From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


dakSiNAmUrtistOtram

upAsakAnAM yadupAsanIyam
upAttavAsaM vaTazAkhimUlE|
taddhAma dAkSiNyajuSA svamUrtyA
jAgartu cittE mama bOdharUpam||1||
adrAkSamakSINadayAnidhAnam
AcAryamAdyaM vaTamUlabhAgE|
maunEna mandasmitabhUSitEna
maharSi lOkasya tamO nudantam||2||
vidrAvitAzESa-tamOguNEna
mudrAvizESENa muhurmunInAm|
nirasya mAyAM dayayA vidhattE
dEvO mahAMstattvamasIti bOdham||3||
apArakAruNyasudhAtaraGgaiH
apAGgapAtairavalOkayantam|
kaThOrasaMsAranidAghataptAn
munInahaM naumi guruM gurUNAm||4||
mamAdyadEvO vaTamUlavAsI
kRpAvizESAtkRtasannidhAnaH|
OMkArarUpAmupadizya vidyAm
AvidyakadhvAntamapAkarOtu||5||
kalAbhirindOriva kalpitAGgaM
muktAkalApairiva baddhamUrtim|
AlOkayE dEzikamapramEyam
anAdyavidyAtimiraprabhAtam||6||
svadakSajAnusthitavAmapAdam
pAdOdarAlaGkRtayOgapaTTam|
apasmRtErAhitapAdamaGgE
praNaumi dEvaM praNidhAnavantam||7||
tattvArthamantEvasatAmRSINAm
yuvA'pi yaH sannupadESTumISTE|
praNaumi taM prAktanapuNyajAlaiH
AcAryamAzcaryaguNAdhivAsam||8||
EkEna mudrAM parazuM karENa
karENa cAnyEna mRgaM dadhAnaH|
svajAnuvinyastakaraH purastAt
AcAryacUDAmaNirAvirastu||9||
AlEpavantaM madanAGgabhUtyA
zArdUlakRttyA paridhAnavantam|
AlOkayE kaJcanadEzikEndram
ajJAnavArAkarabADavAgnim||10||
cArusmitaM sOmakalAvataMsam
vINAdharaM vyaktajaTAkalApam|
upAsatE kEcana yOginastvAm
upAttanAdAnubhavapramOdam||11||
upAsatE yaM munayaH zukAdyAH
nirAziSO nirmamatAdhivAsAH|
taM dakSiNAmUrtitanuM mahEzam
upAsmahE mOhamahArtizAntyai||12||
kAntyA ninditakundakandalavapurnyagrOdhamUlE vasan
kAruNyAmRtavAribhirmunijanaM sambhAvayan vIkSitaiH|
mOhadhvAntavibhEdanaM viracayan bOdhEna tattAdRzA
dEvastattvamasIti bOdhayatu mAM mudrAvatA pANinA||13||
agauragAtrairalalATanEtraiH
azAntavESairabhujaGgabhUSaiH|
abOdhamudrairanapAstanidraiH
apUrNakAmairamarairalaM naH||14||
daivatAni kati santi cAvanau
naiva tAni manasO matAni mE|
dIkSitaM jaDadhiyAmanugrahE
dakSiNAbhimukhamEva daivatam||15||
muditAya mugdhazazinAvataMsinE
bhasitAvalEparamaNIyamUrtayE|
jagadIndrajAlaracanApaTIyasE
mahasE namO'stu vaTamUlavAsinE||16||
vyAlambinIbhiH paritO jaTAbhiH
kalAvazESENa kalAdharENa|
pazyallalATEna mukhEndunA ca
prakAzasE cEtasi nirmalAnAm||17||
upAsakAnAM tvamumAsahAyaH
pUrNEndubhAvaM prakaTIkarOSi|
yadadya tE darzanamAtratO mE
dravatyahO mAnasacandrakAntaH||18||
yastE prasannAmanusandadhAnO
mUrtiM mudA mugdhazazAGkamaulEH|
aizvaryamAyurlabhatE ca vidyAm
antE ca vEdAntamahArahasyam||19||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrIdakSiNAmUrtistOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox