From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

durgASTOttara zatanAmastOtram


||nyAsaH||

asya zrIdurgASTOttara zatanAmAstOtramAlAmantrasya
mahAviSNumahEzvarAH RSayaH| anuSTup chandaH|
zrIdurgAparamEzvarI dEvatA|
hrAM bIjam| hrIM zaktiH| hrUM kIlakam|
sarvAbhISTasiddhyarthE japahOmArcanE viniyOgaH|


||stOtram||

satyA sAdhyA bhavaprItA bhavAnI bhavamOcanI|
AryA durgA jayA ca''dyA trinEtrA zUladhAriNI||1||
pinAkadhAriNI citrA canDaghaNTA mahAtapAH|
manO buddhirahaGkArA cidrUpA ca cidAkRtiH||2||
anantA bhAvinI bhavyA hyabhavyA ca sadAgatiH|
zAmbhavI dEvamAtA ca cintA ratnapriyA tathA||3||
sarvavidyA dakSakanyA dakSayajJavinAzinI|
aparNA'nEkavarNA ca pATalA pATalAvatI||4||
paTTAmbaraparIdhAnA kalamaJjIraraJjinI|
IzAnI ca mahArAjJI hyapramEyaparAkramA||5||
rudrANI krUrarUpA ca sundarI surasundarI|
vanadurgA ca mAtaGgI mataGgamunikanyakA||6||
brAhmI mAhEzvarI caindrI kaumArI vaiSNavI tathA|
cAmuNDA caiva vArAhI lakSmIzca puruSAkRtiH||7||
vimalA jJAnarUpA ca kriyA nityA ca buddhidA|
bahulA bahulaprEmA mahiSAsuramardinI||8||
madhukaiTabhahantrI ca caNDamuNDavinAzinI|
sarvazAstramayI caiva sarvadAnavaghAtinI||9||
anEkazastrahastA ca sarvazastrAstradhAriNI|
bhadrakAlI sadAkanyA kaizOrI yuvatiryatiH||10||
prauDhA'prauDhA vRddhamAtA ghOrarUpA mahOdarI|
balapradA ghOrarUpA mahOtsAhA mahAbalA||11||
agnijvAlA raudramukhI kAlarAtrI tapasvinI|
nArAyaNI mahAdEvI viSNumAyA zivAtmikA||12||
zivadUtI karAlI ca hyanantA paramEzvarI|
kAtyAyanI mahAvidyA mahAmEdhAsvarUpiNI||13||
gaurI sarasvatI caiva sAvitrI brahmavAdinI|
sarvatattvaikanilayA vEdamantrasvarUpiNI||14||


||phalazrutiH||

idaM stOtraM mahAdEvyA nAmnAm aSTOttaraM zatam|
yaH paThEt prayatO nityaM bhaktibhAvEna cEtasA||15||
+
zatrubhyO na bhayaM tasya tasya zatrukSayaM bhavEt|
sarvaduHkhadaridrAcca susukhaM mucyatE dhruvam||16||
vidyArthI labhatE vidyAM dhanArthI labhatE dhanam|
kanyArthI labhatE kanyAM kanyA ca labhatE varam||17||
RNI RNAdvimucyEta hyaputrO labhatE sutam|
rOgAdvimucyatE rOgI sukhamatyantamaznutE||18||
+
bhUmilAbhO bhavEt tasya sarvatra vijayI bhavEt|
sarvAn kAmAnavApnOti mahAdEvIprasAdataH||19||
kuGkumairbilvapatraizca sugandhai raktapuSpakaiH|
raktapatrairvizESENa pUjayan bhadramaznutE||20||
+


||iti durgASTOttara zatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox