From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


budhapaJcaviMzatinAmastOtram

budhO buddhimatAM zrESThO buddhidAtA dhanapradaH|
priyaGgukalikAzyAmaH kaJjanEtrO manOharaH||1||
grahOpamO rauhiNEyO nakSatrEzO dayAkaraH|
viruddhakAryahantA ca saumyo buddhivivardhanaH||2||
candrAtmajO viSNurUpI jJAnijJO jJAninAyakaH|
grahapIDAharO dAraputradhAnyapazupradaH||3||
lOkapriyaH saumyamUrtirguNadO guNivatsalaH|
paJcaviMzatinAmAni budhasyaitAni yaH paThEt||4||
smRtvA budhaM sadA tasya pIDA sarvA vinazyati|
taddinE vA paThEdyastu labhatE sa manOgatam||5||

||iti zrIpadmapurANE zrI budhapaJcaviMzatinAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox