From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

bhaja gOvindam

bhaja gOvindaM bhaja gOvindam
gOvindaM bhaja mUDhamatE|
samprAptE sannihitE kAlE
na hi na hi rakSati DukRJ karaNE||1||
mUDha jahIhi dhanAgamatRSNAm
kuru sadbuddhiM manasi vitRSNAm|
yallabhasE nijakarmOpAttam
vittaM tEna vinOdaya cittam||2||
nArIstanabharanAbhIdEzaM
dRSTvA mA gA mOhAvEzam|
EtanmAMsAvasAdi vikAram
manasi vicintaya vAraM vAram||3||
nalinIdalagatajalamatitaralam
tadvajjIvitamatizayacapalam|
viddhi vyAdhyabhimAnagrastam
lOkaM zOkahataM ca samastam||4||
yAvadvittOpArjana-saktaH
tAvannija-parivArO raktaH|
pazcAjjIvati jarjaradEhE
vArtAM kO'pi na pRcchati gEhE||5||
yAvat pavanO nivasati dEhE
tAvat pRcchati kuzalaM gEhE|
gatavati vAyau dEhApAyE
bhAryA bibhyati tasmin kAyE||6||
bAlastAvatkrIDAsaktaH
taruNastAvattaruNIsaktaH|
vRddhastAvaccintAsaktaH
parE brahmaNi kO'pi na saktaH||7||
kA tE kAntA kastE putraH
saMsArO'yamatIva vicitraH|
kasya tvaM kaH kuta AyAtaH
tattvaM cintaya tadiha bhrAtaH||8||
satsaGgatvE niHsaGgatvam
nissaGgatvE nirmOhatvam|
nirmOhatvE nizcalitattvam
nizcalitattvE jIvana-muktiH||9||
vayasi gatE kaH kAmavikAraH
zuSkE nIrE kaH kAsAraH|
kSINE vittE kaH parivAraH
jJAtE tattvE kaH saMsAraH||10||
mA kuru dhanajanayauvanagarvam
harati nimESAt kAlaH sarvam|
mAyAmayamidamakhilaM hitvA
brahmapadaM tvaM praviza viditvA||11||
dinayAminyau sAyaM prAtaH
ziziravasantau punarAyAtaH|
kAlaH krIDati gacchatyAyuH
tadapi na muJcatyAzAvAyuH||12||
dvAdazamaJjarikAbhirazESaH
kathitO vaiyAkaraNasyaiSaH|
upadEzO bhUdvidyAnipuNaiH
zrImacchaGkarabhagavaccharaNaiH||
kA tE kAntA dhanagatacintA
vAtula kiM tava nAsti niyantA|
trijagati sajjanasaGgatirEkA
bhavati bhavArNavataraNE naukA||13||
jaTilO muNDI luJchitakEzaH
kASAyAmbarabahukRtavESaH|
pazyannapi cana pazyati mUDhaH
udaranimittaM bahukRtavESaH||14||
aGgaM galitaM palitaM muNDam
dazanavihInaM jAtaM tuNDam|
vRddhO yAti gRhItvA daNDam
tadapi na muJcatyAzApiNDam||15||
agrE vahniH pRSThE bhAnuH
rAtrau cubukasamarpitajAnuH|
karatalabhikSastarutalavAsaH
tadapi na muJcatyAzApAzaH||16||
kurutE gaGgAsAgaragamanaM
vrataparipAlanamathavA dAnam|
jJAnavihInaH sarvamatEna
muktiM na bhajati janmazatEna||17||
suramandira-tarumUla-nivAsaH
zayyA bhUtalamajinaM vAsaH|
sarva-parigraha bhOgatyAgaH
kasya sukhaM na karOti virAgaH||18||
yOgaratO vA bhOgaratO vA
saGgaratO vA saGgavihInaH|
yasya brahmaNi ramatE cittaM
nandati nandati nandatyEva||19||
bhagavadgItA kiJcidadhItA
gaGgAjalalava-kaNikA pItA|
sakRdapi yEna murAri samarcA
kriyatE tasya yamEna na carcA||20||
punarapi jananaM punarapi maraNam
punarapi jananI-jaTharE zayanam|
iha saMsArE bahudustArE
kRpayA'pArE pAhi murArE||21||
rathyA-carpaTa-viracita-kanthaH
puNyApuNya-vivarjita-panthaH|
yOgI yOganiyOjita cittO
ramatE bAlOnmattavadEva||22||
kastvaM kO'haM kuta AyAtaH
kA mE jananI kO mE tAtaH|
iti paribhAvaya sarvamasAram
vizvaM tyaktvA svapnavicAram||23||
tvayi mayi cAnyatraikO viSNuH
vyarthaM kupyasi mayyasahiSNuH|
sarvasminnapi pazyAtmAnaM
sarvatrOtsRja bhEdAjJAnam||24||
zatrau mitrE putrE bandhau
mA kuru yatnaM vigrahasandhau|
bhava samacittaH sarvatra tvam
vAJchasyacirAdyadi viSNutvam||25||
kAmaM krOdhaM lObhaM mOhaM
tyaktvA''tmAnaM bhAvaya kO'ham|
AtmajJAnavihInA mUDhAH
tE pacyantE narakanigUDhAH||26||
gEyaM gItA nAmasahasraM
dhyEyaM zrIpati-rUpamajasram|
nEyaM sajjana-saGgE cittaM
dEyaM dInajanAya ca vittam||27||
sukhataH kriyatE rAmAbhOgaH
pazcAddhanta zarIrE rOgaH|
yadyapi lOkE maraNaM zaraNaM
tadapi na muJcati pApAcaraNam||28||
arthamanarthaM bhAvaya nityaM
nAsti tataH sukhalEzaH satyam|
putrAdapi dhanabhAjAM bhItiH
sarvatraiSA vihitA rItiH||29||
prANAyAmaM pratyAhAraM
nityAnitya-vivEkavicAram|
jApyasamEta-samAdhividhAnaM
kurvavadhAnaM mahadavadhAnam||30||
gurucaraNAmbuja-nirbhara-bhaktaH
saMsArAdacirAdbhava muktaH|
sEndriyamAnasa-niyamAdEvaM
drakSyasi nijahRdayasthaM dEvam||31||
mUDhaH kazcana vaiyAkaraNO
DukRJkaraNAdhyayana-dhuriNaH|
zrImacchaGkara-bhagavacchiSyaiH
bOdhita AsicchOdhitakaraNaH||32||
bhaja gOvindaM bhaja gOvindam
gOvindaM bhaja mUDhamatE|
nAmasmaraNAdanyamupAyaM
na hi pazyAmO bhavataraNE||33||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM bhaja gOvindaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox