From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


bRhaspatistOtram

gururbRhaspatirjIvaH surAcAryO vidAM varaH|
vAgIzO dhiSaNO dIrghazmazruH pItAmbarO yuvA||1||
sudhAdRSTirgrahAdhIzO grahapIDApahArakaH|
dayAkaraH saumyamUrtiH surArcyaH kuGmaladyutiH||2||
lOkapUjyO lOkagururnItijJO nItikArakaH|
tArApatizcAGgirasO vEdavEdyaH pitAmahaH||3||
bhaktyA bRhaspatiM smRtvA nAmAnyEtAni yaH paThEt|
arOgI balavAn zrImAn putravAn sa bhavEnnaraH||4||
jIvEdvarSazataM martyaH pApaM nazyati nazyati|
yaH pUjayEdgurudinE pItagandhAkSatAmbaraiH||5||
puSpadIpOpahAraizca pUjayitvA bRhaspatim|
brAhmaNAnbhOjayitvA ca pIDAzAntirbhavEdgurOH||6||


||iti zrIskAndapurANE zrI bRhaspatistOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox