasaMyutam|
harilIlAkathAvrAtA mRtAnanditasatsuram||11||
sarvavEdAntasAraM yadbrahmAtmaikatvalakSaNam|
vastvadvitIyaM tanniSThaM kaivalyaikaprayOjanam||12||
prauSThapadyAM paurNamAsyAM hEmasiMhasamanvitam|
dadAti yO bhAgavataM sa yAti paramAM gatim||13||
rAjantE tAvadanyAni purANAni satAM gaNE|
yAvadbhAgavataM naiva zrUyatE'mRtasAgaram||14||
sarvavEdAntasAraM hi zrIbhAgavatamiSyatE|
tadrasAmRtatRptasya nAnyatra syAdratiH kvacit||15||
nimnagAnAM yathA gaGgA dEvAnAmacyutO yathA|
vaiSNavAnAM yathA zambhuH purANAnAmidamtathA||16||
kSEtrANAM caiva sarvESAM yathA kAzI hyanuttamA|
tathA purANavrAtAnAM zrImadbhAgavataM dvijAH||17||
zrImadbhAgavataM purANamamalaM yadvaiSNavAnAM priyaM
yasminpAramahaMsyamEkamamalaM jJAnaM paraM gIyatE|
tatra jJAnavirAgabhaktisahitaM naiSkarmyamAviskRtaM
tacchRNvansupaThanvicAraNaparO bhaktyA vimucyEnnaraH||18||
kasmai yEna vibhAsitO'yamatulO jJAnapradIpaH purA
tadrUpENa ca nAradAya munayE kRSNAya tadrUpiNA|
yOgIndrAya tadAtmanAtha bhagavadrAtAya kAruNyatas
tacchuddhaM vimalaM vizOkamamRtaM satyaM paraM dhImahi||19||
namastasmai bhagavatE vAsudEvAya sAkSiNE|
ya idamkRpayA kasmai vyAcacakSE mumukSavE||20||
yOgIndrAya namastasmai zukAya brahmarUpiNE|
saMsArasarpadaSTaM yO viSNurAtamamUmucat||21||
bhavE bhavE yathA bhaktiH pAdayOstava jAyatE|
tathA kuruSva dEvEza nAthastvaM nO yataH prabhO||22||
nAmasaGkIrtanaM yasya sarvapApa praNAzanam
praNAmO duHkhazamanastaM namAmi hariM param||23||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwAdazaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox