From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


campakapurI zrInivAsASTakam

zaubhra-rAja rAja-rAja kaJjayOni-vanditaM
nitya-bhakta-pUjitaM sudhanva-pUjakAJcitam|
kaJja-cakra-kaustubhAsi-rAjitaM gadAdharaM
campakApurI-nivAsa-mAnivAsamAzrayE||
pannagAri-yAyinaM supannagEza-zAyinaM
paGkajAri-paGkajESTa-lOcanaM caturbhujam|
paGkajAta-zOSakaM vipaGkajAta-pOSakaM
campakApurI-nivAsa-mAnivAsamAzrayE||
sarvalOka-nAyakaM suvAJchitArtha-dAyakaM
zarvacApa-bhaJjakaM sagarva-rAvaNAntakam|
pIta-cEla-dhArakaM kucEla-rikta-dAyakaM
campakApurI-nivAsa-mAnivAsamAzrayE||
nAradAdi-vanditaM nRnAra-zaila-bhaJjitam
nAra-sadma-vAsa-jAta-nAra-pUrvakAyanam|
nAra-tallajAlayaM kunArakAntakAlayaM
campakApurI-nivAsa-mAnivAsamAzrayE||
kAla-mEgha-varNakaM prakAma-mukti-dAyakaM
kAla-kAla-kArakaM kukAla-pAza-dUrakam|
ratna-varma-rAja-varSma-bhAnu-vRnda-bhAskaraM
campakApurI-nivAsa-mAnivAsamAzrayE||
dakSa-zikSaka-cchidaM kuhATakAkSa-sambhidaM
yakSa-gIta-sEvitaM surakSaNaika-dIkSitam|
akSa-jAta-mArakaM kaTAkSa-dRSTi-tArakaM
campakApurI-nivAsa-mAnivAsamAzrayE||
svarNa-sUtra-gumphitOru-sAlikAzma-mAlikaM
ratna-ratna-raJjitaM gadAJcitaM kRpAkaram|
prajvalatkirITinaM pravisphurat-tripuNDrakaM
campakApurI-nivAsa-mAnivAsamAzrayE||
vaktra-kAnti-vaJcitOru-zAradEndumaNDalaM
kunda-danta-mindirEzamakSaraM nirAmayam|
mandahAsa-zubhritAza-kiGkiNI-lasat-kaTaM
campakApurI-nivAsa-mAnivAsamAzrayE||
zrInivAsamaSTakam bhavAbdhi-zOka-zOSakaM
sarvapApa-nAzakaM suputra-pautra-dAyakam|
yE paThanti bhaktitaH prayAnti tE tu sarvadA
campakApurI-nivAsa-mAnivAsa-sannidhim||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox