From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


dEvasEnA aSTOttarazatanAmAvaLiH

pItAmutphaladhAriNIM zazisutAM pItAmbarAlaGkRtAm
vAmE lambakarAM mahEndratanayAM mandAramAlAdharAm|
daivArcitapAdapadmayugaLAM skandasya vAmE sthitAm
sEnAM divyavibhUSitAM trinayanAM dEvIM tribhaGgIM bhajE||
+

 1. OM dEvasEnAyai namaH
 2. OM dEvalOkajananyai namaH
 3. OM divyasundaryai namaH
 4. OM dEvapUjyAyai namaH
 5. OM dayArUpAyai namaH
 6. OM divyAbharaNabhUSitAyai namaH
 7. OM dAridryanAzinyai namaH
 8. OM dEvyai namaH
 9. OM divyapaGkajadhAriNyai namaH
 10. OM duHsvapnanAzinyai namaH
 11. OM duSTazamanyai namaH
 12. OM dOSavarjitAyai namaH
 13. OM pItAmbarAyai namaH
 14. OM padmavAsAyai namaH
 15. OM parAnandAyai namaH
 16. OM parAtparAyai namaH
 17. OM pUrNAyai namaH
 18. OM paramakalyANyai namaH
 19. OM prakaTAyai namaH
 20. OM pApanAzinyai namaH
 21. OM prANEzvaryai namaH
 22. OM parAyai zaktyai namaH
 23. OM paramAyai namaH
 24. OM paramEzvaryai namaH
 25. OM mahAvIryAyai namaH
 26. OM mahAbhOgAyai namaH
 27. OM mahApUjyAyai namaH
 28. OM mahAbalAyai namaH
 29. OM mAhEndryai namaH
 30. OM mahatyai namaH
 31. OM mAyAyai namaH
 32. OM muktAhAravibhUSitAyai namaH
 33. OM brahmAnandAyai namaH
 34. OM brahmarUpAyai namaH
 35. OM brahmANyai namaH
 36. OM brahmapUjitAyai namaH
 37. OM kArtikEyapriyAyai namaH
 38. OM kAntAyai namaH
 39. OM kAmarUpAyai namaH
 40. OM kalAdharAyai namaH
 41. OM viSNupUjyAyai namaH
 42. OM vizvavEdyAyai namaH
 43. OM vEdavEdyAyai namaH
 44. OM vajrijAtAyai namaH
 45. OM varapradAyai namaH
 46. OM vizAkhakAntAyai namaH
 47. OM vimalAyai namaH
 48. OM vizAlAkSyai namaH
 49. OM satyasandhAyai namaH
 50. OM satprabhAvAyai namaH
 51. OM siddhidAyai namaH
 52. OM skandavallabhAyai namaH
 53. OM surEzvaryai namaH
 54. OM sarvavandyAyai namaH
 55. OM sundaryai namaH
 56. OM sAmyavarjitAyai namaH
 57. OM hatadaityAyai namaH
 58. OM hAnihInAyai namaH
 59. OM harSadAtryai namaH
 60. OM hatAsurAyai namaH
 61. OM hitakartryai namaH
 62. OM hInadOSAyai namaH
 63. OM hEmAbhAyai namaH
 64. OM hEmabhUSaNAyai namaH
 65. OM layahInAyai namaH
 66. OM lOkavandyAyai namaH
 67. OM lalitAyai namaH
 68. OM lalanOttamAyai namaH
 69. OM lambavAmakarAyai namaH
 70. OM labhyAyai namaH
 71. OM lajjaDhyAyai namaH
 72. OM lAbhadAyinyai namaH
 73. OM acintyazaktyai namaH
 74. OM acalAyai namaH
 75. OM acintyarUpAyai namaH
 76. OM akSarAyai namaH
 77. OM abhayAyai namaH
 78. OM ambujAkSyai namaH
 79. OM amarArAdhyAyai namaH
 80. OM abhayadAyai namaH
 81. OM asurabhItidAyai namaH
 82. OM zarmadAyai namaH
 83. OM zakratanayAyai namaH
 84. OM zaGkarAtmajavallabhAyai namaH
 85. OM zubhAyai namaH
 86. OM zubhapradAyai namaH
 87. OM zuddhAyai namaH
 88. OM zaraNAgatavatsalAyai namaH
 89. OM mayUravAhanadayitAyai namaH
 90. OM mahAmahimazAlinyai namaH
 91. OM madahInAyai namaH
 92. OM mAtRpUjyAyai namaH
 93. OM manmathArisutapriyAyai namaH
 94. OM guNapUrNAyai namaH
 95. OM gaNArAddhyAyai namaH
 96. OM gaurIsutamanaHpriyAyai namaH
 97. OM gatadOSAyai namaH
 98. OM gatAvadyAyai namaH
 99. OM gaGgAjAtakuTumbinyai namaH
 100. OM caturAyai namaH
 101. OM candravadanAyai namaH
 102. OM candracUDabhavapriyAyai namaH
 103. OM ramyarUpAyai namaH
 104. OM ramAvandyAyai namaH
 105. OM rudrasUnumanaHpriyAyai namaH
 106. OM maGgalAyai namaH
 107. OM madhurAlApAyai namaH
 108. OM mahEzatanayapriyAyai namaH


||iti zrI dEvasEnA aSTOttarazatanAmAvaLiH sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox