From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


candrazEkharEndra sarasvatI aSTOttarazatanAmAvaliH


 1. OM zrI kAJcI-kAmakOTi-pIThAdhIzvarAya namaH
 2. OM zrI candrazEkharEndra-sarasvatI-gurubhyO namaH
 3. OM sannyAsAzramazikharAya namaH
 4. OM kASAya-daNDadhAriNE namaH
 5. OM sarvapIDAprAyazcittAya namaH
 6. OM svAmInAthAya namaH
 7. OM karuNAsAgarAya namaH
 8. OM jagadAkarSaNazaktayE namaH
 9. OM sarvacarAcarahRdayasthAya namaH
 10. OM bhaktaparipAlakazrESThAya namaH
 11. OM dharmaparipAlakAya namaH
 12. OM zrI jayEndrasarasvatyAcAryAya namaH
 13. OM brahmOpadEzakAya namaH
 14. OM zaktisvarUpakAya namaH
 15. OM bhaktajanapriyAya namaH
 16. OM brahma-viSNu-zivaikya EkarUpAya namaH
 17. OM kAzIkSEtravAsAya namaH
 18. OM kailAsazikharavAsAya namaH
 19. OM sarvadharmaparipOSakAya namaH
 20. OM caturvarNarakSakAya namaH
 21. OM lOkarakSitasaGkalpAya namaH
 22. OM sarvanISThAparAya namaH
 23. OM sarvapApaharAya namaH
 24. OM dharmarakSakasantuSTAya namaH
 25. OM bhaktArpitadhanasvIkartrE namaH
 26. OM sarvOpaniSad vyutpannAya namaH
 27. OM sarvazAstragamanAya namaH
 28. OM sarvalOkapitAmahAya namaH
 29. OM bhaktAbhISTapradAyakAya namaH
 30. OM brAhmaNyapOSakAya namaH
 31. OM nAnAvidhapuSpArcitAya namaH
 32. OM rudrAkSakirITadhAriNE namaH
 33. OM bhasmOddhUlitavESakAya namaH
 34. OM sarvajJAya namaH
 35. OM sarvacarAcaravyAptrE namaH
 36. OM anEkaziSyaparipAlakAya namaH
 37. OM caJcalamanadhvaMsinE namaH
 38. OM abhayahastAya namaH
 39. OM bhayApahAya namaH
 40. OM yajJapuruSAya namaH
 41. OM yajJakartrE namaH
 42. OM yajJasampannAya namaH
 43. OM yajJasahAyakAya namaH
 44. OM yajJaphaladAya namaH
 45. OM yajJapriyAya namaH
 46. OM sarvOpamAnayOgyAya namaH
 47. OM sphaTika-tulasI-rudrAkSa-hAra-dhAriNE namaH
 48. OM brahma-kSatriya-vaizya-zUdrAdi caturvarNajanasamadRSTAya namaH
 49. OM RgyajussAmAtharvaNAdi caturvEdarakSakAya namaH
 50. OM dakSiNAmUrtisvarUpAya namaH
 51. OM jAgrat-svapna-suSuptyAdyavasthAnugrahAya namaH
 52. OM kOTisUryaprakAzatEjOmayazarIrAya namaH
 53. OM sAdhusaGgarakSakAya namaH
 54. OM azvagajagOpUjapriyAya namaH
 55. OM gurupAdukApUjAturantarAya namaH
 56. OM kanakAbhiSiktAya namaH
 57. OM svarNabilvadalapUjyAya namaH
 58. OM sarvajIvamOkSadAya namaH
 59. OM mUkavAgdAnanipuNAya namaH
 60. OM nEtradIkSAdAnAya namaH
 61. OM dvAdazaliGgasthApitAya namaH
 62. OM gAnarasapriyAya namaH
 63. OM zrI jayEndrasarasvatI-pUjitAya namaH
 64. OM sakalakalAsiddhidAya namaH
 65. OM caturvarNajanapUjitAya namaH
 66. OM anEkabhASA-sambhASaNa-siddhidAya namaH
 67. OM aSTasiddhipradAyakAya namaH
 68. OM zrIzAradAmaThasthAya namaH
 69. OM nityAnnadAnasuprItAya namaH
 70. OM prArthanAmAtrasulabhAya namaH
 71. OM pAdayAtrapriyAya namaH
 72. OM nAnAvidha-mata-paNDitAya namaH
 73. OM zrutismRtipurANAya namaH
 74. OM dEva-yakSa-kinnara-kimpuruSa-pUjyAya namaH
 75. OM zravaNAnandAya namaH
 76. OM darzanAnandAya namaH
 77. OM jihvAnandAya namaH
 78. OM cintitAnandAya namaH
 79. OM zaiva-vaiSNava-bhEda-dhvaMsinE namaH
 80. OM zaGkaharAya namaH
 81. OM zaGkhahastAya namaH
 82. OM vINAmRdaGgasakalavAdya-nAdasvarUpAya namaH
 83. OM rAga-svara-sAhitya-rasikAya namaH
 84. OM naTana-nATya-nATakAdi sakalakalAzrayAya namaH
 85. OM hRdaya-guhEzAya namaH
 86. OM rudra-camaka-varNita svarUpAya namaH
 87. OM kEdArEzvaranAthAya namaH
 88. OM avidyAnAzakAya namaH
 89. OM niSkAmya-karmOpadEzakAya namaH
 90. OM laghubhaktimArgOpadEzakAya namaH
 91. OM liGgasvarUpAya namaH
 92. OM zAlagrAmasUkSmasvarUpAya namaH
 93. OM zRGgErI-dvArakAdi caturmaThasamadRSTAya namaH
 94. OM jitEndriyAya namaH
 95. OM zaraNAgatavatsalAya namaH
 96. OM zrIzailazikharavAsAya namaH
 97. OM damarukanAda-vEdazRSTikAya namaH
 98. OM vRSabhArUDhAya namaH
 99. OM durmatanAzakAya namaH
 100. OM AbhicArikadOSahartrE namaH
 101. OM mithyAharAya namaH
 102. OM mRtyuvimOcakazaktayE namaH
 103. OM sudarzanacakrapratiSThitAya namaH
 104. OM dasya karmAnugrahAya namaH
 105. OM anUrAdhAnakSatrajAtAya namaH
 106. OM sarvalOkagamanAya namaH
 107. OM zrItripurasundarI-samEta-zrIcandramaulIzvara-pUjA-priyAya namaH
 108. OM vEGkaTEzvarAnanda-hRdayavAsAya namaH


||iti zrI kAJcI kAmakOTi pIThAdhIzvara zaGkarAcArya zrI candrazEkharEndra sarasvatI aSTOttara-zatanAmAvaLiH sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox