From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

ciraJjIvistOtram

azvatthAmA balirvyAsO hanumAMzca vibhISaNaH
kRpaH parazurAmazca saptaitE ciraJjIvinaH|
saptaitAn saMsmarEnnityaM mArkaNDEyamathASTamam
jIvEdvarSazataM prAjJa apamRtyuvivarjitaH||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox