From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


dakSiNAmUrtyaSTakam

vizvaM darpaNadRzyamAnanagarItulyaM nijAntargatam
pazyannAtmani mAyayA bahirivOdbhUtaM yadA nidrayA|
yaH sAkSAtkurutE prabOdhasamayE svAtmAnamEvAdvayam
tasmai zrIgurumUrtayE nama idaM zrIdakSiNAmUrtayE||1||
bIjasyAntarivAGkurO jagadidaM prAGnirvikalpaM punaH
mAyAkalpitadEzakAlakalanAvaicitryacitrIkRtam|
mAyAvIva vijRmbhayatyapi mahAyOgIva yaH svEcchayA
tasmai zrIgurumUrtayE nama idaM zrIdakSiNAmUrtayE||2||
yasyaiva sphuraNaM sadA''tmakamasatkalpArthagaM bhAsatE
sAkSAt tattvamasIti vEdavacasA yO bOdhayatyAzritAn|
yatsAkSAtkaraNAdbhavEnna punarAvRttirbhavAmbhOnidhau
tasmai zrIgurumUrtayE nama idaM zrIdakSiNAmUrtayE||3||
nAnAcchidraghaTOdarasthitamahAdIpaprabhAbhAsvaram
jJAnaM yasya tu cakSurAdikaraNadvArA bahiH spandatE|
jAnAmIti tamEva bhAntamanubhAtyEtatsamastaM jagat
tasmai zrIgurumUrtayE nama idaM zrIdakSiNAmUrtayE||4||
dEhaM prANamapIndriyANyapi calAM buddhiM ca zUnyaM viduH
strIbAlAndhajaDOpamAstvahamiti bhrAntA bhRzaM vAdinaH|
mAyAzaktivilAsakalpitamahAvyAmOhasaMhAriNE
tasmai zrIgurumUrtayE nama idaM zrIdakSiNAmUrtayE||5||
rAhugrastadivAkarEndusadRzO mAyAsamAcchAdanAt
sanmAtraH karaNOpasaMharaNatO yO'bhUtsuSuptaH pumAn|
prAgasvApsamiti prabOdhasamayE yaH pratyabhijJAyatE
tasmai zrIgurumUrtayE nama idaM zrIdakSiNAmUrtayE||6||
bAlyAdiSvapi jAgradAdiSu tathA sarvAsvavasthAsvapi
vyAvRttAsvanuvartamAnamahamityantaH sphurantaM sadA|
svAtmAnaM prakaTIkarOti bhajatAM yO mudrayA bhadrayA
tasmai zrIgurumUrtayE nama idaM zrIdakSiNAmUrtayE||7||
vizvaM pazyati kAryakAraNatayA svasvAmisambandhataH
ziSyAcAryatayA tathaiva pitRputrAdyAtmanA bhEdataH|
svapnE jAgrati vA ya ESa puruSO mAyAparibhrAmitaH
tasmai zrIgurumUrtayE nama idaM zrIdakSiNAmUrtayE||8||
bhUrambhAMsyanalO'nilO'mbaramaharnAthO himAMzuH pumAn
ityAbhAti carAcarAtmakamidaM yasyaiva mUrtyaSTakam|
nAnyat kiJcana vidyatE vimRzatAM yasmAtparasmAdvibhOH
tasmai zrIgurumUrtayE nama idaM zrIdakSiNAmUrtayE||
sarvAtmatvamiti sphuTIkRtamidaM yasmAdamuSmin stavE
tEnAsya zravaNAttadarthamananAddhyAnAcca saGkIrtanAt|
sarvAtmatvamahAvibhUtisahitaM syAdIzvaratvaM svataH
sidhyEt tatpunaraSTadhA pariNataM caizvaryamavyAhatam||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrI dakSiNAmUrtyaSTakaM sampUrNam||


vaTaviTapisamIpE bhUmibhAgE niSaNNam
sakalamunijanAnAM jJAnadAtAramArAt|
tribhuvanagurumIzaM dakSiNAmUrtidEvam
jananamaraNaduHkhacchEdadakSaM namAmi||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox