From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

bilvASTakam

tridalaM triguNAkAraM trinEtraM ca triyAyudham|
trijanmapApasaMhAraM EkabilvaM zivArpaNam||1||
trizAkhaiH bilvapatraizca hyacchidraiH kOmalaiH zubhaiH|
zivapUjAM kariSyAmi hyEkabilvaM zivArpaNam||2||
akhaNDabilvapatrENa pUjitE nandikEzvarE|
zud‌dhyanti sarvapApEbhyO hyEkabilvaM zivArpaNam||3||
zAligrAma-zilAmEkAM viprANAM jAtu cArpayEt|
sOmayajJa-mahApuNyaM EkabilvaM zivArpaNam||4||
dantikOTi-sahasrANi vAjapEya-zatAni ca|
kOTikanyA-mahAdAnaM EkabilvaM zivArpaNam||5||
lakSmyAstanuta utpannaM mahAdEvasya ca priyam|
bilvavRkSaM prayacchAmi hyEkabilvaM zivArpaNam||6||
darzanaM bilvavRkSasya sparzanaM pApanAzanam|
aghOrapApasaMhAraM EkabilvaM zivArpaNam||7||
kAzIkSEtranivAsaM ca kAlabhairavadarzanam|
prayAgamAdhavaM dRSTvA hyEkabilvaM zivArpaNam||8||
mUlatO brahmarUpAya madhyatO viSNurUpiNE|
agrataH zivarUpAya hyEkabilvaM zivArpaNam||9||
bilvASTakamidaM puNyaM yaH paThEt zivasannidhau|
sarvapApavinirmuktaH zivalOkamavApnuyAt||


||iti bilvASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox