From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


dAmOdarASTakam

namAmIzvaraM saccidAnandarUpaM lasatkuNDalaM gOkulE bhrAjamAnam|
yazOdAbhiyOlUkhalAd-dhAvamAnaM parAmRSTamatyantatO drutya gOpyA||1||
rudantaM muhurnEtrayugmaM mRjantaM karAmbhOjayugmEna sAtaGkanEtram|
muhuH zvAsakampatrirEkhAGkakaNTha-sthitagraiva-dAmOdaraM bhaktibaddham||2||
itIdRk svalIlAbhirAnandakuNDE svaghOSaM nimajjantamAkhyApayantam|
tadIyESitAjJESu bhaktairjitatvaM punaH prEmatastaM zatAvRtti vandE||3||
varaM dEva mOkSaM na mOkSAvadhiM vA na cAnyaM vRNE'haM varESAdapIha|
idaM tE vapurnAtha gOpAlabAlaM sadA mE manasyAvirAstAM kimanyaiH||4||
idaM tE mukhAmbhOjamatyantanIlairvRtaM kuntalaiH snigdha-raktaizca gOpyA|
muhuzcumbitaM bimbaraktAdharaM mE manasyAvirAstAm alaM lakSalAbhaiH||5||
namO dEva dAmOdarAnanta viSNO prasIda prabhO duHkhajAlAbdhimagnam|
kRpAdRSTivRSTyAtidInaM batAnu gRhANEza mAm ajJamEdhyakSidRzyaH||6||
kuvErAtmajau baddhamUrtyaiva yadvat tvayA mOcitau bhaktibhAjau kRtau ca|
tathA prEmabhaktiM svakaM mE prayaccha na mOkSE grahO mE'sti dAmOdarEha||7||
namastE'stu dAmnE sphuraddIptidhAmnE tvadIyOdarAyAtha vizvasya dhAmnE|
namO rAdhikAyai tvadIyapriyAyai namO'nantalIlAya dEvAya tubhyam||8||


||iti zrImadpadmapurANE zrI dAmOdarASTakaM sampUrNam ||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox