From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


caraNazRGgarahita naTarAja stOtram

sadaJcita-mudaJcita-nikuJcita-padaM jhalajhalaJcalita-maJju-kaTakam
pataJjali-dRgaJjana-manaJjana-macaJcalapadaM janana-bhaJjana-karam|
kadambarucimambaravasaM paramamambuda-kadambaka-viDambaka-galam
cidambudhi-maNiM budha-hRdambuja-raviM-para-cidambara-naTaM hRdi bhaja||1||
haraM tripura-bhaJjanam anantakRtakaGkaNam akhaNDadaya-mantarahitaM
viriJcisurasaMhatipurandhara-vicintitapadaM taruNacandramakuTam|
paraM pada-vikhaNDitayamaM bhasita-maNDitatanuM madanavaJcana-param
cirantanamamuM praNavasaJcitanidhiM para-cidambara-naTaM hRdi bhaja||2||
avantamakhilaM jagadabhaGga-guNatuGgamamataM dhRtavidhuM surasarit-
taraGga-nikuramba-dhRti-lampaTa-jaTaM zamanadambasuharaM bhavaharam|
zivaM dazadigantara-vijRmbhitakaraM karalasanmRgazizuM pazupatiM
haraM zazidhanaJjayapataGganayanaM para-cidambara-naTaM hRdi bhaja||3||
anantanavaratnavilasatkaTakakiGkiNijhalaM jhalajhalaM jhalaravaM
mukundavidhi-hastagatamaddala-layadhvanidhimiddhimita-nartana-padam|
zakuntaratha-barhiratha-nandimukha-zRGgiriTi-bhRGgigaNa-saGghanikaTam
sanandasanaka-pramukha-vandita-padaM para-cidambara-naTaM hRdi bhaja||4||
anantamahasaM tridazavandya-caraNaM muni-hRdantara-vasantamamalam
kabandha-viyadindvavani-gandhavaha-vahnimakha-bandhuravimaJju-vapuSam|
anantavibhavaM trijagantara-maNiM trinayanaM tripura-khaNDana-param
sananda-muni-vandita-padaM sakaruNaM para-cidambara-naTaM hRdi bhaja||5||
acintyamalivRnda-ruci-bandhuragalaM kurita-kunda-nikuramba-dhavalam
mukunda-sura-vRnda-bala-hantR-kRta-vandana-lasantam-ahikuNDala-dharam|
akampamanukampita-ratiM sujana-maGgalanidhiM gajaharaM pazupatim
dhanaJjaya-nutaM praNata-raJjanaparaM para-cidambara-naTaM hRdi bhaja||6||
paraM suravaraM puraharaM pazupatiM janita-dantimukha-SaNmukhamamuM
mRDaM-kanaka-piGgala-jaTaM sanakapaGkaja-raviM sumanasaM himarucim|
asaGghamanasaM jaladhi-janmakaralaM kavalayanta-matulaM guNanidhim
sananda-varadaM zamitamindu-vadanaM para-cidambara-naTaM hRdi bhaja||7||
ajaM kSitirathaM bhujagapuGgavaguNaM kanaka-zRGgi-dhanuSaM karalasat-
kuraGga-pRthu-TaGka-parazuM rucira-kuGkuma-ruciM DamarukaM ca dadhatamaM|
mukunda-vizikhaM namadavandhya-phaladaM nigama-vRnda-turagaM nirupamaM
sacaNDikamamuM jhaTiti saMhRtapuraM para-cidambara-naTaM hRdi bhaja||8||
anaGgaparipanthinamajaM kSiti-dhurandharamalaM karuNayantamakhilaM
jvalantamanalaM dadhatamantakaripuM satatamindramukhavanditapadam|
udaJcadaravindakula-bandhuzata-bimbaruci-saMhati-sugandhi-vapuSaM
pataJjalinutaM praNavapaJjara-zukaM para-cidambara-naTaM hRdi bhaja||9||
iti stavamamuM bhujagapuGgava-kRtaM pratidinaM paThati yaH kRtamukhaH
sadaH prabhupada-dvitayadarzanapadaM sulalitaM caraNa-zRGga-rahitam|
saraHprabhava-sambhava-haritpati-haripramukha-divyanuta-zaGkarapadaM
sa gacchati paraM na tu janurjalanidhiM paramaduHkhajanakaM duritadam||10||

||iti zrIpataJjalimunipraNItaM caraNazRGgarahita-naTarajastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox